COMPETENTE
INTREABA ONLINE GRATIS
BLOG - In curand
LEGATURI UTILE
STIRI JURIDICE

Cum sa ajungeti la noi:
Adresa:
Str. Mr. Pastia Gheorghe, Nr. 5,
bl. 7, Ap. 3, Focsani, Vrancea,
Cod postal 620035
Tel. birou:
    0237 217 187
    (dupa ora 13.00)
Mobil:
    0732 409 220
    0732 409 221
    0732 409 219
Email:
av_bratumatei@yahoo.com

Legea 51 / 1995

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicata**)(*actualizata*)

pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

(actualizata pâna la data de 26 noiembrie 2008*)

EMITENT:     PARLAMENTUL

-------------

    *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 6 martie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pâna la data de 26 noiembrie 2008, cu modificarile aduse de LEGEA nr. 489 din 11 iulie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003; LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004; LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004; LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 190 din 21 noiembrie 2005; DECIZIA nr. 513 din 20 iunie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008.

 

    **) Republicata în temeiul art. V din Legea nr. 231 din 4 decembrie 2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000, dându-se alineatelor si articolelor numerotarea corespunzatoare.

    Legea nr. 51/1995 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, si ulterior abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999) si prin Legea nr. 231/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000.

 

    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

    Conform art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "societate civila profesionala cu raspundere limitata" se înlocuieste cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonome, în conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.

    (2) Profesia de avocat se exercita numai de avocatii înscrisi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din România, denumita în continuare U.N.B.R.

    (3) Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.

------------

    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 2

    (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.

    (2) Avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale omului.

    (3) Avocatul are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoanele fizice si juridice în fata instantelor autoritatii judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor si institutiilor publice, precum si în fata altor persoane fizice sau juridice, care au obligatia sa permita si sa asigure avocatului desfasurarea nestingherita a activitatii sale, în conditiile legii.

    (4) Orice persoana are dreptul sa îsi aleaga în mod liber avocatul.

    (5) În exercitarea dreptului de aparare avocatul are dreptul si obligatia de a starui pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si într-un termen rezonabil.

------------

    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 3

    (1) Activitatea avocatului se realizeaza prin:

    a) consultatii si cereri cu caracter juridic;

    b) asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, în conditiile legii;

    c) redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;

    d) asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor încheiate;

    e) apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana româna sau straina;

    f) activitati de mediere;

    g) activitati fiduciare constând în primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa încheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, în numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;

    h) stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel înregistrate;

    i) activitatile prevazute la lit. g) si h) se pot desfasura în temeiul unui nou contract de asistenta juridica;

    j) orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, în conditiile legii.

    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se exercita numai de avocat, daca legea nu prevede altfel.

------------

    Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 4

    In exercitarea profesiei si în legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege.

    ART. 5

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata*).

-----------

    Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (2) În cabinetul individual îsi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreuna cu alti avocati colaboratori.

    (3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitarii în comun a profesiei; drepturile si obligatiile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate îsi pastreaza caracterul personal si nu pot fi cedate. În mod corespunzator cabinetele individuale se pot asocia si cu societatile civile profesionale.

    (4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-si crea facilitati tehnico-economice în vederea exercitarii profesiei si îsi pastreaza individualitatea în relatiile cu clientii.

    (5) Societatea civila profesionala se constituie din 2 sau mai multi avocati definitivi. În societatea civila profesionala îsi pot exercita profesia si avocati colaboratori sau avocati salarizati. Societatea civila profesionala si avocatii care profeseaza în cadrul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare.

    (6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata pot avea si proprietate comuna.

-----------

    Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei"societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    (7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înstiintarea baroului din care face parte.

    (8) Avocatul nu îsi poate exercita profesia, în acelasi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia.

    (9) Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrainate prin acte între vii numai între avocati definitivi si aflati în exercitiul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calitatii, cu respectarea regimului investitiilor reglementat prin prezenta lege.

