COMPETENTE
INTREABA ONLINE GRATIS
BLOG - In curand
LEGATURI UTILE
STIRI JURIDICE

Cum sa ajungeti la noi:
Adresa:
Str. Mr. Pastia Gheorghe, Nr. 5,
bl. 7, Ap. 3, Focsani, Vrancea,
Cod postal 620035
Tel. birou:
    0237 217 187
    (dupa ora 13.00)
Mobil:
    0732 409 220
    0732 409 221
    0732 409 219
Email:
av_bratumatei@yahoo.com

Statutul profesiei de avocat

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT din 13 ianuarie 2005

EMITENT:     UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 13 ianuarie 2005

 

    CAP. I

    Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat

 

    ART. 1

    (1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite în conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, astfel cum a fost modificata si completata pana la data adoptarii prezentului statut, denumita în continuare Lege si ale prezentului statut.

    (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:

    a) principiul legalitatii;

    b) principiul libertatii;

    c) principiul independentei;

    d) principiul autonomiei si descentralizarii;

    e) principiul pastrarii secretului profesional.

    ART. 2

    (1) Scopul exercitarii profesiei de avocat îl constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat.

    (2) În exercitarea dreptului la aparare recunoscut si garantat de Constitutie, de lege, de pactele si de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul si obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si solutionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea partilor.

    ART. 3

    (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.

    (2) Profesia de avocat se exercita numai de avocatii înscrisi în Tabloul avocatilor întocmit de baroul din care fac parte.

    (3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou si nu-si poate exercita concomitent activitatea în doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei.

    (4) Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou si pe Tabloul avocatilor sau de catre o alta persoana juridica cu exceptia societatii civile profesionala de avocati cu raspundere limitata.

    ART. 4

    (1) Profesia de avocat este organizata si functioneaza în baza principiului autonomiei si descentralizarii, în conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.

    (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

    (3) Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.

    (4) Competenta si atributiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevazute de Lege si de prezentul statut.

    ART. 5

    (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti exista si functioneaza, în temeiul Legii, un singur barou, persoana juridica de interes public. Baroul este constituit din toti avocatii înscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal în localitatile de pe raza acestuia.

    (2) Toate barourile din România, constituite potrivit legilor privind profesia de avocat, sunt membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din România, denumita în continuare U.N.B.R.

    (3) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, înfiintata prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare a Uniunii Avocatilor din România.

    (4) Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de înregistrare ale barourilor în afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatata la cererea U.N.B.R., a barourilor membre, a Ministerului Public si poate fi constatata de instanta din oficiu.

    ART. 6

    (1) Libertatea si independenta profesiei de avocat sunt principii în baza carora avocatul promoveaza si apara, drepturile, libertatile si interesele legitime ale clientilor potrivit legii si prezentului statut. Aceste principii sunt definesc statutul profesional al avocatului si garanteaza activitatea sa profesionala.

    (2) Avocatul este liber sa-si aleaga, sa schimbe si sa dispuna în tot sau în parte de forma de exercitare a profesiei, în conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.

    (3) Orice persoana are dreptul sa îsi aleaga în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un avocat, cu exceptia cazurilor privitoare la asistenta judiciara obligatorie si asistenta gratuita. Orice clauza ori conventie contrara, prohibitiva sau restrictiva, este lovita de nulitate absoluta.

    (4) Relatiile dintre avocat si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate si confidentialitate. Drepturile si obligatiile avocatului sunt prevazute de lege, prezentul statut, codul deontologic si contractul de asistenta juridica legal încheiat.

    ART. 7

    (1) Într-o societate intemeiata pe valorile democratiei si ale statului de drept, avocatul are un rol esential. Avocatul este indispensabil justitiei si justitiabililor si are sarcina de a apara drepturile si interesele acestora. El este deopotriva sfatuitorul si aparatorul clientului sau.

    (2) Avocatul are toate drepturile conferite de lege si de statutul profesiei de avocat si îsi îndeplineste îndatoririle si obligatiile fata de client, în raporturile cu autoritatile si institutiile la care îsi asista sau îsi reprezinta clientul, fata de profesia sa în general si fiecare confrate în particular, precum si fata de public.

    (3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici unei restrictii, presiuni, constrângeri sau intimidari din partea autoritatilor sau institutiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea si independenta avocatului sunt garantate de lege.

    (4) Independenta avocatului nu poate prejudicia interesele clientului sau. Avocatul este dator sa dea clientului sfaturi juridice corespunzatoare legii si sa actioneze numai în limitele legii, statutului, codului deontologic, potrivit crezului sau profesional.

    (5) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau în scris, în fata instantelor de judecata, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala sau a altor autoritati daca aceste sustineri sunt în legatura cu apararea si sunt necesare stabilirii adevarului.

    (6) Urmarirea penala si trimiterea în judecata a avocatului pentru fapte penale savârsite în exercitarea profesiei sau în legatura cu aceasta, se pot face numai în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

    ART. 8

    (1) Secretul profesional este de ordine publica.

    (2) Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredintata.

    (3) Avocatul nu poate fi obligat în nici o circumstanta si de catre nici o persoana sa divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de catre clientul sau si nici de catre o alta autoritate sau persoana. Se excepteaza însa cazurile în care avocatul este urmarit penal, disciplinar, sau atunci când exista o contestatie în privinta onorariilor convenite, exclusiv pentru necesitati stricte pentru apararea sa.

    (4) Obligatia de a pastra secretul profesional nu impiedica avocatul sa foloseasca informatiile cu privire la un fost client, daca acestea au devenit publice.

    (5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 9

    (1) Obligatia de a pastra secretul profesional, este absoluta si nelimitata în timp. Obligatia se întinde asupra tuturor activitatile avocatului, ale asociatilor sai, ale avocatilor colaboratori, ale avocatilor salarizati din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alti avocati.

    (2) Obligatia de a pastra secretul profesional revine si persoanelor cu care avocatul conlucreaza în exercitarea profesiei, precum si salariatilor sai. Avocatul este dator sa le aduca la cunostinta aceasta obligatie.

    (3) Obligatie de a pastra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat si salariatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute în exercitarea functiilor si atributiilor ce le revin.

    ART. 10

    (1) Orice comunicare sau corespondenta profesionala între avocati, între avocat si client, între avocat si organele profesiei, indiferent de forma în care a fost facuta este confidentiala.

    (2) În relatiile cu avocatii înscrisi într-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene, avocatul este obligat sa respecte dispozitiile speciale prevazute de Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana.

    (3) În relatiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene, avocatul trebuie sa se asigure, înainte de a schimba informatii confidentiale, ca în tara în care îsi exercita profesia confratele strain exista norme ce permit asigurarea confidentialitatii corespondentei si, în caz contrar, sa încheie un acord de confidentialitate sau sa-l intrebe pe clientul sau daca accepta, în scris, riscul unui schimb de informatii neconfidentiale.

    (4) Corespondenta si informatiile transmise între avocati, sau dintre avocat si client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în nici un caz aduse ca probe în justitie si nici nu pot fi lipsite de caracterul confidential.

    ART. 11

    În raporturile cu instantele judecatoresti, cu Ministerul Public, cu celelalte autoritati si institutii publice, cu persoanele juridice si persoanele fizice cu care vine în contact, avocatul este dator sa aiba un comportament demn, civilizat si loial.

    ART. 12

    (1) Organele profesiei de avocat au sarcina permanenta de a asigura exercitarea calificata a dreptului de aparare organizând în mod corespunzator primirea în profesie, pregatirea profesionala initiala si pregatirea continua a avocatilor, respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale.

    (2) Toti avocatii au dreptul si îndatorirea de a participa la formele de pregatire profesionala stabilite de catre organele profesiei.

    (3) Barourile si U.N.B.R. au obligatia, din oficiu sau la cerere, sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei, a demnitatii si onoarei corpului de avocati.

    ART. 13

    Dispozitiile prezentului statut se aplica în mod corespunzator si avocatilor straini, inclusiv formelor de exercitare a profesiei de catre acestia.

 

    CAP. II

    Organizarea profesiei de avocat

 
    SECTIUNEA 1

    Dobândirea calitatii de avocat

 
    §1. Primirea în profesie

 
    ART. 14

    (1) Cererile de primire în profesia de avocat se adreseaza decanului baroului unde solicitantul doreste sa exercite profesia.

    (2) În toate cazurile, persoana care îndeplineste conditiile prevazute de Lege pentru a solicita primirea în profesia de avocat poate formula cerere de primire cu cel putin 5 ani anteriori implinirii vârstei standard de pensionare în sistemul de pensii si asigurari sociale din care face parte.

    ART. 15

    (1) Cererea formulata de persoana care doreste sa fie primita în profesie pe baza de examen, conform art. 16 alin. (1) din Lege, se depune în doua exemplare si va cuprinde:

    a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;

    b) locul si data nasterii;

    c) elementele actului de identitate si organul emitent;

    d) indicarea diplomei de licenta eliberata de o institutie de învatamânt superior acreditata în conditiile legii care atesta calitatea de licentiat al unei facultati de drept;

    e) declaratia ca nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 13 din Lege;

    f) declaratia solicitantului ca nu se afla în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 14 din Lege ori ca întelege sa renunte la orice stare de incompatibilitate, în cel mult doua luni de la data comunicarii deciziei de primire în profesia de avocat, sub sanctiunea prevazuta la art. 24 alin. (2) din Lege;

    g) angajamentul de a realiza formarea profesionala initiala în profesia de avocat, pe perioada stagiului în conditiile prevazute de Lege si de statutul profesiei;

    h) declaratia expresa ca nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou din România. În caz contrar, se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau încetarii activitatii.

    (2) Cererea va fi însotita de urmatoarele acte depuse în dublu exemplar:

    a) copie de pe actul de identitate si de pe actele de stare civila;

    b) copie de pe diploma de licenta. În cazul în care se solicita primirea în profesie pe baza de diplome eliberate de institutiile de învatamânt superior din alta tara se va depune si dovada de echivalare, în conditiile legii;

    c) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

    d) certificat privind starea de sanatate a candidatului, eliberat de institutia sanitara stabilita de barou conform hotarârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii;

    e) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care sa ateste cauzele încetarii calitatii de avocat;

    f) doua fotografii tip legitimatie.

    ART. 16

    (1) Cererea formulata de persoana care doreste primirea în profesie cu scutire de examen în conditiile art. 16 alin. (2) din Lege, pe lânga mentiunile de la art. 15 din prezentul statut, trebuie sa cuprinda mentionarea temeiurilor pe baza carora se cere primirea în profesie cu scutire de examen.

    (2) Persoana prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. a) din Lege va depune actele ce dovedesc titlul stiintific de doctor în drept.

    (3) Persoana prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege care a îndeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, va depune o copie certificata de pe carnetul de munca sau o adeverinta echivalenta eliberata de Camera Notarilor Publici.

    (4) Perioada de 10 ani prevazuta de art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se calculeaza prin însumarea perioadelor în care s-a îndeplinit oricare dintre functiile respective.

    ART. 17

    (1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara în vederea exercitarii profesiei de avocat în România se va depune în dublu exemplar la baroul în care doreste sa profeseze si va cuprinde:

    a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;

    b) locul si data nasterii;

    c) numarul, data si emitentul pasaportului;

    d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa îsi exercite profesia;

    e) indicarea perioadei si a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);

    f) indicarea formei în care urmeaza sa exercite profesia, conform art. 12 alin. (3) din Lege.

    (2) Cererea va fi însotita de urmatoarele acte, depuse în dublu exemplar, traduse în limba romana si certificate:

    a) pasaport;

    b) o atestare din partea baroului sau a asociatiei profesionale de avocati din tara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara;

    (3) La cerere se vor atasa:

    a) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 13 si 14 din Lege;

    b) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile Legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic;

    c) dovada încetarii formei anterioare în care a exercitat profesia de avocat în România, conform art. II din Legea nr. 231/2000, dupa caz;

    d) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d) din prezentul statut;

    e) doua fotografii tip legitimatie.

    ART. 18

    (1) Cererea de primire în profesie se va afisa în cel mult 3 zile de la înregistrare la sediul baroului.

    (2) Afisarea se constata prin proces-verbal.

    (3) În termen de 10 zile de la afisarea cererii orice persoana poate face opozitie la cererea de primire în profesie, indicând motivele si aratând împrejurarile si probele pe care îsi întemeiaza opozitia.

    (4) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie decanul va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor care va efectua investigatiile necesare cu privire la moralitatea si demnitatea solicitantului, chiar daca nu se face opozitie la înscriere.

    ART. 19

    (1) Raportorul va face toate cercetarile pe care le va considera necesare.

    (2) Cercetarile se vor referi la îndeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut pentru primirea în profesia de avocat.

    ART. 20

    În termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opozitiei, avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii.

    ART. 21

    (1) Dupa depunerea raportului, consiliul baroului analizeaza îndeplinirea conditiilor pentru primirea în profesie si solutioneaza eventualele opozitii.

    (2) În cazul cererilor de primire în profesie cu scutire de examen consiliul baroului poate sa verifice cunostintele solicitantului cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

    (3) Consiliul baroului va pronunta o hotarâre motivata asupra cererii de primire în profesie.

    (4) Hotarârea poate fi atacata în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

    (5) Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avocatilor prin decizia emisa de consiliul baroului cu respectarea dispozitiilor art. 19, 20 si 21 din Lege.

    ART. 22

    (1) Cererea formulata de membrul unui barou din alta tara de a fi autorizat sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc se depune la presedintele U.N.B.R.

    (2) Cererea va fi înaintata baroului în care este înscris avocatul pentru avizare si raport, ce va fi efectuat de decanul baroului. Raportul întocmit de decan va fi înaintat Comisiei de examinare.

    (3) Metodologia examenului de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana ale avocatilor straini se stabileste prin hotarârea Consiliului U.N.B.R.

    (4) Comisia de examinare va fi desemnata de Consiliul U.N.B.R. si poate fi alcatuita din avocati si cadre didactice din institutiile de învatamânt juridic superior, acreditate în conditiile legii.

    (5) Examenul va cuprinde probe scrise si orale privind institutiile de baza ale dreptului romanesc si cunostintele de limba romana.

     §2. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care sunt autorizate sa-si desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut într-un stat membru

 
    ART. 23

    Cererea de primire în profesia de avocat în România de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala în unul din statele membre ale Uniunii Europene si ale spatiului European este de competenta Consiliului U.N.B.R., conform art. 63 lit. e) din Lege.

    ART. 24

    (1) Cererea se depune în dublu exemplar la secretariatul U.N.B.R. si cuprinde:

    a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;

    b) locul si data nasterii;

    c) numarul, data si emitentul pasaportului;

    d) indicarea sediului profesional la care solicitantul urmeaza sa îsi exercite profesia si mentionarea faptului ca intentioneaza exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România;

    e) indicarea perioadei si a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul);

    f) indicarea titlului profesional obtinut în statul membru de origine si a gruparii profesionale din care face parte în statul membru de origine sau autoritatea judiciara în cadrul careia este admis sa-si exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine.

    (2) Cererea va fi însotita de urmatoarele acte, traduse în limba romana si certificate:

    a) pasaport;

    b) o atestare din partea autoritatii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara.

    (3) La cerere se vor atasa:

    a) declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 13 si 14 din Lege;

    b) declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic;

    c) certificat medical de sanatate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d) din prezentul statut;

    d) doua fotografii tip legitimatie.