------------

    Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 5^1*)

    (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este o societate civila cu personalitate juridica, constituita, în conditiile prevazute de prezenta lege si de statut, prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi, aflati în exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

    (2) Dobândirea personalitatii juridice a societatii civile profesionale cu raspundere limitata are loc la data înregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului în a carui raza teritoriala se afla sediul ei principal.

    (3) Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.

    (4) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, în limita aportului social al fiecaruia.

    (5) În situatia în care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie din avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu fie supuse lichidarii, daca asociatii convin astfel.

    (6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, daca este cazul, îsi înceteaza activitatea profesionala desfasurata în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesionala cu raspundere limitata. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei îsi înceteaza activitatea din aceasta cauza, în Tabloul avocatilor se mentioneaza corespunzator situatia privind încetarea activitatii, în conditiile prevazute de statut.

    (7) În cazul prestatiilor profesionale constând în asistenta si reprezentare juridica la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala cu raspundere limitata are obligatia de a mentiona în contractul încheiat cu clientul numele avocatului ales sau acceptat de client sa asigure serviciul profesional, precum si acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului de substituire.

    (8) Societatea profesionala cu raspundere limitata conduce contabilitatea în partida simpla si este supusa regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

-----------

    Art. 5^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

    Conform art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la societatile profesionale cu raspundere limitata intra în vigoare dupa intrarea în vigoare a modificarilor Statutului profesiei de avocat, prevazuta la art. II.

 

    ART. 6

    Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sa încheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, în conditiile legii. Societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata pot încheia astfel de conventii numai cu acordul tuturor asociatilor.

-----------

    Art. 6 a fost modificat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei "societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    ART. 7

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat si cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:

    a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

    b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate;

    c) în cazul societatilor civile profesionale si al societatilor profesionale cu raspundere limitata numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate civila de avocati sau, dupa caz, societate de avocati cu raspundere limitata;

-----------

    Litera c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificata de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei "societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.

    (2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizata potrivit alin. (1), poate fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul acestuia, sau, dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat în forma autentica.

    (3) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societatilor, în conditiile stabilite de statutul profesiei.

    (4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de catre avocatii straini se pot utiliza denumirea si numele formei de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate, în conditiile prezentului articol.

------------

    Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 8

    (1) Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale de avocati si a societatilor profesionale cu raspundere limitata, precum si conventiile prevazute la art. 6 se încheie în forma scrisa, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei.

-----------

    Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei "societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    (2) Consiliul baroului sesizat verifica îndeplinirea conditiilor legale si, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea conventiei în termen de o luna de la înregistrarea cererii.

    (3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoana care se considera vatamata într-un drept sau interes legitim al sau poate formula plângere la organele de jurisdictie profesionala, în conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.

    (4) Barourile tin evidenta separata a avocatilor pentru fiecare forma de exercitare a profesiei.

------------

    Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 9

    (1) Barourile si U.N.B.R. asigura exercitarea calificata a dreptului de aparare, competenta si disciplina profesionala, protectia demnitatii si onoarei avocatilor membri.

    (2) În fiecare judet exista si functioneaza un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de resedinta a judetului.

    (3) Fiecare barou organizeaza si asigura functionarea a câte unui serviciu de asistenta judiciara pe lânga fiecare judecatorie. Consiliul baroului raspunde de organizarea si functionarea acestui serviciu.

------------

    Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 10

    Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.

 

    CAP. II

    Dobândirea calitatii de avocat

 

    SECTIUNEA 1

    Conditiile de înscriere în avocatura

 

    ART. 11

    (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineste urmatoarele conditii:

    a) are exercitiul drepturilor civile si politice;

------------

    Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    b) este licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege.

------------

    Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    c) nu se gaseste în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege;

    d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

    (2) Îndeplinirea conditiei prevazute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedita cu certificat medical de sanatate, eliberat pe baza constatarilor facute de o comisie medicala constituita în conditiile prevazute în statutul profesiei.

------------

    Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 12

    (1) Membrul unui barou dintr-o alta tara poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege.

------------

    Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (2) Pentru a acorda consultanta juridica privind dreptul românesc, avocatul strain are obligatia de a sustine un examen de verificare a cunostintelor de drept românesc si de limba româna, organizat de U.N.B.R.

    (3) Avocatul strain poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevazute la art. 5.

    (4) Avocatul strain nu poate pune concluzii orale sau scrise în fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj international.

    (5) Onorariile cuvenite avocatului strain se vor înregistra si se vor plati integral în România.

    (6) Avocatul strain care exercita profesia în România este obligat sa se înscrie în tabloul special tinut de fiecare barou si se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei si codului deontologic.

------------

    Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 13

    Este nedemn de a fi avocat:

    a) cel condamnat definitiv prin hotarâre judecatoreasca la pedeapsa cu închisoare pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;

    b) cel care a savârsit abuzuri prin care au fost încalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarâre judecatoreasca, sau a savârsit abuzuri împotriva profesiei de avocat, stabilite prin procedura prevazuta în Statutul profesiei de avocat.

------------

    Litera b) a art. 13 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    c) cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarâre judecatoreasca sau disciplinara;

    d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.

    ART. 14

    Exercitarea profesiei de avocat este incompatibila cu:

    a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii decât cea de avocat;

    b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri;

    c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.

    ART. 15

    Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu:

    a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judetene;

    b) activitati si functii didactice în învatamântul juridic superior;

------------

    Litera b) a art. 15 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    c) activitatea literara si publicistica;

    d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuala, consilier în proprietate industriala, traducator autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara, în conditiile legii.

------------

    Litera d) a art. 15 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 16

    (1) Primirea în profesie se obtine numai pe baza unui examen la nivel national organizat de U.N.B.R, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat*).

------------

    Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

    Conform alin. (1) al art. IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, dispozitiile pct. 6 al art. I intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

------------

    Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

------------

    Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

------------

    Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

------------

    Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    ART. 17

    (1) La începutul exercitarii profesiei avocatul efectueaza în mod obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar.

    (2) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumator, precum si ale baroului fata de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei.

------------

    Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (2^1) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumator, avocatii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formarii profesionale initiale în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

------------

    Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (3) Stagiul se suspenda în caz de lipsa motivata din profesie ori în caz de încetare a îndrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru îndeplinirea stagiului.

------------

    Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (4) Dupa efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare.

    (5) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.

------------

    Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 18

    Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumata numai de avocati definitivi cu o vechime de cel putin 6 ani în aceasta calitate si care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.

------------

    Art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 19

    (1) Dobândeste calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare în conditiile art. 17, precum si avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, în conditiile prevazute de statutul profesiei.

    (2) Dobândeste calitatea de avocat definitiv cel înscris în profesie în conditiile art. 16 alin. (2), daca a fost definitivat în functia juridica pe care a exercitat-o înainte de primirea în avocatura.

    (3) Dobândeste calitatea de avocat definitiv cel care a fost înscris în profesie în conditiile art. 16 alin. (2), daca a promovat examen de definitivare în functia juridica pe care a exercitat-o anterior. Cei care nu îndeplinesc conditiile de vechime în profesiile anterioare vor fi obligati sa sustina examenul de definitivare în avocatura.

    (4) Avocatii - fosti judecatori nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la unitatea de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea, timp de 2 ani de la încetarea functiei respective.

------------

    Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 20

    (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instantele, precum si la parchetele de pe lânga acestea, inclusiv la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul sau pâna la gradul al treilea inclusiv îndeplineste functia de judecator sau procuror, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul în care îsi desfasoara activitatea.

------------

    Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si avocatului al carui sot, ruda ori afin pana la gradul al treilea inclusiv îndeplineste functia de judecator la Curtea Constitutionala ori functia de judecator financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instantele Curtii de Conturi.

------------

    Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite în conditiile legii în scopul eludarii acestor interdictii, sub sanctiunea savârsirii unei abateri disciplinare grave.

------------

    Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    ART. 21

    (1) La înscrierea în barou avocatul depune în fata consiliului baroului, în cadru solemn, urmatorul juramânt:

    Jur sa respect si sa apar Constitutia si legile tarii, drepturile si libertatile omului si sa exercit profesia de avocat cu cinste si demnitate. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!