    ART. 25

    (1) Consiliul U.N.B.R. se va pronunta asupra cererii de primire în profesia de avocat dupa sustinerea examenului de verificare a cunostintelor privind dreptul romanesc si de limba romana sau dupa ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de sustinerea examenului, conform art. 80^5 si 80^14 din Lege.

    (2) Consiliul U.N.B.R. poate decide si asupra suspendarii analizarii cererii pana la efectuarea de catre solicitant a stagiului de pregatire în domeniul dreptului romanesc, conform art.80^5 alin. (2) din Lege.

    (3) Decizia este definitiva si se comunica solicitantului.

    ART. 26

    (1) Avocatul admis în profesie va fi înscris în Tabloul avocatilor la baroul în care îsi va exercita profesia, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

    (2) Consiliul baroului va dispune înscrierea în Tabloul avocatilor, la cerere, pe baza deciziei de primire în profesie emise de U.N.B.R.

     §3. Demnitatea profesiei


     ART. 27

    (1) Pentru aplicarea Legii cazurile de nedemnitate se verifica atât cu ocazia primirii în profesie, cat si pe intreaga durata a exercitarii acesteia.

    (2) Avocatii care se gasesc în unul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Lege sunt obligati sa prezinte baroului hotarârile judecatoresti prin care au fost condamnati definitiv, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, prin care au fost declarati faliti fraudulosi sau prin care au fost condamnati definitiv pentru fapte savârsite în legatura cu exercitarea profesiei.

    (3) Consiliul baroului va examina, în termen de 15 zile, hotarârile judecatoresti si va aprecia asupra demnitatii avocatului, în raport cu dispozitiile legale. Consiliul baroului va hotarî, dupa caz, mentinerea în profesie sau încetarea calitatii de avocat potrivit Legii.

    (4) Decizia motivata va fi comunicata, de îndata, avocatului în cauza, precum si Presedintelui U.N.B.R., împreuna cu hotarârea judecatoreasca în baza careia s-a verificat starea de nedemnitate.

    (5) Decizia consiliului baroului poate fi atacata de presedintele U.N.B.R. si/sau de avocatul în cauza, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestatia si va hotarî în conditiile Legii.

    (6) Decizia de încetare a calitatii de avocat devine executorie dupa solutionarea cauzei de catre Consiliul U.N.B.R. Baroul va face mentiunile corespunzatoare în Tabloul avocatilor pe baza hotarârii Consiliului U.N.B.R.

 
    §4. Incompatibilitati

 
    ART. 28

    Pentru primirea în profesie si pentru exercitarea acesteia avocatul trebuie sa nu se gaseasca în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de Lege.

    ART. 29

    Nu este incompatibil avocatul salarizat în interiorul profesiei de avocat.

    ART. 30

    (1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, daca legi speciale nu prevad altfel:

    a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie;

    b) calitatea de asociat într-o societate comerciala în nume colectiv, de comanditar într-o societate comerciala în comandita simpla sau în comandita pe actiuni;

    c) calitatea de administrator într-o societate comerciala în comandita pe actiuni;

    d) calitatea de presedinte al consiliului de administratie, administrator unic, sau membru în comitetul de directie al unei societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata.

    (2) Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata sau la cele pe actiuni.

    (3) Avocatul poate îndeplini functia de membru în consiliul de administratie al unei societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, cu obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului în care îsi exercita profesia. Avocatul va furniza toate explicatiile asupra conditiilor în care el exercita functia de membru al consiliului de administratie si va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidentialitatii.

    (4) Daca consiliul baroului apreciaza ca exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie este sau devine incompatibila cu demnitatea si cu regulile de conduita impuse avocatilor poate, în orice moment, sa solicite celui interesat sa paraseasca functia pe care o ocupa. Decizia consiliului baroului va fi comunicata, de îndata, avocatului în cauza. Dispozitiile art. 27 alin. (5) si (6) din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    (5) Încalcarea de catre avocat a prevederilor alin. (4) din prezentul articol constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 31

    (1) Incompatibilitatile prevazute de Lege se verifica si se constata de catre consiliul baroului, chiar si din oficiu.

    (2) Avocatul devenit incompatibil are obligatia sa încunostinteze în scris consiliul baroului, solicitând trecerea sa de pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei pe Tabloul avocatilor incompatibili.

    (3) Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat, cu consecintele prevazute de lege.

    ART. 32

    (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere pe Tabloul avocatilor incompatibili fara ascultarea avocatului.

    (2) Avocatul va fi convocat în vederea ascultarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Lipsa nejustificata a avocatului la data indicata în convocare nu impiedica luarea masurii.

 
    §5. Modalitatile de primire în profesia de avocat

 
    ART. 33

    (1) Potrivit art. 16 din Lege, dreptul de primire în profesie se obtine pe baza unui examen.

    (2) Examenul de primire în profesie se organizeaza de consiliul baroului, în mod obligatoriu în fiecare an, în ultimul semestru al anului, la o data unica pentru toate barourile, cu consultarea Baroului Bucuresti. Data examenului va fi anuntata într-un ziar de mare tiraj cu cel putin 60 de zile înainte.

    (3) Consiliul U.N.B.R. asigura caracterul unitar al examenului de primire în profesie prin stabilirea tematicii si bibliografiei de examen, a subiectelor de examen si a metodologiei de examinare. Examinarea se va face la 5 materii de examen pe baza a cel putin 3 probe scrise.

    (4) Cu cel putin 60 de zile înainte de data desfasurarii examenului, Consiliul U.N.B.R. comunica catre barouri si face publice data, tematica si bibliografia examenului.

    (5) Consiliile barourilor numesc Comisiile de examinare, stabilesc materiile la care se organizeaza probe scrise, metodologia de examinare în scris si oral si organizeaza activitatea de examen.

    ART. 34

    Subiectele de examen la probele scrise se vor trage la sorti de Comisia de examen, exclusiv dintre subiectele unice stabilite conform art. 33 alin. (3) din prezentul statut.

    ART. 35

    Metodologia de examinare stabilita de fiecare barou va fi adusa la cunostinta celor interesati cu cel putin 30 de zile înainte de data examenului.

    ART. 36

    (1) Pentru înscrierea la examen candidatul va depune dosarul de înscriere la baroul în circumscriptia caruia doreste sa îsi exercite activitatea, cu îndeplinirea prevederilor prezentului statut. Dosarul de înscriere include cererea si actele prevazute la art. 15 din prezentul statut. Dosarul va fi depus cu cel putin 25 de zile înainte de data examenului.

    (2) Candidatul este obligat sa depuna o taxa de participare la examen, stabilita de consiliul baroului. Separat se va achita taxa de participare cuvenita U.N.B.R.

    ART. 37

    (1) Dupa validarea examenului, consiliul baroului va dispune primirea în profesie a candidatilor admisi si va emite decizia de primire în profesie.

    (2) Rezultatele examenului vor fi comunicate, de catre barouri, Consiliului U.N.B.R.

    ART. 38

    (1) Toate cazurile de primire în profesie cu scutire de examen sunt solutionate individual de catre consiliul baroului la care s-a depus cererea. Decizia de primire în profesie va fi comunicata si U.N.B.R.

    (2) Decizia consiliului baroului poate fi atacata de catre solicitant sau de Presedintele U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

 
    §6. Interdictii

 
    ART. 39

    (1) Avocatii - fosti judecatori nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, timp de 2 ani de la încetarea functiei detinute. Prin instante în întelesul Legii se înteleg: judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala, inclusiv instantele militare la care avocatii au functionat ca judecatori, indiferent de sectia la care au functionat.

    (2) În cazul în care, avocatul a functionat ca judecator la mai multe instante, interdictia opereaza pentru fiecare instanta si se calculeaza distinct de la data încetarii activitatii la instanta respectiva.

    (3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale.

    ART. 40

    (1) Avocatii - fosti procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organul de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea timp de 2 ani de la încetarea functiei respective. Calculul duratei de interdictie se face conform art. 39 alin. (2) din prezentul statut.

    (2) În cazul în care avocatul - fost procuror sau cadru de politie a functionat si în calitate de judecator, interdictia priveste atât instantele, cat si organele de urmarire penala, durata fiind calculata în mod corespunzator.

    (3) Aceeasi interdictie se aplica avocatilor - fosti procurori cu privire la dreptul de a pune concluzii la instantele corespunzatoare parchetului în care au functionat.

    (4) Dispozitiile prezentului articol se aplica si personalului auxiliar al organelor de urmarire penala.

    ART. 41

    Interdictia exercitarii profesiei de avocat în cazurile prevazute de Lege priveste instantele, parchetele de pe lânga acestea, si organele de cercetare penala la care lucreaza ruda, sotul sau afinul avocatului pana la gradul al treilea inclusiv.

    ART. 42

    Încalcarea de catre avocati a altor restrictii sau interdictii la care sunt supusi conform legilor speciale, constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 43

    Avocatul care nu respecta prevederile art. 39-42 din prezentul statut sau care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite în conditiile legii, în scopul eludarii interdictiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat sau de alte legi speciale, savârseste abatere disciplinara grava. Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 39-42 din prezentul statut.

 
    §7. Tabloul anual al avocatilor

 
    ART. 44

    (1) Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, decanul supune aprobarii consiliului baroului Tabloul avocatilor, alcatuit potrivit anexei nr. VI la prezentul statut.

    (2) Tabloul avocatilor va cuprinde:

    a) numele si prenumele avocatilor definitivi si stagiari cu drept de exercitare a profesiei si sediul profesional al acestora;

    b) cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile civile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului acestora si a avocatilor care le compun.

    (3) Avocatii straini vor fi mentionati într-un tablou special, conform anexei nr. VIII. Separat se vor mentiona formele de exercitare a profesiei din care acestia fac parte, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) si alin. (6) din Lege. Distinct, sunt evidentiati avocatii straini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care sunt autorizati sa-si desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut într-un stat membru, indicandu-se si daca acesta desfasoara activitati avocatiale cu caracter permanent pe teritoriul României si titlul profesional sub care desfasoara activitatea.

    (4) În cazul avocatilor straini se va mentiona daca acestia sunt autorizati sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc.

    (5) Se va întocmi separat un tablou al avocatilor incompatibili alcatuit potrivit anexei nr. VII la prezentul statut, care se verifica si se reactualizeaza pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

    (6) Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, Tabloul special al avocatilor straini si Tabloul avocatilor incompatibili se reactualizeaza lunar, se aduc la cunostinta tuturor membrilor baroului si se comunica U.N.B.R.

    ART. 45

    Tabloul avocatilor definitivi si stagiari, precum si Tabloul special în care se vor înscrie avocatii straini se comunica, conform dispozitiilor Legii, cel târziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

    ART. 46

    Refuzul înscrierii, al reinscrierii sau al mentinerii pe tablou se contesta la consiliul baroului. Decizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la data comunicarii. Contestatia este suspensiva de executare.

    ART. 47

    (1) Înscrierea în tablou a avocatilor definitivi si stagiari se face numai dupa depunerea juramântului prevazut de Lege. Juramântul se depune într-un cadru solemn, în fata consiliului baroului, de catre avocatii nou-înscrisi în barou.

    (2) Înscrierea în Tabloul avocatilor dupa primirea în profesie este conditionata de depunerea declaratiei prevazute la art. 3 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica. Nedepunerea declaratiei, depunerea unei declaratii false sau recunoasterea faptului ca avocatul a colaborat cu securitatea ca politie politica atrage consecintele prevazute de lege.

    ART. 48

    (1) Decanul baroului va desemna avocatii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activitatii de asistenta juridica de catre persoanele neînscrise în Tabloul avocatilor.

    (2) Ori de câte ori va avea informatii cu privire la persoane care exercita nelegal activitati prevazute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritatile competente.

 
    §8. Suspendarea calitatii de avocat

 
    ART. 49

    Exercitiul profesiei de avocat se suspenda:

    a) pe toata durata existentei starii de incompatibilitate;

    b) în temeiul unei hotarâri judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa;

    c) în caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor;

    d) la cererea scrisa a avocatului.

    ART. 50

    Dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat în cazul în care impotriva avocatului s-a pus în miscare actiunea penala sau s-a dispus trimiterea în judecata pentru savârsirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, pana la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive.

    ART. 51

    (1) Avocatul este dator sa încunostinteze de îndata consiliul baroului despre orice situatie care ar putea duce la suspendarea exercitiului dreptului de a profesa. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara.

    (2) Decanul si consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispozitiilor legii si ale prezentului statut privind suspendarea exercitiului dreptului de a profesa.

    (3) Consiliul baroului decide în toate cazurile, dupa ascultarea avocatului în cauza.

    (4) Decizia consiliului baroului este executorie. Despre aceasta se va face mentiune, în mod corespunzator, în Tabloul avocatilor si în Tabloul avocatilor incompatibili.

    (5) Decizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Contestatia nu suspenda executarea.

    ART. 52

    Independent de contestarea deciziei, în cazul în care masura suspendarii a fost luata pentru neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale, la cererea avocatului în cauza, consiliul baroului, dupa verificarea temeiurilor cererii sau a dovezii achitarii taxelor si contributiilor prevazute de Lege si de prezentul statut, poate dispune încetarea masurii suspendarii si stergerea mentiunilor din tablou.

    ART. 53

    Exercitarea profesiei de catre avocatul al carui drept de exercitare a profesiei este suspendat potrivit prevederilor art. 49 din prezentul statut, în perioada masurii suspendarii, constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 54

    (1) Avocatul impotriva caruia s-a dispus masura suspendarii este obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii masurii sa îsi asigure substituirea.

    (2) Încalcarea dispozitiilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.

 
    §9. Transferul într-un alt barou

 
    ART. 55

    (1) Avocatul care, din motive justificate, solicita transferul într-un alt barou se va adresa în scris decanului baroului de la care doreste sa se transfere.

    (2) Cererea de transfer va fi însotita de actele pe care se întemeiaza si de un certificat eliberat de baroul de la care se solicita transferul. Certificatul va indica datele personale, profesionale, disciplinare ale solicitantului si va atesta ca solicitantul a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catre barou, U.N.B.R. si sistemul propriu de asigurari sociale.

    (3) Consiliul baroului de la care se solicita transferul va elibera certificatul prin avizarea cererii de transfer, pe care o va inainta, împreuna cu dosarul de înscriere în profesie, baroului la care se solicita transferul.

    ART. 56

    (1) Cererea de transfer va fi solutionata pe baza raportului întocmit de un consilier delegat, care verifica dosarul de înscriere în profesie al celui care solicita transferul, precum si a certificatului prevazut la art. 55 alin. (2) din prezentul statut.

    (2) La solutionarea cererii, consiliul baroului va avea în vedere si respectarea de catre petent a dispozitiilor privind modul de organizare si functionare a formelor de exercitare a profesiei, precum si a conditiilor de primire în profesie.

    ART. 57

    (1) Decizia cu privire la transfer se comunica solicitantului si baroului din care acesta face parte. Consiliul baroului va face mentiuni corespunzatoare în Tabloul avocatilor.

    (2) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivata si poate fi contestata, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.
 

    §10. încetarea calitatii de avocat

 
    ART. 58

    (1) Calitatea de avocat înceteaza:

    a) prin renuntare scrisa la exercitiul profesiei;

    b) prin deces;

    c) prin excluderea din profesie, ca sanctiune disciplinara;

    d) în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care îl face nedemn de a fi avocat, potrivit legii.

    (2) Încetarea calitatii de avocat se constata prin decizie a consiliului baroului si are drept consecinta radierea celui în cauza din Tabloul avocatilor.