    (2) Juramântul poate fi depus si fara formula religioasa. În acest caz, juramântul va începe cu formula: Jur pe onoare si constiinta!

------------

    Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 22

    (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorie si poate asista ori reprezenta partea la organele si institutiile prevazute la art. 3.

    (2) Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Înaltei Curti de Casatie si Justitie si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii daca are o vechime neîntrerupta în profesie de cel putin 5 ani de la definitivare.

------------

    Art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 23

    (1) Baroul are obligatia sa întocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi si stagiari în ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, titlului stiintific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei si a instantelor la care au dreptul sa puna concluzii.

    (2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului si a avocatilor care le compun.

-----------

    Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei "societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    (3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt comunicate la începutul fiecarui an instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si U.N.B.R.

------------

    Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (4) Înscrierea avocatilor în tablou se face pe baza licentei de exercitiu al profesiei, confirmata din 3 în 3 ani pe baza dovezii frecventarii formelor de pregatire profesionala continua organizate de barouri si U.N.B.R.

------------

    Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    ART. 24

    (1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocatilor imcompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, dupa încetarea starii de incompatibilitate.

    (2) În cazurile în care exista incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetarii starii de incompatibilitate, care trebuie rezolvata în termen de doua luni de la emiterea deciziei.

------------

    Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 25

    (1) Exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si prevazuta la art. 3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

    (2) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoana care nu a dobândit calitatea de avocat în conditiile prezentei legi, sunt nule daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi remediata în alt mod, în afara de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natura sa produca o eroare comuna cu privire la calitatea celui care le-a savârsit.

------------

    Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (3) În cazurile prevazute de prezentul articol, baroul are dreptul la actiune în despagubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercita fara drept profesia de avocat.

------------

    Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (4) Sumele obtinute cu titlu de despagubiri potrivit alin. (3) vor fi cuprinse în bugetele barourilor si vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activitatii de pregatire profesionala a avocatilor, în conditiile legii.

------------

    Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

------------

    Art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Încetarea si suspendarea calitatii de avocat

 

    ART. 26

    Calitatea de avocat înceteaza:

    a) prin renuntarea scrisa la exercitiul profesiei;

    b) prin deces;

    c) daca împotriva avocatului s-a luat masura excluderii din profesie ca sanctiune disciplinara;

    d) daca avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

------------

    Art. 26 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 27

    Calitatea de avocat este suspendata:

    a) în caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari;

    b) pe perioada interdictiei de a profesa, dispusa prin hotarâre judecatoreasca sau disciplinara;

    c) în caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora si pâna la lichidarea integrala a datoriilor;

    d) în cazul în care avocatul nu face dovada ca a frecventat formele de pregatire profesionala continua, în perioada celor 3 ani anteriori actualizarii licentei de exercitiu al profesiei, în conditiile prevazute de statutul profesiei.

------------

    Litera d) a art. 27 a fost modificata de pct. 16 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

------------

    Art. 27 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    CAP. III

    Drepturile si îndatoririle avocatului

 

    SECTIUNEA 1

    Drepturile avocatilor

 

    ART. 28

    (1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul sa asiste si sa reprezinte orice persoana fizica sau juridica, în temeiul unui contract încheiat în forma scrisa, care dobândeste data certa prin înregistrarea în registrul oficial de evidenta.

    (2) Avocatul, precum si clientul au dreptul sa renunte la contractul de asistenta juridica sau sa îl modifice de comun acord, în conditiile prevazute de statutul profesiei. Renuntarea unilaterala a clientului nu constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.

------------

    Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 29

    Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în conditiile prevazute în prezenta lege si în statut.

    ART. 30

    (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul procesual al clientului sau.

    (2) În acest scop, avocatul poate sa îsi deschida un cont bancar pentru încasarea onorariilor si altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul sau, va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, în conditiile prevazute de statutul profesiei.

    (3) Contractul de asistenta juridica, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formula executorie este de competenta judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al avocatului. Restantele din onorarii si alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului sau se recupereaza potrivit dispozitiilor statutului profesiei.