    ART. 59

    Avocatul care renunta la exercitiul profesiei va formula o cerere în scris. Cu cel putin 60 de zile înainte de data prevazuta pentru încetarea activitatii, acesta este obligat sa finalizeze toate cauzele angajate sau sa asigure substituirea. Avocatul va prezenta baroului lista cuprinzând cauzele nefinalizate si va indica numele avocatilor care le vor prelua.

    ART. 60

    În caz de deces al avocatului, cauzele acestuia vor fi preluate de catre colaboratorii ori asociatii defunctului, iar în lipsa lor, de catre avocatii desemnati de consiliul baroului.

    ART. 61

    (1) În cazul în care avocatul îndeplineste conditiile de pensionare prevazute de lege, are dreptul sa solicite continuarea exercitarii profesiei. Cererea de continuare a exercitarii profesiei se solutioneaza de consiliul baroului.

    (2) Avocatul poate continua exercitarea profesiei pe baza unui aviz medical privind mentinerea capacitatii fizice si psihice necesare exercitarii profesiei de avocat. Avizul medical se prezinta anual pentru înscrierea în tablou.

    (3) Consiliul baroului va solutiona cererea pe baza avizului medical si va proceda în conformitate cu prevederile Legii, sau, dupa caz, ale legislatiei privind pensiile si asigurarile sociale.

    (4) Avocatul pensionar care continua exercitarea profesiei sau este mentinut în profesie este obligat sa contribuie la constituirea fondului sistemului propriu de asigurari sociale în conditiile prevazute de legislatia pensiilor si asigurarilor sociale pentru avocati.

    (5) Decizia de respingere a mentinerii în activitate poate fi contestata, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

 
    SECTIUNEA a 2-a

    Organele profesiei de avocat
 

    §1. Baroul

 
    ART. 62

    (1) Independenta profesiei, autonomia baroului si exercitarea libera a profesiei de avocat nu pot fi îngradite sau limitate prin actele autoritatilor administratiei publice, ale Ministerului Public sau ale altor autoritati, decât în cazurile si în conditiile expres prevazute de lege.

    (2) Este interzisa aproprierea, uzurparea sau utilizarea denumirii de "barou" de catre orice persoana fizica sau persoana juridica, indiferent de natura activitatii desfasurate de catre aceasta, sub sanctiunea prevazuta de lege pentru folosirea fara drept a denumirii unei persoane juridice de interes public, înfiintata prin lege.

    ART. 63

    (1) Baroul este persoana juridica de interes public, constituit din toti avocatii înscrisi în Tabloul avocatilor, cu patrimoniu propriu si organizare de sine statatoare.

    (2) Sediul baroului este în orasul de resedinta al judetului, respectiv în municipiul Bucuresti.

    ART. 64

    (1) Fiecare barou are un buget propriu. Contributia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului.

    (2) Cuantumul contributiei va fi stabilit prin decizia consiliului baroului, în raport cu prevederile bugetului propriu si cu hotarârile Congresului avocatilor. Decizia consiliului baroului va fi adusa la cunostinta avocatilor înscrisi în Tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei, cu cel putin 30 de zile înainte de punerea sa în aplicare.

    (3) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activitati producatoare de venituri, în conditiile legii.

    ART. 65

    (1) Organele de conducere ale baroului sunt:

    a) adunarea generala;

    b) consiliul;

    c) decanul.

    (2) În cadrul baroului se constituie si functioneaza:

    a) comisia de cenzori;

    b) comisia de disciplina.

    ART. 66

    (1) Adunarea generala a baroului poate fi, în conditiile legii, ordinara si extraordinara.

    (2) Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale avocatii care sunt înscrisi în Tabloul baroului, cu drept de exercitare a profesiei, au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla în situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla în executarea unei sanctiuni disciplinare.

    ART. 67

    (1) Data la care are loc adunarea generala ordinara se stabileste de catre consiliul baroului în prima sedinta din luna ianuarie a fiecarui an.

    (2) Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de comisia de cenzori a baroului precum si la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului.

    (3) Organizarea adunarii generale, ordinara sau extraordinara, este în sarcina consiliului baroului.

    (4) Neîndeplinirea obligatiei de organizare a adunarii generale atrage raspunderea disciplinara a celor vinovati.

    (5) Odata cu convocarea adunarii generale se stabileste si ordinea de zi. Avocatii cu drept de a participa la sedintele adunarii generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris la barou cu cel putin 5 zile înainte de data la care a fost convocata adunarea generala.

    (6) Ordinea de zi va fi supusa spre aprobare prin vot deschis adunarii generale.

    (7) Înscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fiecarui punct al ordinii de zi. Orice înscriere ulterioara acestui moment va fi luata în considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adunarii generale.

    ART. 68

    (1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala.

    (2) În cazul în care numarul legal nu este întrunit, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala, în termen de cel mult 15 zile, care va fi convocata prin grija consiliului baroului.

    (3) Adunarea generala convocata în  conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.

    (4) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu prezenta majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala. Pentru Baroul Bucuresti alegerea organelor de conducere a baroului se poate face si prin desemnare de reprezentanti - electori. Pot fi reprezentanti - electori avocatii care au drept de a participa la adunarea generala a baroului.

    (5) Cu cel putin 6 luni anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va ramâne definitiv în termen de 30 de zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului.

    (6) Hotarârile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, în afara de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.

    (7) Membrii Baroului Bucuresti care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut pot participa la adunarea generala electiva personal sau prin reprezentanti - electori. Pot fi reprezentanti-electori avocatii care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut; numarul de avocati care îsi pot delega votul unui reprezentant - elector este de maximum 5.

    ART. 69

    (1) Secretarul adunarii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

    a) modul în care a fost convocata adunarea generala si caracterul ei ordinar sau extraordinar;

    b) anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea generala;

    c) numarul membrilor prezenti;

    d) componenta prezidiului adunarii generale;

    e) ordinea de zi votata de adunarea generala;

    f) luarile de cuvânt;

    g) hotarârile, rezolutiile si motiunile adoptate;

    h) orice alte activitati desfasurate în adunarea generala.

    (2) Procesul-verbal va purta semnaturile membrilor prezidiului adunarii generale.

    (3) Procesul-verbal va fi înregistrat si depus la decanatul baroului, consultarea sa fiind permisa membrilor baroului si organelor U.N.B.R.

    ART. 70

    (1) Adunarea generala a baroului adopta hotarâri care sunt obligatorii pentru membrii baroului, în conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat.

    (2) De asemenea, adunarea generala poate adopta rezolutii si motiuni.

    ART. 71

    (1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, avocati definitivi cu o vechime neîntrerupta în profesie de cel putin 8 ani.

    (2) Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului înscrisi în tablou, dupa cum urmeaza:

    a) 5 consilieri pentru barourile cu mai putin de 50 de avocati;

    b) 7 consilieri pentru barourile cu un numar între 51-100 de avocati;

    c) 9 consilieri pentru barourile cu un numar între 101-200 de avocati;

    d) 11 consilieri pentru barourile cu un numar între 201-500 de avocati;

    e) 13 consilieri pentru barourile cu un numar între 501-1.000 de avocati;

    f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1.001 de avocati.

    (3) În numarul total al membrilor consiliului sunt cuprinsi decanul si prodecanul.

    (4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului.

    (5) Adunarea generala a baroului poate hotarî alegerea unor consilieri supleanti. În caz de încetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanti vor completa consiliul în ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri pentru perioada de mandat ramasa vacanta.

    ART. 72

    (1) Avocatii alesi membri ai comisiei de cenzori trebuie sa îndeplineasca aceleasi conditii ca si consilierii.

    (2) Dispozitiile art. 71 alin. (5) din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    ART. 73

    (1) Consiliul baroului se întruneste în sedinta cel putin o data pe luna, la sediul baroului.

    (2) Lucrarile sedintei se consemneaza în registrul de procese-verbale si se semneaza de toti consilierii prezenti la sedinta. Registrul poate fi consultat de catre avocatii interesati si de organele U.N.B.R.

    (3) În exercitarea atributiilor sale, consiliul baroului adopta decizii si hotarâri.

    ART. 74

    (1) Decanul baroului este ales de adunarea generala a baroului dintre avocatii definitivi cu o vechime neîntrerupta în profesie de cel putin 8 ani. El trebuie sa fie membru al baroului de cel putin 5 ani.

    (2) În exercitarea atributiilor sale decanul emite decizii. Ele se consemneaza într-un registru special, tinut la sediul baroului, care poate fi consultat de catre orice avocat interesat si de organele U.N.B.R.

    ART. 75

    (1) Orice litigiu între membrii baroului în legatura cu exercitarea profesiei va fi adus la cunostinta decanului.

    (2) Decanul va incerca medierea în vederea solutionarii amiabile a litigiului.

    (3) Prevederile privind procedura medierii si a arbitrajului din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    ART. 76

    (1) Hotarârile adoptate de adunarea generala sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R. numai pentru motive de nelegalitate sau de încalcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului.

    (2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului.

 
    §2. Uniunea Nationala a Barourilor din România

 
    ART. 77

    Toate barourile din România înfiintate potrivit legilor privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat sunt membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din România. Nici un barou nu poate functiona în afara U.N.B.R.

    ART. 78

    (1) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, înfiintata prin Lege, cu patrimoniu propriu si organizare de sine statatoare.

    (2) Este interzisa aproprierea, uzurparea sau utilizarea denumirii "Uniunea Nationala a Barourilor din România" ("U.N.B.R.") de catre orice persoana fizica sau persoana juridica, indiferent de natura activitatii desfasurate de catre aceasta, sub sanctiunea prevazuta de lege pentru folosirea fara drept a denumirii unei persoane juridice de interes public, înfiintata prin lege.

    (3) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contributia barourilor, în cotele stabilite de Congresul avocatilor. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se stabileste în raport de numarul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei înscrisi în Tabloul barourilor si se vireaza lunar, în contul special constituit în acest scop din cotele de contributie achitate de avocati în contul barourilor.

    (4) Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit si în activitati producatoare de venituri în conditiile legii.

    ART. 79

    (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:

    a) Congresul avocatilor;

    b) Consiliul U.N.B.R.;

    c) Comisia Permanenta a U.N.B.R.;

    d) Presedintele U.N.B.R.

    (2) În cadrul U.N.B.R. se constituie si functioneaza:

    a) Comisia centrala de cenzori;

    b) Comisia centrala de disciplina.

    (3) Avocatii care formeaza organele de conducere ale U.N.B.R. sunt avocati definitivi, cu o vechime neîntrerupta în profesie de minimum 8 ani.

    (4) La congresele la care nu sunt alese organele profesiei pot participa, în calitate de delegati si avocati care nu îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (3).

    ART. 80

    (1) Congresul este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.

    (2) Hotarârile adoptate de congres sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei si pentru toti avocatii.

    ART. 81

    (1) Congresul avocatilor se convoaca anual de catre Consiliul U.N.B.R. prin presedintele U.N.B.R.

    (2) Congresul extraordinar se convoaca de catre presedintele U.N.B.R. ori de câte ori este nevoie sau la cererea a cel putin o treime din numarul total al barourilor.

    (3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora, locul desfasurarii congresului si ordinea de zi a acestuia.

    (4) Decanii barourilor si membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai congresului.

    (5) Din congres fac parte si delegatii alesi de adunarile generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de 1 delegat la 200 de avocati.

    (6) Numarul de delegati se calculeaza dupa cum urmeaza:

    a) 1 delegat pentru barourile pana la 200 de avocati;

    b) 2 delegati pentru barourile între 201 si 400 de avocati;

    c) 3 delegati pentru barourile între 401 si 600 de avocati, si asa mai departe.

    ART. 82

    (1) Lucrarile congresului sunt conduse de catre presedintele U.N.B.R., împreuna cu un prezidiu format din 8 avocati, ales prin vot deschis.

    (2) Congresul va alege un secretariat compus din 3 avocati, dispozitiile art. 69 din prezentul statut aplicându-se corespunzator.

    ART. 83

    (1) Hotarârile, rezolutiile si motiunile se iau prin vot deschis.

    (2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si baroul din care face parte.

    (3) Votul "pentru" se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si prenumelui candidatului dorit; votul "contra" se exprima prin stergerea numelui si a prenumelui persoanei propuse.

    (4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de congres, cele care nu poarta stampila de control, precum si buletinele pe care numarul candidatilor votati "pentru" este mai mare decât numarul functiilor pentru care se candideaza.

    ART. 84

    (1) Congresul avocatilor alege Consiliul U.N.B.R.

    (2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor si din reprezentanti ai barourilor, alesi de Congres, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:

    a) un reprezentant, pentru barourile cu pana la 500 de avocati;

    b) doi reprezentanti pentru barourile care au peste 500 de avocati si câte 2 reprezentanti pentru fiecare mie care depaseste prima mie de avocati.

    (3) Consiliul U.N.B.R. se convoaca trimestrial în sedinte ordinare sau în situatii exceptionale în sedinte extraordinare de catre presedintele U.N.B.R. Presedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. si la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului U.N.B.R.

    (4) Conducerea sedintelor Consiliului U.N.B.R. revine presedintelui acestuia, asistat de catre vicepresedinti si alti 3 consilieri.

    (5) Prevederile art. 69 din prezentul statut se vor aplica în mod corespunzator.

    ART. 85

    (1) Consiliul U.N.B.R. îsi desfasoara activitatea în comisii de lucru si în plen, potrivit Regulamentului de desfasurare a sedintei Consiliului U.N.B.R., adoptat de catre acesta.

    (2) Consiliul U.N.B.R. adopta decizii si hotarâri obligatorii. La cererea majoritatii barourilor hotarârile consiliului pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul avocatilor, în prima sa sedinta.

    ART. 86

    (1) Comisia Permanenta a U.N.B.R. se întruneste înaintea sedintelor Consiliului U.N.B.R. si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui U.N.B.R.

    (2) Comisia Permanenta asigura activitatea permanenta a U.N.B.R. Sedintele Comisiei Permanente sunt conduse de presedintele U.N.B.R.

    (3) În desfasurarea activitatii curente Comisia Permanenta a U.N.B.R. emite decizii si dispozitii, în conditiile prevazute de lege. Deciziile si dispozitiile au caracter obligatoriu si pot fi atacate cu plângere de catre cei interesati, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

    ART. 87

    În cadrul U.N.B.R. se constituie si functioneaza un aparat tehnic administrativ conform hotarârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

    ART. 88

    (1) Plângerea introdusa impotriva actelor emise de organele profesiei nu este suspensiva de executare, cu exceptia cazurilor prevazute de Lege si de prezentul statut.

    (2) Organul competent sa solutioneze plângerea poate, pentru motive bine întemeiate, sa dispuna suspendarea efectelor actului atacat, pana la solutionarea plângerii.

 
    CAP. III

    Activitatea profesionala a avocatului

 
    SECTIUNEA 1

    Continutul activitatii profesionale

 
    §1. Consultatii si cereri cu caracter juridic

 
    ART. 89

    Consultatiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, precum:

    a) redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;

    b) elaborarea de opinii legale;

    c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;

    d) elaborarea proiectelor de acte normative;

    e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în conditiile legii;

    f) orice alte consultatii în domeniul juridic.

    ART. 90

    Avocatul poate întocmi si formula în numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, în scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.

 
    §2. Asistarea si reprezentarea clientilor

 
    ART. 91

    (1) În conditiile legii avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor.

    (2) Asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului.

 
    §3. Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare

 
    ART. 92

    (1) Un act juridic semnat în fata avocatului, care poarta o încheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a consimtamântului si a datei actului poate fi prezentat notarului spre autentificare.

    (2) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, si sa le pastreze în arhiva sa profesionala, în ordinea întocmirii lor.

 
    §4. Activitati de mediere

 
    ART. 93

    (1) Medierea este o modalitate de solutionare a conflictelor, alternativa procesului obisnuit sau arbitral.

    (2) Medierea este o negociere asistata de un tert (mediatorul), respectiv o tehnica consensuala de rezolvare a conflictelor, constând într-o comunicare permanent orientata catre încheierea unei întelegeri între parti care au atât interese comune, cat si divergente. Mediatorul propune partilor în procedura de mediere o solutie, fara a avea atributia de a o impune acestora. Partile în procedura de mediere pot accepta sau refuza, în scris, propunerea finala de mediere (tranzactia).

    (3) Medierea are un caracter voluntar si se bazeaza pe conventia partilor (acord de mediere) de a rezolva o disputa sau o neîntelegere.

    (4) Medierea este guvernata de principiul confidentialitatii.

    (5) Medierea este o procedura autonoma de reglementare a disputelor, conflictelor sau diferendelor intervenite între persoanele fizice si/sau juridice.

    ART. 94

    (1) Acordul de mediere poate fi încheiat sub forma unei clauze contractuale sau sub forma unei conventii separate.

    (2) Partile, prin acordul lor de mediere, pot alege un avocat pe care îl împuternicesc cu atributii de mediere. În exercitiul atributiei de mediere, avocatul are urmatoarele îndatoriri:

    a) de a se informa în legatura cu conflictul si cu pozitia fiecareia dintre parti;

    b) de a informa partile asupra drepturilor si obligatiilor acestora, fiindu-i interzis sa dea consultatii juridice;

    c) de a facilita sau de a intermedia comunicarea între parti; comunicarea nu necesita prezenta fizica a partilor, avocatul putând comunica si separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabila;

    d) de a redacta propunerea de solutie sub forma unei tranzactii, partiale sau totale, dupa caz.

    (3) În procedura de mediere, partile pot fi asistate de avocati, altii decât avocatul mediator.

    ART. 95

    (1) Avocatul însarcinat cu medierea este impartial si neutru în activitatea sa. El poate oferi informatii juridice partilor, dar îi este interzis sa încheie contracte de asistenta juridica cu acestea în legatura cu obiectul medierii, distinct de contractul de asistenta juridica în baza caruia se realizeaza medierea. Avocatul însarcinat cu medierea nu poate impune partilor un compromis si nu are dreptul de a incerca, dincolo de vointa concordanta a partilor, un anume rezultat al medierii. Avocatul mediator trebuie sa respecte egalitatea partilor si punctele lor de vedere.

    (2) Avocatul mediator trebuie sa faciliteze comunicarea între parti, în acest scop fiind dator sa se asigure de o buna cunoastere a drepturilor si obligatiilor partilor. El este dator sa se asigure ca realizarea drepturilor si intereselor legitime nu vor fi tergiversate prin folosirea abuziva a medierii. Avocatul mediator însarcinat cu medierea trebuie sa se asigure de rapiditatea, flexibilitatea si confidentialitatea procedurii, precum si de rezonabilitatea rezultatului solutionarii conflictului.

    (3) Avocatul mediator este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor si asupra informatiilor obtinute în procesul de mediere, inclusiv dupa semnarea acordului final de mediere (tranzactie) sau, dupa caz, în perioada ulterioara încetarii medierii.

    (4) În caz de litigiu, avocatul mediator nu poate fi desemnat avocat al nici uneia dintre parti. Între activitatea de mediator si de arbitru nu exista incompatibilitate.

    ART. 96

    Rezultatul medierii poate consta atât într-o reparatie, cat si într-o recunoastere reciproca, prezentarea oficiala de scuze, armonizarea intereselor partilor, în vederea ameliorarii relatiilor lor viitoare etc. Rezultatul medierii se consemneaza într-o tranzactie, care are efectele prevazute de lege.

    ART. 97

    (1) Medierea poate fi utilizata în toate cazurile în care, potrivit legii, partile pot încheia un compromis, cu respectarea dispozitiilor de ordine publica.

    (2) În litigiile comerciale avocatul mediator poate participa, în aceasta calitate, în procedura concilierii prealabile pentru rezolvarea partiala sau totala a disputelor angajate între parti.

 
    §5. Activitati fiduciare

 
    ART. 98

    (1) Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentului statut.

    (2) Activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta în:

    a) primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;

    b) plasarea si valorificarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor încredintate;

    c) administrarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

    ART. 99

    În exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie:

    a) sa respecte întocmai limitele si durata mandatului încredintat, expres prevazut în contractul de asistenta juridica special încheiat. Când mandatul comporta împuternicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a instraina bunurile clientului, avocatul poate proceda la efectuarea acestor operatiuni, numai daca acest lucru este în mod expres stipulat în mandat sau, în lipsa unei astfel de clauze, numai dupa ce va fi autorizat în mod special si în scris de catre client;

    b) sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar, fara sa se abata de la regulile specifice activitatii profesionale;

    c) sa administreze afacerile încredintate în interesul exclusiv al clientului;

    d) sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, în scopul de a obtine beneficii proprii, în afara onorariului de avocat.

    e) sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar si a rezultatelor obtinute.

    ART. 100

    În executarea mandatului avocatul poate sa desfasoare:

    a) activitati de consultanta;

    b) operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor încredintate;

    c) operatiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, în conditiile legii;

    d) administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin  contractarea de operatiuni  materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor;

    e) activitati conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea fructelor si încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc;

    f) orice operatiuni în numerar privind plati, încasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii încredintate.

    ART. 101

    (1) Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfasoara activitati fiduciare un cont la o banca reputata (cont fiduciar) destinat depozitarii de fonduri fiduciare.

    (2) Prin fonduri fiduciare, în sensul prezentului articol, se întelege orice suma primita de catre avocat, cu titlu de fond initial sau rezultata din valorificarea acestuia sau a bunurilor încredintate.

    (3) În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fiduciare.

    ART. 102

    (1) Toate platile legate de activitatile fiduciare efectuate pentru acelasi client vor fi efectuate din contul fiduciar iar toate încasarile rezultate din activitatile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului respectiv.

    (2) Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel putin o data la trei luni, daca în contractul de asistenta juridica nu se prevede o perioada mai scurta.

    ART. 103

    Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum si instructa efectuarea de plati din acesta doar în urmatoarele situatii:

    a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în conditiile si limitele mandatului fiduciar;

    b) la instructiunea expresa a clientului, dar cu posibilitatea retinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activitatile fiduciare;

    c) în baza unei hotarâri judecatoresti;

    d) în baza contractului de asistenta juridica, pentru încasarea onorariilor legate de activitatile fiduciare desfasurate;

    e) în cazul în care este în curs o procedura executionala privind bunurile sau fondurile administrate.

    ART. 104

    Avocatul nu are dreptul sa retraga fonduri sau sa efectueze plati din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cunostinta în scris opozitia sa.

    ART. 105

    Este permisa încheierea unui contract de asistenta juridica care sa prevada plata, în parte, a onorariului pentru activitati fiduciare, conditionate de un eveniment care sa aiba loc sau de un rezultat care sa fie atins.

    ART. 106

    Avocatul are obligatia sa pastreze evidente scrise ale tuturor operatiunilor efectuate în baza sau în legatura cu un mandat fiduciar (contracte, corespondenta, rapoarte de evaluare, extrase de cont etc). În cazul în care clientul solicita originalul acestor evidente, avocatul e îndreptatit sa pastreze fotocopii pe format de hârtie sau electronic.

    ART. 107

    (1) Avocatul are obligatia sa pastreze cel putin un registru sau un sistem echivalent de înregistrare care sa arate separat, pentru fiecare client pentru care a desfasurat activitati fiduciare:

    a) identitatea clientului pe seama caruia fondurile si/sau bunurile sunt primite si/sau administrate;

    b) un inventar al bunurilor primite respective rambursate si valoarea fondurilor primite si rambursate precum si data primirii si sursa fondurilor si bunurilor si data rambursarii acestora sau al rezultatului administrarii si valorificarii acestora;

    c) operatiunile fiduciare efectuate cu indicarea datei, partilor, valorii si tipului operatiunii.

    (2) Avocatul este obligat sa înregistreze prompt fiecare tranzactie fiduciara si, în orice caz, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la efectuarea lor.

    ART. 108

    Avocatul are obligatia sa pastreze evidentele legate de activitatile fiduciare pe o perioada de cel putin 10 ani.

 
    §6. Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel înregistrate

 
    ART. 109

    Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediul profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii în cauza.

    ART. 110

    (1) în vederea stabilirii temporare a sediului societatii comerciale în cauza, avocatul va întocmi si semna cu reprezentantul societatii un contract separat de asistenta juridica având acest obiect.

    (2) Perioada pentru care sediul societatii în cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi 1 an iar dovada sediului se face cu contractul de asistenta juridica.

    ART. 111

    Avocatul poate îndeplini orice formalitati legale necesare în vederea înregistrarii, în numele si pe seama clientului, a societatilor comerciale, a partilor de interes, a partilor sociale si a actiunilor, în conditiile legii.

    ART. 112

    Avocatul va întocmi si pastra registre de parti de interes, parti sociale sau de actiuni, emise de societatile înregistrate de acesta în numele si pe seama clientului. Avocatul poate efectua, la cererea clientului, operatiuni în aceste registre, inclusiv cesiuni si constituiri de garantii si poate emite, la cererea persoanei îndreptatite, extrase din aceste registre, în conditiile legii.

 
    SECTIUNEA a 2-a

    Relatiile dintre avocat si client
 

    §1. Principiile si regulile de baza ale relatiei dintre avocat si client

 
    ART. 113

    (1) Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, încheiat în forma scrisa, între avocat si client ori mandatarul acestuia.

    (2) Forma, continutul si efectele contractului de asistenta juridica sunt stabilite prin prezentul Statut.

    (3) Avocatul nu poate actiona decât în limitele contractului încheiat cu clientul sau, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    ART. 114

    (1) În exercitarea profesiei sale avocatul este independent.

    (2) Activitatea avocatului nu poate fi motivata decât în interesul clientului, apreciat în limitele legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic.

    (3) Constituie atingere a independentei avocatului si, ca atare, trebuie evitate si inlaturate de catre avocat, prin orice mijloace legale:

    a) existenta unui interes propriu ori al persoanelor apropiate lui în cauza care i-a fost încredintata;

    b) prestarea de activitati avocatiale în scopul de a se face placut clientilor, magistratilor sau publicului;

    c) prestarea de activitati avocatiale din simpla complezenta;

    d) existenta oricaror presiuni în scopul nerespectarii secretului profesional.

    ART. 115

    Avocatul trebuie sa depuna toata diligenta pentru apararea libertatilor, drepturilor si intereselor legitime ale clientului.

    ART. 116

    Avocatul este dator sa îsi sfatuiasca clientul cu promptitudine, în mod constiincios, corect si cu diligenta. Avocatul îsi informeaza clientul cu privire la evolutia cazului ce i-a fost încredintat.

    ART. 117

    Probitatea, spiritul de dreptate si onestitatea avocatului sunt conditii ale credibilitatii avocatului si profesiei.

    ART. 118

    Avocatul este confidentul clientului în legatura cu cazul încredintat. Confidentialitatea si secretul profesional garanteaza încrederea în avocat si constituie obligatii fundamentale ale avocatului.

    ART. 119

    (1) Avocatul nu trebuie sa fie sfatuitorul si nici reprezentantul sau aparatorul a mai mult de un client într-una si aceeasi cauza, atunci când interesele clientilor sunt conflictuale sau când exista, în mod real, riscul de a aparea un astfel de conflict de interese.

    (2) Avocatul trebuie sa se abtina sa se mai ocupe de cauzele tuturor clientilor implicati, atunci când intervine un conflict între interesele acestora, când secretul profesional risca sa fie violat sau când independenta sa risca sa fie stirbita.

    (3) Avocatul nu poate accepta o cauza a unui nou client, daca secretul informatiilor încredintate de un client anterior risca sa fie afectat sau atunci când cunoasterea de catre avocat a cauzelor unui client anterior îl favorizeaza nejustificat pe noul client.

    (4) În cazul în care avocatii practica profesia într-o forma asociativa, în colaborare sau în conlucrare cu alti avocati, dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica tuturor avocatilor.

    ART. 120

    Exista conflict de interese, în situatiile în care:

    a) în activitatea de consultanta, când la data solicitarii sale, avocatul care are obligatia de a da clientului sau o informatie completa, loiala si fara rezerve, nu-si poate îndeplini misiunea fara a compromite interesele unuia sau a mai multor clienti, prin analiza situatiei prezentate, prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate, fie prin concretizarea rezultatului urmarit;

    b) în activitatea de asistare si de aparare, atunci când la data sesizarii sale, asistarea mai multor parti ar determina avocatul sa prezinte o alta aparare, diferita de aceea pentru care ar fi optat, daca i-ar fi fost încredintata apararea intereselor unei singure parti, inclusiv în ceea ce priveste tehnicile si mijloacele profesionale ale apararii.

    c) prin modificarea sau evolutia situatiei ce i-a fost prezentata initial, avocatul descopera una dintre dificultatile aratate la lit. a) si b).

    ART. 121

    Nu exista conflict de interese:

    a) atunci când, dupa ce si-a informat clientii si a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea diferitelor sale activitati va incerca sa concilieze contrarietatea de interese;

    b) atunci când, în acord deplin cu clientii, avocatul îi consiliaza ca, plecand de la situatia ce i-a fost prezentata, sa adopte o strategie comuna, sau daca, în cadrul unei negocieri, avocatii care sunt membri ai aceleiasi forme de exercitare a profesiei intervin separat pentru clienti diferiti care sunt însa informati cu privire la aceasta apartenenta comuna;

    c) atunci când, dupa ce avocatul aduce la cunostinta fiecaruia dintre clientii potential afectati de asistenta juridica acordata, existenta sau posibilitatea crearii unui conflict de interese, precum si eventualele consecinte nefavorabile ale acestuia, fiecare dintre respectivii clienti îsi dau acordul expres si prealabil cu privire la prestarea activitatii de asistenta juridica.

    ART. 122

    Cu exceptia unui acord între parti, avocatul trebuie sa se abtina de la a se ocupa de cauzele tuturor clientilor implicati, atunci când se iveste un conflict de interese, când avocatul apreciaza ca nu poate asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale fiecarui client în parte, când secretul profesional risca sa fie violat sau când independenta sa risca sa fie lezata.

    ART. 123

    Avocatul va incerca în momentele oportune sa-si consilieze clientul cu privire la posibilitatea solutionarii unui conflict pe cale amiabila sau printr-o cale legala alternativa, apta a protegui drepturile si interesele legitime ale acestuia.

    ART. 124

    (1) Avocatul este obligat sa se asigure de raspundere profesionala.

    (2) Conditiile asigurarii de raspundere profesionala sunt prevazute de prezentul statut si pot fi stabilite, în cazul formelor asociative de exercitare a profesiei, conform regulilor stabilite între avocati.

    (3) Obligatia de asigurare de raspundere civila este permanenta. Suma asigurata nu poate fi mai mica decât cea prevazuta în statutul profesiei.

    (4) Prin contract, partile pot stabili limitele raspunderii vocatului. Clauzele de exonerare totala de raspundere profesionala sunt socotite nescrise.