------------

    Art. 30 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 31

    Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului.

------------

    Art. 31 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

------------

    Art. 31^1 a fost abrogat de litera a) a art. XXXVIII, Sectiunea a 25-a din Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.

 

    ART. 32

    (1) Avocatii au propriul sistem de asigurari sociale.

    (2) Sistemul de asigurari sociale al avocatilor este reglementat prin lege si se bazeaza pe contributia acestora, precum si pe alte surse prevazute de lege ori de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.

    (3) Timpul servit în avocatura este considerat vechime în munca.

    (4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca, în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

------------

    Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    ART. 33

    (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul sau sunt inviolabile. Perchezitionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau sau ridicarea de înscrisuri si bunuri nu poate fi facuta decât de procuror, în baza unui mandat emis în conditiile legii.

------------

    Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (2) Nu vor putea fi ascultate si înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului si nici nu va putea fi interceptata si înregistrata corespondenta sa cu caracter profesional, decât în conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    ART. 34

    (1) Contactul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului.

    (2) În cazul în care clientul se afla în stare de arest sau detentie, administratia locului de arest ori detentie are obligatia de a lua masurile necesare pentru respectarea drepturilor prevazute la alin. (1).

------------

    Alin. (2) al art. 34 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 35

    Avocatul care profeseaza individual, cabinetele asociate, societatea civila profesionala si societatea profesionala cu raspundere limitata au dreptul la sediu profesional în circumscriptia baroului în care sunt înscrisi si la sedii secundare în alt barou din tara sau din strainatate unde sunt luati în evidenta.

-----------

    Art. 35 a fost modificat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008 prin înlocuirea sintagmei "societate civila profesionala cu raspundere limitata" cu sintagma "societate profesionala cu raspundere limitata".

 

    ART. 36

    Ministerul Justitiei asigura spatiile necesare în vederea desfasurarii activitatii avocatilor în sediul instantelor judecatoresti.

    ART. 37

    (1) In exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarului public sau altui salariat.

    (2) Amenintarea savârsita nemijlocit împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura cu aceasta se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

------------

    Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (3) Lovirea sau alte acte de violenta savârsite impotriva avocatului în conditiile alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

    (4) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a partii vatamate, iar pentru faptele prevazute la alin. (3), si din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

    (4^1) În cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) si (3), savârsite împotriva sotului sau a unei rude apropiate a avocatului în scop de intimidare ori de razbunare în legatura cu exercitarea de catre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsa prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.

------------

    Alin. (4^1) al art. 37 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (5) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere autoritatii, demnitatii si onoarei completului de judecata, procurorului, celorlalti avocati si partilor ori reprezentantilor acestora din proces.

------------

    Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (6) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau în scris, în forma adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (5), în fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai daca aceste sustineri sunt în legatura cu apararea în acea cauza si sunt necesare stabilirii adevarului.

------------

    Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (7) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (5) si (6) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea juridica penala sau civila, dupa caz.

------------

    Alin. (7) al art. 37 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

------------

    Art. 37^1 a fost abrogat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Îndatoririle avocatilor

 

    ART. 38

    Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost încredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului încredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanta de judecata dispune în acest sens. Nerespectarea imputabila a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinara.

------------

    Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 39

    Avocatul este obligat sa acorde asistenta juridica în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de catre barou.

    ART. 40

    Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, în conditiile stabilite prin statutul profesiei.

    ART. 41

    Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si în mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

    ART. 42

    (1) Avocatul este obligat sa tina evidentele cerute de lege si de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat si sa achite cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din România si ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contributiile barourilor, stabilite conform legii si statutului profesiei.

    (2) Actele întocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege, precum si pentru legitimarea fata de terti a calitatii de reprezentant sunt acte autentice.

------------

    Alin. (2) al art. 42 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

------------

    Art. 42 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 43

    Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au încredintat persoanei de la care le-a primit.

    ART. 44

    (1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai înainte în legatura cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.

    (2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredintata, decât daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea tuturor clientilor sai interesati în cauza.