    ART. 125

    (1) Avocatul este obligat sa verifice identitatea exacta a clientului sau ori a persoanei care îi încredinteaza cazul.

    (2) În exercitarea activitatii fiduciare, precum si în orice situatie în care avocatii sunt autorizati sa administreze ori sa gestioneze fondurile clientilor, acestora le este interzis sa primeasca sau sa administreze ori sa gestioneze fonduri care nu corespund în mod riguros mandatului sau gestiunii încredintate.

    (3) Când participa la o operatie juridica avocatul are obligatia de a se retrage din cauza de îndata ce suspecteaza în mod serios ca respectiva operatie ar avea drept rezultat o spalare de bani si când clientul nu întelege sa renunte la operatia în sine.

 
    §2. Contractul de asistenta juridica

 
    I. Forma si continutul contractului de asistenta juridica

 
    ART. 126

    (1) Contractul de asistenta juridica este încheiat în forma scrisa, ceruta ad probationem. El trebuie sa îndeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru încheierea valabila a unei conventii si dobândeste data certa prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.

    (2) Contractul de asistenta juridica poate fi încheiat si prin orice mijloc de comunicare la distanta, care poate reproduce legal semnaturile partilor. În acest caz, data încheierii contractului este data la care avocatul a luat cunostinta de semnarea contractului de catre client. Se prezuma ca avocatul a luat cunostinta de încheierea contractului la urmatoarele date:

    a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnatura electronica) la sediul profesional al avocatului; daca transmisiunea prin fax are loc dupa ora 19.00, se prezuma ca avocatul a luat cunostinta în ziua lucratoare urmatoare zilei transmisiunii;

    b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

    (3) Contractul de asistenta juridica poate lua forma unei scrisori de angajament care sa indice raporturile juridice dintre avocat si destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocatiale si onorariul, semnata de avocat si transmisa clientului. În cazul în care clientul semneaza scrisoarea sub orice mentiune expresa de accept a continutului scrisorii, aceasta dobândeste valoarea unui contract de asistenta juridica.

    (4) Contractul de asistenta juridica poate fi încheiat, în mod exceptional, si în forma verbala în fata unei autoritati sau a oricaror persoane fizice sau juridice cu conditia ca acestea sa ateste ca au fost de fata la exprimarea acordului de vointa între avocat si client. Contractul în forma scrisa va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil.

    (5) În cazul în care avocatul si clientul convin, o terta persoana poate fi beneficiarul serviciilor avocatiale stabilite prin contract, daca tertul accepta, chiar si tacit, încheierea contractului în astfel de conditii.

    (6) Avocatul va tine o evidenta stricta a contractelor încheiate într-un registru special si va pastra în arhiva sa un exemplar original al fiecarui contract si un duplicat sau o copie dupa orice împuternicire de reprezentare primita în executarea contractelor.

    ART. 127

    (1) Contractul de asistenta juridica trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu urmatoarele:

    a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional si reprezentantul acesteia;

    b) datele de identificare ale clientului: se indica persoana reprezentantului legal precum si mandatarul clientului, daca este cazul;

    c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activitatile prevazute de art. 3 din Lege sau poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare si conservare a patrimoniului clientului;

    d) onorariul;

    e) atestarea identitatii clientului sau a reprezentantului acestuia;

    f) modul de solutionare a litigiilor între avocat si client;

    g) semnaturile partilor.

    (2) Lipsa elementelor prevazute la alin. (1) lit. a) b), c) si d) e) si g) atrage nevalabilitatea contractului daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi altfel remediata.

    (3) Modelul contractului de asistenta juridica este cuprins în anexa nr. I la prezentul statut.

    ART. 128

    Partile pot modifica contractul de asistenta juridica, cu respectarea dispozitiilor legale, a prezentului statut si, dupa caz, a conditiilor prevazute în contract. În acest caz, dispozitiile art. 131 din prezentul statut ramân aplicabile.

    ART. 129

    (1) Contractul de asistenta juridica investit cu formula executorie, în conditiile legii, constituie titlu executoriu cu privire la restantele din onorariu si alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul clientului.

    (2) Procedura de executare este cea prevazuta de dispozitiile Codului de procedura civila.

    ART. 130

    Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimeaza anticipat la momentul încheierii contractului si se desocotesc pe masura informarii documentate a clientului cu privire la cuantumul si destinatia lor. Partile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derularii contractului, prin acte aditionale.

    ART. 131

    (1) Contractul de asistenta juridica prevede în mod expres întinderea puterilor pe care clientul le confera avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimeaza fata de terti prin împuternicirea avocatiala întocmita conform anexei nr. II la prezentul statut.

    (2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit sa efectueze orice act specific profesiei pe care îl considera necesar pentru realizarea intereselor clientului.

    (3) Pentru activitatile prevazute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenta juridica, acesta reprezinta un mandat special, în puterea caruia avocatul poate încheia, sub semnatura privata sau în forma autentica, acte de conservare, administrare, sau dispozitie în numele si pe seama clientului.

    ART. 132

    (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul clientului sau.

    (2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

    (3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

    a) timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;

    b) natura, noutatea si dificultatea cazului;

    c) importanta intereselor în cauza;

    d) împrejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client îl impiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta împrejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare;

    e) notorietatea, titlurile, vechimea în munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului;

    f) conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;

    g) avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

    h) situatia financiara a clientului;

    i) constrangerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

    ART. 133

    (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat si client, în limitele legii si ale statutului profesiei. Este interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei, de catre formele de exercitare a profesiei de avocat sau de catre avocati.

    (2) Onorariile se determina si se prevad în contractul de asistenta juridica la data încheierii acestuia între avocat si client, înainte de începerea asistentei si/sau reprezentarii clientului.

    (3) În cazul în care împrejurarile concrete impun asigurarea asistentei si/sau reprezentarii imediate si nu se poate încheia un contract de asistenta juridica, avocatul este obligat sa transmita clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care sa aduca la cunostinta clientului onorariile pe care le propune pentru asistenta si/sau reprezentare. În absenta unei instructiuni exprese a clientului privind încetarea asistentei si/ sau reprezentarii, ori a unei comunicari prin care clientul îsi exprima expres dezacordul în privinta onorariilor, se considera onorariile propuse prin comunicarea facuta de avocat ca fiind acceptate.

    (4) În toate situatiile, onorariile vor fi prevazute în contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat în forma scrisa.

    (5) Onorariile pot fi stabilite si în moneda straina, sub conditia ca plata acestora sa respecte prevederile privind regimul legal al platilor.

    ART. 134

    (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

    a) onorarii orare;

    b) onorarii fixe (forfetare);

    c) onorarii de succes.

    d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) si c).

    (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului.

    (3) Onorariul fix (forfetar) consta într-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl presteaza sau, dupa caz, le presteaza clientului.

    (4) Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

    (5) Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.

    (6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, în functie de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatura cu latura civila a cauzei. Onorariul de succes consta într-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreuna cu onorariul orar sau fix.

    ART. 135

    (1) Este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile în baza unui pact "de quota litis".

    (2) Pactul "de quota litis" este o conventie încheiata între avocat si clientul sau, înainte de solutionarea definitiva a unei cauze, conventie care fixeaza exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau într-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare.

    (3) Onorariile reprezentând dobândirea, sub orice forma, a unor "aporturi din afacere" (activitatea juridica realizata de catre avocat) sunt interzise.

    ART. 136

    Avocatul poate percepe onorarii numai de la clientul sau ori de la un mandatar al acestuia.

    ART. 137

    (1) La cererea oricareia dintre parti, contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului, prin decizie motivata, dupa ascultarea partilor.

    (2) Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face prin aplicarea principiilor medierii si încercarea de conciliere a partilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii contestatiei sau reclamatiei.

    (3) Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului de partea interesata.

    (4) Consiliul baroului hotaraste cu privire la legalitatea si temeinicia deciziei decanului, fara participarea la vot a acestuia. Partile interesate pot fi invitate pentru a da lamuriri si explicatii.

    (5) Consiliul baroului se pronunta în termen de cel mult 30 de zile de la data sesizarii, prin hotarâre motivata, care va fi comunicata în cel mult 15 zile de la data pronuntarii.

    (6) Legalitatea hotarârii consiliului baroului poate fi verificata în conditiile legii de Consiliul U.N.B.R. la sesizarea decanului sau a partii interesate, în termen de 15 zile de la comunicare.

 

    II. Efectele contractului de asistenta juridica

 

    ART. 138

    (1) În cazul în care se angajeaza sa asiste si/sau sa reprezinte un client într-o procedura legala, avocatul îsi asuma obligatii de diligenta.

    (2) Avocatul trebuie sa asiste si sa reprezinte clientul cu competenta profesionala prin folosirea cunostintelor juridice adecvate, abilitatilor practice specifice si prin pregatirea rezonabil necesara pentru asistarea sau reprezentarea concreta a clientului.

    (3) Avocatul este obligat sa se abtina sa se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asistenta si reprezentare competente.

    (4) Asistarea si reprezentarea clientului impun diligenta profesionala adecvata, pregatirea temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine, potrivit naturii cazului, experientei si crezului sau profesional.

    (5) În situatii si împrejurari care prezinta caracter de urgenta pentru salvgardarea si/sau protejarea drepturilor si intereselor clientului, avocatul poate asista si angaja clientul chiar si în masura în care în acel moment nu poseda o competenta profesionala adecvata cu natura cauzei, daca prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor si intereselor clientului. În astfel de situatii avocatul se va limita doar la ceea ce în mod rezonabil este necesar potrivit cu circumstantele si cu prevederile legale.

    (6) Competenta profesionala adecvata presupune analiza si cercetarea atenta a împrejurarilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situatia de fapt, pregatirea adecvata si adaptarea permanenta a strategiei, tacticilor, tehnicilor si metodelor specifice în raport de evolutia cauzei, a dosarului sau a lucrarii în care avocatul este angajat.

    ART. 139

    (1) Avocatul îsi va reprezenta clientul cu diligenta unui bun profesionist, în limitele legii.

    (2) Avocatul se va abtine ca intentionat:

    a) sa ignore obiectivele si scopurile reprezentarii stabilite de catre client, astfel încât sa esueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile, permise de lege si de statutul profesiei;

    b) sa prejudicieze un client pe durata relatiilor profesionale.

    (3) Avocatul va actiona cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei. Avocatul nu este tinut sa actioneze exclusiv în obtinerea de avantaje pentru clientul sau în confruntarea cu adversarii. Strategiile si tacticile stabilite de avocat trebuie sa conduca activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului.

    (4) Avocatul este obligat sa respecte secretul profesional în  privinta strategiilor, tacticilor si actiunilor preconizate si desfasurate pentru client.

    (5) Avocatul va tine permanent sub control gradul sau de ocupare profesionala si extraprofesionala, astfel încât sa poata trata adecvat fiecare cauza, potrivit cu natura împrejurarilor si specificul cauzei. El va fi tinut sa refuze un client, ori de câte ori este constient ca nu poate oferi clientului cu promptitudine serviciul profesional solicitat.

    (6) Neglijarea cauzelor clientului, absenta nejustificata în mod repetat, fara asigurarea unei substituiri legale si competente cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinara.

    (7) Avocatul va trata cu respect si curtoazie orice persoana implicata în procedurile legale în care asista sau reprezinta clientul si se va abtine de la metode sicanatorii si prejudiciabile pentru terte parti, daca acestea sunt evident indiferente si irelevante intereselor clientului reprezentat.

    ART. 140

    (1) În activitatea de consiliere, avocatul va actiona cu tact si rabdare pentru a infatisa si a explica clientului toate aspectele cazului în care îl asista si/ sau îl reprezinta pe client. Avocatul va cauta sa foloseasca cel mai potrivit limbaj în raport de starea si experienta clientului, pentru ca acesta sa aiba o reprezentare corecta si completa asupra situatiei sale juridice.

    (2) Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul, modalitatile si finalitatea consilierii, precum si solutiile tehnice pe care le va urma pentru a realiza, când este cazul, asistenta si reprezentarea clientului.

    (3) Avocatul va respecta optiunile clientului în ceea ce priveste scopul si finalitatea asistentei si reprezentarii, fara a abdica de la independenta si crezul sau profesional.

    (4) Avocatul se va consulta permanent cu clientul în legatura cu strategia, mijloacele tehnice si tactice adoptate pentru atingerea scopurilor pentru care a fost angajat. Avocatul nu este obligat sa urmeze acele tehnici si proceduri legale indicate arbitrar de client si pastreaza responsabilitatea pentru acestea, în masura în care clientul a fost rezonabil informat asupra costurilor si consecintelor posibile ale acestor tehnici si proceduri.

    ART. 141

    (1) Consilierea si reprezentarea unui client îl obliga pe avocat sa priveasca speta respectiva dintr-o perspectiva proprie si sa acorde clientului sfaturi dezinteresate. Sfatuirea clientului nu se rezuma la expunerea unor prevederi legale, ci va avea în vedere si consecintele de ordin moral, economic, social si politic care ar putea avea relevanta în situatia respectiva.

    (2) Ori de câte ori clientul propune un demers asupra caruia avocatul apreciaza ca va avea consecinte legale negative, avocatul va atentiona clientul cu privire la consecinte sau, dupa caz, va putea denunta contractul de asistenta juridica.

    ART. 142

    (1) În cazul în care avocatul asista/reprezinta în comun mai multi clienti pe tot parcursul reprezentarii, se va consulta permanent cu fiecare dintre clientii reprezentati în comun în ceea ce priveste deciziile care trebuie adoptate si motivele determinante în adoptarea acestora, astfel încât fiecare client sa poata lua propriile decizii, în baza unor informatii complete.

    (2) Avocatul poate initia demersuri pentru o consiliere comuna a partilor aflate în conflict în încercarea de a rezolva relatia dintre clientii respectivi într-un mod amiabil si profitabil tuturor.

    (3) Reprezentarea comuna nu diminueaza dreptul fiecarui client rezultat din relatia client-avocat. Fiecare dintre clientii comun reprezentati are dreptul la o reprezentare loiala si diligenta de catre avocatul respectiv, dreptul de a revoca mandatul acordat avocatului si toate drepturile prevazute de lege pentru cazul fostilor clienti. Între clientii reprezentati în comun, regula confidentialitatii nu se aplica.

    ART. 143

    (1) Avocatul poate evalua o situatie cu relevanta pentru clientul sau în folosul unei terte persoane daca:

    (a) avocatul este îndreptatit sa considere ca evaluarea este compatibila cu alte aspecte ale relatiei client-avocat;

    (b) are acceptul clientului.

    ART. 144

    (1) Avocatul va oferi clientului o opinie legala, onesta cu privire la consecintele de fapt si juridice ale cazului investigat, în limitele informatiilor furnizate de client.

    (2) Folosirea de catre client a opiniilor si sfatului avocatului, în scopuri ilegale, fara cunostinta avocatului care a oferit opinia sau sfatul respective, nu face avocatul responsabil în legatura cu actiunea si scopurile ilegale ale clientului. Avocatul este obligat sa se abtina de la asistarea si sfatuirea constienta a unui client în activitati infractionale.

    (3) Un avocat este îndreptatit sa se retraga imediat si sa renunte la asistarea si reprezentarea clientului, în cazul în care, actiunile si scopurile clientului, desi aparent legale la începutul asistentei si/ sau reprezentarii, se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infractionale.

    ART. 145

    (1) Avocatul are obligatia sa informeze rezonabil clientul în legatura cu situatie curenta a asistentei si reprezentarii si de a raspunde cu promptitudine oricaror solicitari de informare din partea clientului.

    (2) Avocatul va explica clientului împrejurarile cauzei, situatia curenta, posibilele evolutii viitoare si eventualele rezultate, în mod rezonabil, corespunzator cu împrejurarile concrete ale cazului.

    (3) Avocatul nu este tinut sa informeze clientul în masura în care s-a convenit prealabil acest lucru. În cazul în care clientul este o persoana juridica, obligatia avocatului este de a informa exclusiv reprezentantii legali sau persoanele expres desemnate în contract în acest scop. Informarea facuta de avocat acestor persoane este considerata o informare valabila a clientului în sensul prezentului articol.

    ART. 146

    Avocatul este obligat sa comunice clientului informatiile pe care le detine în legatura cu cazul acestuia chiar si în situatia în care comunicarea lor ar contraveni interesului sau personal.

    ART. 147

    (1) În toate cazurile în care avocatul este însarcinat sa asiste un client el poate sa conduca discutiile doar în prezenta clientului sau ori numai cu acordul acestuia.

    (2) În cazul negocierilor cu un interlocutor asistat de un alt avocat, avocatul nu poate angaja discutii cu acesta, fara acordul prealabil al confratelui sau.

    ART. 148

    (1) Avocatul va tine distinct evidenta bunurilor apartinând clientilor sai sau unor terte parti, care i-au fost încredintate în legatura cu exercitarea profesiei.

    (2) Fondurile financiare vor fi pastrate în conturi distincte, deschise la o institutie financiara legal constituita si autorizata sa functioneze, potrivit legii.

    (3) Evidenta distincta a celorlalte categorii de bunuri va fi pastrata de catre avocat într-o maniera care sa confere siguranta mentinerii identitatii acestora.

    (4) Fondurile financiare nu vor fi în mod obligatoriu pastrate în conturi deschise la institutii financiare atunci când legea sau o hotarâre judecatoreasca permit pastrarea lor într-o alta modalitate.

    (5) Avocatul va tine o evidenta contabila completa a fondurilor financiare si a celorlalte tipuri de bunuri încredintate si va pastra documentele respective pe o perioada de 10 ani dupa încetarea contractului de reprezentare cu clientul.

    (6) În cazul în care primeste fonduri financiare sau alte bunuri care au legatura cu un client sau cu un tert, avocatul este obligat sa-i notifice pe acestia, în scris si de îndata.

    (7) Cu exceptia situatiilor prevazute de lege sau a unei întelegeri cu clientul, avocatul este obligat ca imediat dupa primirea bunurilor sa le predea clientului sau, dupa caz, tertei persoane îndreptatite sa primeasca bunurile respective si, la solicitarea clientului sau a tertei persoane, sa puna la dispozitia acestora evidenta contabila pe care a efectuat-o cu privire la respectivele bunuri.

    ART. 149

    Daca exista riscul ca un client sa dea fondurilor detinute de avocat o astfel de destinatie încât avocatul sa nu îsi mai poata incasa onorariul cuvenit, avocatul are un drept de retentie asupra acestora pentru acoperirea onorariului datorat. Aceasta prevedere nu da dreptul avocatului sa retina fonduri în scopul de a constrânge clientul sa-i accepte pretentiile cu privire la onorariu. Partea de onorariu care face obiectul disputei va trebui în acest caz depozitata într-un cont special, iar avocatul va trebui sa propuna în cel mai scurt timp clientului solutii pentru aplanarea conflictului privitor la onorariu, în limitele legii si ale statutului profesiei. Partea din fonduri care nu face obiectul nici unei dispute cu clientul trebuie de îndata transferata acestuia.

    ART. 150

    Avansurile de onorariu si avansurile de cheltuieli care se anticipeaza a fi efectuate de catre avocat în interesul cauzei vor avea acelasi regim ca si bunurile apartinând clientilor pana la momentul în care avocatul va exercita activitatea pentru care a primit avansul de onorariu sau va inregistra cheltuiala care sa justifice avansul platit de client în acest scop, cu exceptia cazului în care clientul le stabileste un alt regim. Indiferent de regimul pe care clientul îl stabileste referitor la respectivele sume avansate, acestea vor fi în mod obligatoriu returnate de catre avocat acestuia la încetarea contractului daca pana la momentul respectiv avocatul nu va fi exercitat activitatile pentru care i se platise anticipat onorariu sau nu va fi înregistrat cheltuieli acoperite cu sumele avansate de client în acest sens.

    ART. 151

    Avocatul sau formele asociative de exercitare a profesiei vor putea, cu acordul clientului, sa plaseze lichiditatile încredintate de catre client în conturi bancare purtatoare de dobânzi. Dobânzile se cuvin clientului.

    ART. 152

    (1) În afara cazurilor prevazute de lege sau de parti, contractul de asistenta juridica înceteaza prin renuntarea unilaterala a clientului sau, dupa caz, a avocatului.

    (2) Încetarea contractului prin renuntarea unilaterala a clientului sau a avocatului nu exonereaza pe client de plata onorariului cuvenit pentru serviciile prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul clientului.

    ART. 153

    (1) Avocatul care este solicitat într-o cauza în curs de rezolvare trebuie sa verifice daca unul sau mai multi confrati au fost în prealabil angajati.

    (2) Avocatul care accepta sa succeada unui confrate trebuie ca, înainte de a se angaja, sa îi aduca la cunostinta aceasta împrejurare.

    ART. 154

    (1) În oricare caz de încetare a mandatului, avocatul are obligatia sa ia în timp util si în mod rezonabil masuri potrivite pentru apararea intereselor clientului, cum ar fi: notificarea acestuia, acordarea unui timp suficient clientului pentru a-si angaja un alt avocat, predarea documentelor si a bunurilor la care clientul este îndreptatit si înstiintarea organelor judiciare.

    (2) În cazul în care clientul datoreaza avocatului restante din onorarii si din cheltuielile facute în interesul acestuia, avocatul are drept de retentie asupra bunurilor încredintate, cu exceptia înscrisurilor originale care i-au fost puse la dispozitie.

 

    §3. Asistenta judiciara

 

    ART. 155

    (1) Barourile vor organiza serviciile de asistenta judiciara, care vor functiona pe lânga fiecare instanta de judecata si organ de urmarire penala din circumscriptia lor.

    (2) Asistenta judiciara va fi coordonata de catre un membru al consiliului baroului. Consiliul baroului va desemna un responsabil dintre avocatii definitivi pentru fiecare localitate în care functioneaza o instanta de judecata.

    (3) Cheltuielile privind organizarea serviciilor de asistenta judiciara vor fi prevazute distinct în bugetul baroului si vor fi finantate din fondurile prevazute la art. 69 din Lege.

    ART. 156

    (1) Serviciile de asistenta judiciara vor asigura si apararea gratuita, în cazurile prevazute la art. 68 alin. (2) din Lege, pe baza aprobarii date de catre decanul baroului.

    (2) Avocatul delegat pentru asigurarea apararii gratuite are drepturile si obligatiile prevazute de Lege si statutul profesiei si îsi îndeplineste însarcinarea primita în interesul beneficiarului gratuitatii.

    (3) Pentru situatii prevazute în legi speciale privind apararea unor categorii de persoane, cheltuielile suportate de barou pentru organizarea apararii gratuite vor fi desocotite cu autoritatile si institutiile competente prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 69 din Lege.

    ART. 157

    (1) Acordarea asistentei judiciare obligatorii în cazurile prevazute de lege se face numai ca urmare a unei comunicari scrise din partea instantei, a organului de urmarire sau de cercetare penala ori a organului administratiei publice locale, adresata serviciului de asistenta judiciara organizat, în fiecare localitate, de catre consiliul baroului.

    (2) În cazul în care se solicita acordarea asistentei judiciare gratuite de catre organele prevazute la alin. (1), decanul solicita comunicarea datelor esentiale despre natura cauzei si, dupa caz, evaluarea sumara a obiectului material al acesteia pentru a se putea stabili onorariul de avocat care va fi suportat de partea care ar cadea în pretentii. În aceleasi conditii se va proceda si atunci când decanul încuviinteaza acordarea asistentei judiciare gratuite la cererea unui justitiabil.

    (3) Prin decizie decanul poate delega atributiile prevazute la alin. (2) unui consilier al baroului.

    (4) Decanul desemneaza avocatul care urmeaza sa acorde asistenta judiciara. Avocatul desemnat poate refuza aceasta sarcina numai pentru motive întemeiate.

    (5) Avocatul desemnat urmeaza sa îsi îndeplineasca însarcinarea în conditiile prevazute la art. 69 din Lege.

    ART. 158

    Obligatiile avocatului desemnat sa acorde asistenta judiciara obligatorie înceteaza în momentul în care în cauza se prezinta un avocat ales. Avocatul înlocuit are dreptul la încasarea onorariului cuvenit pentru prestatiile efectuate pana la data încetarii însarcinarii.

    ART. 159

    Avocatul care acorda asistenta judiciara obligatorie are dreptul de a incasa onorariul potrivit tarifelor stabilite de comun acord de Ministerul Justitiei si U.N.B.R., în raport cu natura si cu dificultatea cauzelor.

    ART. 160

    (1) Serviciile de asistenta judiciara îsi desfasoara activitatea în spatiile puse la dispozitie gratuit de Ministerul Justitiei, situate în sediile instantelor judecatoresti, conform art. 36 din Lege.

    (2) Cheltuielile privind amenajarea si întretinerea spatiilor aflate în situatia prevazuta de art. 36 din Lege sunt prevazute distinct în bugetul fiecarui barou.

    ART. 161

    (1) Asistenta judiciara gratuita poate fi retrasa de catre decanul baroului, daca se dovedeste ca a fost obtinuta fara prezentarea starii materiale reale a partii ori daca aceasta stare s-a ameliorat si permite plata onorariului.

    (2) În conditiile legii, remuneratia cuvenita avocatului va fi suportata de partea care a obtinut ilicit asistenta judiciara gratuita.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Relatiile dintre avocati

 

    §1. Confratemitatea si respectul reciproc

 

    ART. 162

    (1) Relatiile dintre avocati sunt bazate pe încredere si respect reciproc si impun un comportament adecvat mentinerii reputatiei profesiei.

    (2) Avocatul nu poate comunica autoritatilor jurisdictionale  acte, note sau alte documente, fara ca acestea sa nu fi fost comunicate avocatului partii adverse, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel.

    (3) Avocatul nu poate sa divulge sau sa supuna instantelor o propunere de solutionare a cauzei, facuta de partea adversa sau de catre avocatul acesteia, fara o autorizare expresa din partea avocatului partii adverse.

    (4) Avocatul nu trebuie, în nici un moment, sa prezinte cu buna stiinta o informatie falsa ori sa induca în eroare.

    ART. 163

    (1) Avocatul nu poate nici sa pretinda si nici sa accepte din partea unui alt avocat sau din partea vreunui tert un onorariu, un comision sau vreo alta compensatie pentru faptul ca a recomandat un avocat unui client sau ca a trimis un client la un avocat.

    (2) Avocatul nu poate varsa nimanui un onorariu, un comision si nici vreo alta compensatie în contrapartida pentru ca i-a fost procurat un caz.

    (3) Nu intra sub incidenta alin. (1) si (2) cazurile în care în raporturile de conlucrare profesionala se practica onorarii retrocedate pentru încredintarea partiala sau totala a unei cauze.

 
    §2. Concurenta profesionala
 

    ART. 164

    (1) Avocatii sunt obligati sa îsi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor clientilor si a cerintelor concurentei loiale.

    (2) Constituie concurenta profesionala neloiala orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea avocatiala. Este considerata ca fiind contrara uzantelor cinstite utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a elimina de pe piata sau a afecta pozitia avocatilor concurenti pe piata.

    ART. 165

    (1) Este interzisa concurenta neloiala savârsita prin:

    a) racolarea de personal, respectiv oferta agresiva de angajare a avocatilor asociati, colaboratori sau salarizati ori a altor angajati cheie a unui concurent;

    b) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane;

    c) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unei informatii confidentiale de catre un avocat sau de catre colaboratori ori angajati ai acestuia, fara consimtamântul detinatorului legitim si într-un mod contrar uzantelor cinstite;

    d) încheierea de contracte prin care un avocat asigura serviciile sale unui client în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalti avocati prin preturi reduse, fie pentru a determina clientul sa racoleze si alti clienti pentru avocatul în cauza;

    e) comunicarea sau raspândirea în public de catre un avocat de afirmatii asupra firmei sale sau activitatii acesteia, menite sa induca în eroare si sa îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;

    f) comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspândirea de catre un avocat de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al activitatii avocatului concurent;

    g) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje asociatului, colaboratorului sau salariatului unui avocat pentru ca acestia sa divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste sau a folosi clientela concurentului ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana în dauna unui concurent;

    h) deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul functiei detinute anterior la acel avocat;

    i) concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori sau salariati ai unui avocat în scopul infiintarii unei entitati concurente care sa capteze clientii acelui avocat sau angajarea   asociatilor, colaboratorilor sau salariatilor unui avocat în scopul dezorganizarii activitatii sale.

    (2) Savârsirea unor fapte de concurenta neloiala dintre cele expuse la alin. (1), precum si savârsirea în concurs a mai multor astfel de fapte constituie abatere disciplinara grava pentru toti avocatii participanti.

    ART. 166

    Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de art. 73 din Lege, savârsirea urmatoarelor fapte de concurenta neloiala:

    a) folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o alta forma asociativa de exercitare a profesiei;

    b) punerea în circulatie de produse, servicii sau publicatii, cu continut juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului si induc în eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat;

    c) producerea în orice mod, punerea în circulatie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicatii purtând mentiuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectuala, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti avocati si pe clienti.

    ART. 167

    Sunt interzise, sub sanctiunea prevazuta de art. 73 alin. (1) lit. e) din Lege:

    a) încheierea între avocati de acorduri privind împartirea pietei serviciilor profesionale.

    b) participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale avocatiale;

    c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste între avocati.

    ART. 168

    Aplicarea sanctiunii disciplinare în cazurile prevazute de art. 165 - 167 din prezentul statut, nu exclude dreptul celui prejudiciat, la repararea, în conditiile legii, prejudiciului cauzat.

 
    SECTIUNEA a 4-a

    Formele de exercitare a profesiei

 
    §1. Dispozitii generale

 
    ART. 169

    (1) Avocatul poate exercita profesia într-una din urmatoarele forme:

    a) cabinet individual;

    b) cabinetul asociat;

    c) societatea civila profesionala;

    d) societatea civila profesionala cu raspundere limitata.

    (2) În cadrul formelor de exercitare prevazute la alin. (1) îsi pot exercita profesia si avocati colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocati salarizati, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii si ale prezentului statut.

    ART. 170

    (1) Cabinetele individuale se pot grupa în scopul folosirii în comun a unui patrimoniu profesional si/sau a unor salariati. Fiecare cabinet îsi pastreaza individualitatea în raport cu clientii.

    (2) Avocatii din cabinetele grupate nu pot acorda asistenta juridica unor clienti cu interese contrare.

    (3) Cabinetele grupate se individualizeaza printr-o denumire specifica care cuprinde numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate (exemplu: "ION IONESCU, ION POPESCU - Cabinete de avocat grupate" sau I. IONESCU, I. POPESCU - Cabinete de avocat grupate")

    (4) Contractul de grupare a cabinetelor individuale se încheie în forma scrisa, conform anexei nr. XI la prezentul statut.