    (3) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de avocat cu privire la faptele si împrejurarile pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit aparator sau reprezentant al vreunei parti în cauza.

    (4) Daca a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfasura nici o activitate profesionala în acea cauza.

    (5) Avocatul nu poate îndeplini functia de expert sau de traducator în cauza în care este angajat aparator.

-------------

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

    ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003 a fost aprobata cu modificari de LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004 fara a mai face vreo referire la art. 44^1 care a fost introdus prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003.

    Art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003, în forma modificata de LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004, contine o dispozitie de completare pentru Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

    În aceste conditii, credem ca art. 44^1 din Legea nr. 51/1995 republicata, trebuie eliminat.

 

    ART. 45

    (1) Avocatul este obligat sa poarte roba în fata instantelor judecatoresti.

    (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei.

    (3) Purtarea robei în afara incintei instantei judecatoresti este interzisa, cu exceptia cazurilor în care avocatul este delegat de catre organele profesiei sa reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune aceasta tinuta.

------------

    Art. 45 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 46

    (1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa foloseasca procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei.

    (2) De asemenea, este interzis avocatului sa foloseasca mijloace de reclama sau de publicitate în acelasi scop. Statutul stabileste cazurile si masura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.

 

    CAP. IV

    Organizarea profesiei de avocat

 

    SECTIUNEA 1

    Baroul

 

    ART. 47

    (1) Profesia de avocat este organizata si functioneaza în baza principiului autonomiei, în limitele competentelor prevazute în prezenta lege.

    (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

    (3) Organele de conducere colegiale iau hotarâri numai prin vot deschis. Deliberarile si votul constituie secret profesional.

    ART. 48

    (1) Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti. Sediul baroului este în orasul de resedinta al judetului, respectiv în municipiul Bucuresti.

    (2) Baroul are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.

    (3) Contributia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului.

    (4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activitati producatoare de venituri, în conditiile legii.

    ART. 49

    (1) Organele de conducere ale baroului sunt:

    a) adunarea generala;

    b) consiliul;

    c) decanul.

    (2) În cadrul baroului îsi desfasoara activitatea comisia de cenzori si comisia de disciplina. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.

------------

    Alin. (2) al art. 49 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    ART. 50

    (1) Adunarea generala este formata din toti avocatii înscrisi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.

    (2) Adunarea generala are urmatoarele competente:

    a) stabileste masuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii si ale statutului;

    b) alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 12 ani în profesie, în acelasi barou.

------------

    Litera b) a alin. (2) al art. 50 a fost modificata de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    c) alege delegatii baroului la Congresul avocatilor;

    d) aproba proiectul de buget al baroului si da descarcare consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa.

    ART. 51

    (1) Adunarea generala ordinara se întruneste anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

    (2) Convocarea se face prin afisare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenta din judet si prin publicare într-un ziar local cu cel putin 15 zile înainte de data stabilita.

------------

    Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    (3) Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului.

    (4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. In acest caz procedura convocarii va fi efectuata cu cel putin 7 zile înainte de data stabilita.

    (5) Sedinta adunarii generale este condusa de decan împreuna cu 5 membri alesi prin vot deschis de cei prezenti, dintre care unul va fi desemnat secretar. In caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre acestia nu va face parte din prezidiu, iar sedinta va fi condusa de cel mai în vârsta membru prezent.

    ART. 52

    (1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.

    (2) În cazul în care numarul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a sedintei nu este inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocari. Consiliul baroului are obligatia sa îndeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile înainte de data fixata.

------------

    Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (3) Adunarea generala convocata în conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.

------------

    Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

------------

    Alin. (3^1) al art. 52 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 159 din 12 noiembrie 2008, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008.

 

    (4) Hotarârile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, în afara de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.

------------

    Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.

 

    ART. 52^1

    (1) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenta mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numarul legal de participanti nu este întrunit sunt aplicabile, în mod corespunzator, dispozitiile art. 52 alin. (2) si (3).

    (3) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal sau printr-un reprezentant-elector.

    (4) Reprezentantul-elector trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute în Statutul profesiei de avocat. Numarul de avocati care îsi pot delega votul unui singu