    ART. 171

    (1) Avocatul este liber sa opteze si sa îsi schimbe în orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de lege.

    (2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma în oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 169 alin. (1) din prezentul statut, fara a intra în lichidare, cu respectarea prevederilor legii si prezentului statut.

    (3) Transformarea se poate realiza separat sau deodata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau divizare partiala (desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala astfel cum acesta este reflectat în evidentele financiar-contabil ale formei de exercitare a profesiei supusa divizarii partiale).

    (4) În cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, avocatii titulari ai cabinetelor individuale, avocatii asociati ai cabinetelor asociate, ai societatilor civile profesionale si ai societatilor civile profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum acesta este reflectat în evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei  care se transforma, întocmind în acest scop actele financiar-contabile de transfer catre forma de exercitare a profesiei în care au optat sa se transforme. Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominala reflectata în evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma.

    (5) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul îsi va începe activitatea dupa obtinerea aprobarilor din partea consiliului baroului.

    (6) Avocatul este obligat sa înstiinteze în scris baroul din care face parte despre orice modificare intervenita în forma de exercitare a profesiei, în cazurile de înstrainare prin acte între vii a formelor de exercitare a profesiei sau de lichidare a acestora, precum si în cazul transformarii sau reorganizarii formelor de exercitare a profesiei în conditiile prevazute în prezentul articol.

    ART. 172

    (1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse urmatoarelor principii:

    a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul patrimoniului de afectatiune profesionala;

    b) titularul cabinetului individual si avocatul asociat nu pot presta activitati profesionale în afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat;

    c) avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;

    d) avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;

    e) avocatul salarizat în interiorul profesiei si avocatul colaborator nu pot activa, în aceeasi calitate, în mai multe forme de exercitare a profesiei;

    f) avocatul colaborator si avocatul salarizat în interiorul profesiei nu au drept la clientela proprie;

    g) obligatia de a comunica de îndata baroului, în scris, modificarile privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atât avocatului cat si titularului cabinetului individual sau   coordonatorului cabinetelor asociate, societatilor civile profesionale sau al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata;

    h) formele de exercitare a profesiei se individualizeaza prin denumire, conform prevederilor Legii si ale prezentului statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de catre avocatii straini se pot utiliza, la alegere, denumirea si numele formei de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate.

    (2) În cazul societatilor civile profesionale si al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata, conventia de înstrainare a formelor de exercitare a profesiei de avocat, încheiata în conditiile prevazute de Lege, are ca obiect, exclusiv, parti detinute de asociati.

    (3) În toate cazurile de înstrainare a formelor de exercitare a profesiei de avocat contractele încheiate de transmitator cu avocatii stagiari ramân în fiinta pe durata convenita si se preiau de catre dobanditor daca în persoana acestuia se verifica conditiile prevazute de Lege si statut.

    ART. 173

    Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesionala. Conventia de conlucrare profesionala se înregistreaza la barou. Regulile privind publicitatea profesionala prevazute în prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    ART. 174

    (1) Toate neîntelegerile dintre avocati privind formele de exercitare a profesiei se rezolva pe cale amiabila; în cazul în care neîntelegerile nu se solutioneaza pe cale amiabila, avocatul este obligat sa ceara concilierea decanului baroului, în conditiile prevazute de prezentul statut.

    (2) Daca prin conciliere nu se stinge litigiul dintre parti, avocatul este obligat sa recurga la arbitrajul reglementat în prezentul statut. Arbitrii pot fi numai avocati definitivi din baroul respectiv, cu cel putin 10 ani vechime în profesie.

    (3) Oficiul de arbitrare este gratuit.

    (4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza acest oficiu fara o justificare intemeiata.

    (5) Avocatul desemnat ca arbitru poate cere declinarea acestui oficiu, iar daca cererea este justificata, decanul va desemna un alt arbitru.

    ART. 175

    Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Este interzisa angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare.

    ART. 176

    (1) Cererea de înregistrare, modificare, transformare, reorganizare, transmitere, încetare sau lichidare a formei de exercitare a profesiei se depune la barou. Cererea va fi însotita în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare.

    (2) Cererea se solutioneaza de catre consiliul baroului potrivit Legii.

    (3) Consiliul baroului poate delega unui consilier pentru verificarea conditiilor prevazute de lege si statut cu privire la solutionarea cererilor.

    (4) Cererea poate fi respinsa în cazul în care se incalca dispozitiile legii si statutului profesiei.

    (5) Cererea de exercitare a profesiei în asociere cu un avocat aflat într-o situatie de interdictie a dreptului de exercitare a profesiei va fi analizata în raport cu prevederile legii care reglementeaza interdictia si ale prezentului statut.

    ART. 177

    (1) Conventiile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 6 din Lege vor asigura independenta profesionala, patrimoniala si deontologia profesiei de avocat. Verificarea îndeplinirii acestor conditii este de competenta consiliului baroului.

    (2) În desfasurarea activitatilor prevazute la art. 3 din Lege, avocatul decide unilateral în alegerea notarilor publici, expertilor, traducatorilor, executorilor judecatoresti si a altor specialisti cu care poate sa colaboreze.

    (3) Colaborarile avocatului în conditiile art. 6 din Lege se vor desfasura cu respectarea de catre avocat a prevederilor prezentei Legi si ale statutului profesiei.

    ART. 178

    Decizia poate fi atacata la Consiliul U.N.B.R. de catre persoana interesata, în termen de 15 zile de la comunicare.

 
    §2. Cabinetul individual de avocat

 
    ART. 179

    (1) În cabinetul individual de avocat îsi exercita profesia un avocat definitiv titular, singur sau împreuna cu avocati colaboratori. Cabinetul individual de avocat se înfiinteaza în baza actului de înfiintare a cabinetului individual de avocat înregistrat la barou si întocmit conform anexei nr. XXVIII la prezentul statut.

    (2) Relatiile dintre avocatul titular al cabinetului individual si avocatii colaboratori se stabilesc prin contractul de colaborare încheiat în forma scrisa. Contractul va cuprinde, în mod obligatoriu, mentiunile prevazute în anexa nr. IX la prezentul statut.

    ART. 180

    (1) Cabinetul individual este individualizat prin denumire care cuprinde numele avocatului titular urmat de sintagma cabinet de avocat (exemplu: "ION IONESCU - Cabinet de avocat" sau "I. IONESCU - Cabinet de avocat").

    (2) Denumirea poate figura pe firma cabinetului si se utilizeaza în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului statut.

    (3) Denumirea cabinetului poate fi pastrata si dupa decesul titularului cu acordul tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat în forma autentica.

    (4) Dobanditorul denumirii transmise conform alin. (3) va proceda la înstiintarea baroului si este îndrituit sa informeze publicul referitor la schimbarea intervenita cu privire la titularul cabinetului.

 
    §3. Cabinetele asociate de avocati

 
    ART. 181

    (1) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitarii în comun a profesiei. Asocierea nu poate restrânge drepturile avocatilor asociati si nici nu poate aduce atingere drepturilor si obligatiilor aferente patrimoniului de afectatiune profesionala a fiecarui cabinet intrat în asociere.

    (2) Avocatii din cabinetele asociate intra în relatii cu clientii în numele asocierii din care fac parte.

    (3) Cabinetele asociate nu pot angaja clienti cu interese contrare.

    (4) Un cabinet asociat nu poate accepta o cauza sau un client, daca unul dintre cabinetele asociate se opune în mod justificat.

    ART. 182

    (1) Cabinetele asociate de avocati se individualizeaza prin denumire care cuprinde numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate (exemplu: "ION IONESCU, ION POPESCU - Cabinete de avocat asociate" sau I. IONESCU, I. POPESCU - Cabinete de avocat asociate").

    (2) Dispozitiile alineatelor (2) - (4) ale art. 180 din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    ART. 183

    Dispozitiile art. 181-182 din prezentul statut se aplica în mod corespunzator si în cazul asocierii unui cabinet individual cu o societate civila profesionala. În acest caz denumirea asocierii va cuprinde denumirea societatii civile profesionale urmata de denumirea cabinetului individual asociat si de sintagma în asociere (exemplu: "ION IONESCU - Societate civila de avocati, ION POPESCU - Cabinet de avocat, - în asociere").

    ART. 184

    Conventiile de asociere prevazute la art. 181 si art. 183 din prezentul statut se încheie în forma scrisa si vor cuprinde, în mod obligatoriu, mentiunile din anexa nr. XXIX la prezentul statut, aplicate în mod corespunzator.

 
    §4. Societatea civila profesionala

 
    ART. 185

    (1) Societatea civila profesionala este constituita din doi sau mai multi avocati definitivi care contribuie în natura si/sau în numerar la constituirea unui patrimoniul de afectatiune în vederea desfasurarii activitatii profesionale. Ceilalti avocati activeaza în cadrul societatii civile profesionale fie în calitate de avocati colaboratori, fie în calitate de avocati salarizati în cadrul profesiei.

    (2) Raportul civil se naste între client si societatea civila profesionala, serviciile profesionale urmând sa fie îndeplinite de oricare dintre avocatii desemnati de avocatul coordonator fara a se cere optiunea clientului.

    ART. 186

    (1) Societatea civila profesionala se individualizeaza printr-o denumire specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmate de sintagma societate civila de avocati (exemplu: "ION IONESCU - Societate civila de avocati" sau "IONESCU, POPESCU - Societate civila de avocati").

    (2) Dispozitiile alineatelor (2) - (4) ale art. 180 din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

    ART. 187

    (1) Contractul de societate civila profesionala si statutul acesteia sunt încheiate în forma scrisa între avocatii asociati, potrivit legii civile si cu respectarea anexelor nr. XII si XIII la prezentul statut.

    (2) Societatea civila profesionala de avocati se poate reorganiza prin absorbtie, fuziune, divizare totala sau divizare partiala (desprindere).

    (3) Divizarea se realizeaza prin împartirea patrimoniului de afectatiune profesionala între una sau mai multe forme de exercitare a profesiei de avocat, care exista sau care iau, astfel, fiinta.

    (4) Societatea civila profesionala nu înceteaza în situatia divizarii partiale (desprindere) în cazul în care o parte din patrimoniul sau de afectatiune profesionala se desprinde si se transmite catre o alta forma de exercitare a profesiei de avocat, care exista sau care ia, astfel, fiinta.

 
    §5. Societatea civila profesionala cu raspundere limitata

 
    ART. 188

    (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata este constituita din doi sau mai multi avocati definitivi, are personalitate juridica si patrimoniu propriu.

    (2) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în conditiile art. 3 din Lege.

    (3) Activitatea profesionala se realizeaza de catre avocatii asociati, avocati colaboratori si avocati salarizati în interiorul profesiei.

    (4) Avocatii asociati care îsi exercita profesia în cadrul societatii civile profesionale cu raspundere limitata îsi angajeaza raspunderea profesionala numai în limitele capitalului social subscris si varsat.

    ART. 189

    (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate civila de avocati cu raspundere limitata (exemplu: "ION IONESCU -Societate civila de avocati cu raspundere limitata" sau "IONESCU, POPESCU - Societate civila de avocati cu raspundere limitata").

    (2) Dispozitiile alineatelor (2) - (4) ale art. 180 se aplica în mod corespunzator.

    ART. 190

    (1) Actul constitutiv si statutul societatii civile profesionale cu raspundere limitata sunt încheiate în forma scrisa, cu respectarea anexelor nr. XIV si XV la prezentul statut. Actul constitutiv se încheie în forma autentica atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un bun imobil.

    (2) Statutul societatii civile profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:

    a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;

    b) data dobândirii calitatii de avocat si data definitivarii în profesie a avocatilor asociati;

    c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

    d) capitalul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, în industrie, în bani sau în natura ori de clientela, valoarea aporturilor în industrie, în natura sau în clientela precum si modul evaluarii lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei 3.000 EURO;

    e) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;

    f) asociatii care reprezinta si administreaza societatea împreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi administratori si ei formeaza un consiliu de administratie, se vor preciza regulile de organizare si functionare ale acestui organism;

    g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor;

    h) durata societatii;

    i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare, inclusiv cu privire la situatia clientelei.

    (3) Actul constitutiv si statutul societatii civile profesionale cu raspundere limitata, încheiate în conditiile Legii si prezentului statut, sunt guvernate de legea civila.

    (4) Orice modificare a actului constitutiv si/sau statutului societatii civile profesionale cu raspundere limitata se poate face numai în scris, cu respectarea legii si a prezentului statut.

    ART. 191

    (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata dobândeste personalitate juridica la data înregistrarii ei la barou, în baza deciziei emise de catre consiliul baroului în a carui raza teritoriala se afla sediul sau principal.

    (2) Dovada personalitatii juridice în raporturile cu tertii se va face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform anexei nr. XVI la prezentul statut.

    (3) Baroul va tine "Registrul de evidenta al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata" care are caracter public. Modelul acestuia este specificat în anexa nr. XXX la prezentul statut.

    ART. 192

    Pot avea calitatea de asociati doi sau mai multi avocati definitivi si aflati în exercitiul profesiei, înscrisi în acelasi barou sau în barouri diferite. În acest caz societatea îsi va stabili sediul principal în circumscriptia unuia dintre barourile de apartenenta al unuia dintre asociatii fondatori. Actul constitutiv al unei asemenea societati se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societatii. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare si catre toate barourile unde sunt înscrisi asociati ai societatii civile profesionale cu raspundere limitata, altii decât acela sau aceia care sunt înscrisi în Tabloul avocatilor baroului de la sediul principal al societatii.

    ART. 193

    (1) Capitalul social al societatii civile profesionale cu raspundere limitata reprezentând echivalentul în lei al minimum 10.000 EURO se va varsa la momentul constituirii societatii. Consiliul baroului unde va fi înregistrata societatea este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social si, daca este cazul, a evaluarii aporturilor în industrie, în natura sau în clientela.

    (2) Nu va putea fi înregistrata de catre nici un barou o societate civila profesionala cu raspundere limitata decât în conditiile varsarii integrale a capitalului social.

    (3) Clientela apartine societatii civile profesionale cu raspundere limitata si nu avocatilor care au calitatea de asociati.

    (4) În cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societati profesionale cu raspundere limitata, toate bunurile împreuna cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aduse ca aport la capitalul societatii de catre respectivul asociat ramân proprietatea societatii, daca prin lege, actul constitutiv sau statutul societatii nu se prevede altfel.

    (5) Prevederile art. 181 alin. (2), (3) si (4) se aplica în mod corespunzator.

    ART. 194

    (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata este condusa de adunarea generala a asociatilor. Activitatea executiva este condusa de un avocat coordonator ales de majoritatea avocatilor asociati.

    (2) Adunarea generala se convoaca de catre oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii.

    (3) Adunarea generala se va întruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor în orice alt loc.

    ART. 195

    (1) Hotarârile adunarii generale se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute în prezentul statut.

    (2) Pentru hotarârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.

    ART. 196

    (1) Avocatul coordonator va avea competentele stabilite prin actul constitutiv si statutul societatii.

    (2) Avocatul coordonator al societatii civile profesionale cu raspundere limitata trebuie sa detina calitatea de avocati definitivi si aflati în exercitiul profesiei si vor fi alesi dintre asociatii societatii, pentru un mandat de 2 ani.

    (3) Puterile avocatului coordonator vor fi stabilite prin actul constitutiv al societatii.

    ART. 197

    Asociatii societatii civile profesionale cu raspundere limitata pot hotarî numirea unor cenzori sau a unui auditor.

    ART. 198

    (1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine într-o societate civila profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti ceilalti asociati indicând persoana sau persoanele catre care doreste sa transmita respectivele parti sociale si pretul.

    (2) Transmiterea catre terti nu poate fi efectuata fara acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalti asociati, sau daca în termenul prevazut la alin. (1) nici un asociat nu si-a exercitat dreptul de preemtiune.

    (3) Asociatii ramasi în societate au un drept de preemptiune la dobândirea partilor sociale ale societatii cu privire la care exista intentia de înstrainare. Acest drept de preemtiune urmeaza sa fie exercitat proportional cu cota de capital detinuta de fiecare dintre asociatii ramasi si care intentioneaza sa dobândeasca respectivele parti sociale.

    ART. 199

    (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu conditia de a notifica, în scris, celorlalti asociati intentia de retragere cu cel putin 3 luni înainte.

    (2) La împlinirea termenului prevazut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare în evidentele sale.

    (3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face în mod amiabil, tinându-se seama de prevederile din statutul societatii. În caz de neîntelegere sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul din prezentul statut.

    ART. 200

    În situatiile în care, din orice motive, în societate ramâne un singur asociat o perioada mai mare de 3 luni de zile, societatea intra în lichidare, cu exceptia cazului în care asociatul ramas decide sa continue activitatea sub forma cabinetului individual.

 
    SECTIUNEA a 5-a

    Modalitatile de exercitare a profesiei

 
    §1. Dispozitii generale

 
    ART. 201

    Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat sunt:

    a) avocat titular al cabinetului individual;

    b) avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate;

    c) avocat asociat în cadrul societatii civile profesionale de avocat;

    d) avocat asociat în cadrul societatii civile profesionale cu raspundere limitata;

    e) avocat colaborator;

    f) avocat salarizat în interiorul profesie.

    ART. 202

    Avocatul exercita profesia de avocat, la alegere, numai într-una din modalitatile prevazute la art. 201 cu respectarea prevederilor art. 169 din prezentul statut.

 
    §2. Avocatul titular al cabinetului individual

 
    ART. 203

    (1) Într-un cabinet individual exista un singur avocat titular care poate exercita profesia singur sau împreuna cu avocati colaboratori.

    (2) În situatia în care cabinetele individuale se asociaza, înceteaza calitatea de avocat titular al cabinetului individual si se dobândeste calitatea de avocat asociat. La încetarea asocierii, ca o consecinta a încetarii formei de exercitare a profesiei (cabinetele asociate de avocati) înceteaza calitatea de avocat asociat si se redobândeste calitatea de avocat titular al cabinetului individual.

 
    §3. Avocatul asociat

 
    ART. 204

    (1) Dobândeste calitatea de avocat asociat, dupa caz:

    a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociaza potrivit art. 5 alin. (3) din Lege;

    b) avocatul asociat într-o societate civila profesionala;

    c) avocatul asociat într-o societate civila profesionala cu raspundere limitata;

    d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformarii sau reorganizarii formei de exercitare a profesiei careia i-a apartinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civila profesionala.

 
    §4. Avocatul colaborator

 
    ART. 205

    (1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacra activitatea sa unei forme de exercitiu a profesiei de avocat.

    (2) Avocatul colaborator nu are dreptul la clientela proprie.

    (3) Contractul de colaborare se încheie în forma scrisa între avocatul colaborator si titularul cabinetului individual, sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu mentiunile din anexa nr. IX la prezentul statut, precum si clauze de formare profesionala initiala, daca avocatul colaborator este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

    ART. 206

    (1) În lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti prin înstiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni înainte. În cazul în care contractul este încheiat cu un avocat stagiar vor fi observate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.

    (2) Desocotirea între parti în cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

 
    §5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei

 
    ART. 207

    (1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia îi este subordonat în legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.

    (2) Avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are dreptul la clientela proprie.

    (3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în forma scrisa între avocatul salarizat si titularul cabinetului individual, sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu mentiunile cuprinse în anexa nr. X la prezentul statut, precum si clauze de formare profesionala initiala, daca avocatul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.

    (4) Dispozitiile art. 206 din prezentul statut se aplica în mod corespunzator.

 
    CAP. IV

    Integritatea profesiei de avocat

 
    SECTIUNEA 1

    Drepturile si îndatoririle avocatilor

 
    §1. Drepturile avocatului

 
    ART. 208

    (1) Avocatul înscris în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei are dreptul sa exercite activitatile specifice profesiei potrivit Legii, prezentului statut, codului deontologic si regulamentului baroului din care face parte.

    (2) Persoana primita în profesia de avocat nu poate exercita profesia decât dupa emiterea deciziei de primire în barou si înscrierea pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

    ART. 209

    (1) Dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut. Contractul prevede în mod expres obiectul si limitele mandatului primit, precum si onorariul stabilit.

    (2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul poate sa efectueze orice act specific profesiei, pe care îl considera necesar pentru promovarea drepturilor si intereselor legitime ale clientului.

    ART. 210

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa îsi stabileasca sediul profesional numai în circumscriptia baroului în care sunt înscrisi în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, oricare dintre avocatii titulari sau asociati.

    (2) Avocatul îsi exercita profesia la sediul principal, la sediile secundare precum si la biroul/birourile de lucru avizate de consiliul baroului.

    (3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multe birouri de lucru în orice localitate din circumscriptia sa.

    ART. 211

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa îsi stabileasca sedii secundare în circumscriptiile barourilor din care nu fac parte.

    (2) Înfiintarea sediilor secundare se aproba, la cerere, de consiliul baroului în circumscriptia caruia urmeaza sa se deschida sediul secundar. Cererea va mentiona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia,   avocatii care îsi vor desfasura activitatea la sediul secundar si vechimea acestora în profesie.

    (3) Decizia de aprobare a cererii de înfiintare a sediului secundar se comunica baroului de la sediul principal.

    (4) Decizia de respingere a cererii de înfiintare a sediului secundar poate fi atacata la Consiliul U.N.B.R., în termen de 15 zile de la comunicare.

    (5) În urma aprobarii cererii de înfiintare a sediului secundar, avocatul (avocatii) va achita taxa de înscriere si contributia la bugetul baroului pe raza caruia functioneaza sediul secundar, separat de taxele platite la baroul la care îsi are sediul principal. Contributia la fondul C.A.A. se achita de fiecare membru al C.A.A. la filiala C.A.A. de pe lânga baroului la care este înscris sediul principal.

    ART. 212

    Avocatul are dreptul sa refuze contactul cu clientul în prezenta reprezentantului organului de urmarire penala sau de cercetare penala ori a oricarei autoritati publice, precum si în cazul în care exista ori are cunostinta de un sistem de control al contactului cu clientul.

    ART. 213

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul sa utilizeze stampila pe care o vor aplica pe actele emise. Stampila va cuprinde obligatoriu, urmatoarele mentiuni: Uniunea Nationala a Barourilor din România, baroul din care avocatul face parte si denumirea formei de exercitare a profesiei, potrivit modelului din anexa nr. XXI la prezentul statut.

    (2) Actele oricarei forme de exercitare a profesiei poarta antet, care va contine: denumirea acesteia, sediul profesional principal, sediile secundare, birourile de lucru si, dupa caz, telefon, telefax, adresa de internet si de e-mail, compunerea nominala a membrilor acesteia, mentiuni privind raporturile de conlucrare si asociere profesionala.

    (3) Avocatii pot utiliza parafa profesionala. Aceasta va cuprinde denumirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, numele si prenumele avocatului, precum si mentiunea "avocat stagiar" sau "avocat definitiv", dupa caz, potrivit anexei nr. XXIII la prezentului statut.

    (4) Pentru actele întocmite conform art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege, se aplica parafa al carei model este prevazut la anexa nr. XXIV la prezentul statut.


    §2. Îndatoririle avocatului


    ART. 214

    (1) Exercitiul liber al profesiei, demnitatea, constiinta, independenta, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicatetea, moderatia, tactul si sentimentul de confraternitate sunt principii esentiale ale profesiei de avocat si constituie îndatoriri ale acesteia.

    (2) Avocatul este obligat sa respecte aceste principii în activitatea sa profesionala, precum si în viata privata.

    ART. 215

    (1) Sediul profesional si celelalte spatii în care avocatul îsi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.

    (2) Secretul profesional vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, în orice forma si pe orice suport, furnizate avocatului de catre client în scopul acordarii asistentei juridice si în legatura cu care clientul a solicitat pastrarea confidentialitatii, precum si orice documente redactate de avocat, care contin sau se fundamenteaza pe informatiile sau datele furnizate de client în scopul acordarii asistentei juridice si a caror confidentialitate a fost solicitata de client.

    (3) În scopul asigurarii secretului profesional, avocatul pastreaza lucrarile numai la sediul profesional sau în spatiile avizate în acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat si în locuinta avocatului.

    (4) Actele si lucrarile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligatia sa se opuna la perchezitionarea domiciliului, a sediului profesional principal, secundar si al biroului de lucru, precum si la perchezitia corporala, cu privire la actele sau lucrarile cu caracter profesional aflate în locurile susmentionate sau asupra sa.

    (5) Avocatul este obligat sa se opuna si la ridicarea înscrisurilor si bunurilor constând din acte si lucrari cu caracter profesional daca nu sunt îndeplinite conditiile art. 33 din Lege. Avocatul are obligatia ca, de îndata, sa încunostinteze despre cele intamplate pe decanul baroului.

    ART. 216

    (1) Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele ce i-au fost încredintate, sa se prezinte la fiecare termen stabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifeste constiinciozitate si probitate pentru îndeplinirea mandatului încredintat.

    (2) Avocatul nu este obligat sa motiveze refuzul preluarii unui caz ce i se propune a fi încredintat, daca acesta nu corespunde crezului sau profesional, cu exceptia dosarelor repartizate obligatoriu sau al gratuitatilor. Pentru acelasi motiv, avocatul poate denunta unilateral o prestatie în curs de executare, deja angajata.

    (3) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata, sa pledeze cu demnitate. Avocatului îi este interzis sa foloseasca expresii care ar putea leza instanta si participantii în proces, atât în sedinta de judecata, cat si în afara acesteia.

    (4) Ori de câte ori este necesar, în raport cu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul are obligatia sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, din proprie initiativa sau la cererea instantei de judecata.

    ART. 217

    (1) Avocatul are obligatia sa acorde asistenta juridica obligatorie si/sau gratuita. Cauzele vor fi repartizate cu precadere avocatilor stagiari si tinerilor avocati, cu respectarea competentei profesionale prevazute de Lege.

    (2) Avocatii pensionari care continua activitatea nu vor fi repartizati pentru asistenta judiciara obligatorie.

    ART. 218

    (1) Avocatul are obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala, în temeiul art. 40 din Lege.

    (2) Prin "raspundere profesionala" se întelege acoperirea daunelor efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut si ale regulilor deontologice.

    (3) Asigurarea de raspundere profesionala cu caracter minim obligatoriu, se încheie cu observarea urmatoarelor reguli:

    a) avocatul stagiar se asigura pentru un risc asigurat în valoare de minimum 3.000 euro anual;

    b) avocatul definitiv se asigura pentru un risc asigurat în valoare de minimum 6.000 euro anual.

    (4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi încheiata cel mai târziu pana la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se încheie si va fi în mod obligatoriu reînnoita anual. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel mai târziu la data de 28 decembrie a fiecarui an.

    (5) Societatea civila profesionala si societatea civila profesionala cu raspundere limitata pot încheia asigurare profesionala în care sa fie cuprinsi toti avocatii care îsi exercita profesia în calitate de asociati, colaboratori sau salarizati în interiorul profesiei.

    (6) Primele de asigurare profesionala achitate de avocat, sau de formele de exercitare a profesiei reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal în curs, în conditiile legii.

    (7) Neîndeplinirea obligatiilor prevazute în prezentul articol atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

    ART. 219

    (1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora.

    (2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarâte de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau prin anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv.

    (3) Absenta nejustificata de la activitatile prevazute la alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 220

    (1) În activitatea sa profesionala, avocatul poate folosi ca mijloc de proba, copii de pe actele încredintate de client, pastrând actele originale în vederea prezentarii la cererea instantei.

    (2) La cerere, avocatul este obligat sa restituie actele originale care i-au fost încredintate, catre persoana de la care Ie-a primit. în acest sens, avocatul va întocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si cu continut declarat.

    ART. 221

    (1) Avocatul are obligatia sa depuna toate diligentele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredintat.

    (2) În cazul în care avocatul este împiedicat sa îndeplineasca serviciul profesional, îsi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care îsi desfasoara activitatea într-o alta forma de exercitare a profesiei, daca, în prealabil obtine acordul clientului în acest scop. Modelul delegatiei de substituire este prevazut la anexa nr. V la prezentul statut.

    (3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse, în conditiile întelegerii dintre avocati.

    ART. 222

    (1) Potrivit Legii, avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor.

    (2) Cuantumul, termenul de plata a taxelor si contributiilor prevazute la alineatul precedent se stabileste prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R., si se aduce la cunostinta avocatilor înscrisi în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptarii acesteia. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilita de Consiliul U.N.B.R. care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A. .

    (3) La stabilirea contributiei avocatilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua în considerare contributia la formarea bugetului U.N.B.R. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaza lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., în contul special constituit în acest scop.

    (4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de întârziere, în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere, aplicat la suma datorata.

    ART. 223

    Avocatul are obligatia sa poarte roba în fata tuturor instantelor judecatoresti, în conditiile Legii. Modelul si caracteristicile robei sunt cele descrise în anexa nr. XXV la prezentul statut.

    ART. 224

    (1) Avocatul are obligatia sa poarte insigna si sa detina legitimatie de avocat, cu care se identifica în fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice, inclusiv în fata avocatilor, cu care intra în contact în exercitarea activitatilor sale.

    (2) Modelul legitimatiei si al insignei de avocat sunt prevazute la anexele nr. XXVI si nr. XXVII la prezentul statut.

    ART. 225

    (1) Avocatul are obligatia sa foloseasca atât în mod direct, cat si indirect numai procedee oneste în scopul dobândirii clientelei.

    (2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate în paragraful 3 al prezentei sectiuni.

    ART. 226

    (1) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente:

    a) contractele de asistenta juridica;

    b) registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat în anexa nr. XVII la prezentul statut;

    c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor, în conditiile art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege, al carui model este prezentat în anexa nr. XVIII la prezentul statut;

    d) registrul de înregistrare a activitatilor fiduciare în conditiile art. 3 alin. (1), lit. g) din Lege, al carui model este prezentat în anexa nr. XIX la prezentul statut;

    e) registrul de înregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, în conditiile art. 3 alin. (1), lit. h) din Lege, al carui model este prezentat la anexa nr. XX la prezentul statut;

    f) evidentele cerute de legislatia fiscala.

    (2) Consiliul baroului printr-un consilier delegat poate verifica evidentele prevazute la alin. (1), lit. b) - e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îsi îndeplineste obligatiile stabilite de Lege, prezentul statut si statutul C.A.A.. Nerespectarea, de catre avocat, a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara.

    (3) Verificarea evidentelor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai de decan sau inlocuitorul sau de drept, numai în cazul unei anchete disciplinare, si daca exista acordul expres si prealabil al clientului.

    ART. 227

    (1) Orice avocat care intra în conflict cu un alt avocat este obligat sa îl informeze pe decanul baroului, care va solutiona conflictul potrivit regulilor prevazute la Sectiunea a 3-a din prezentul capitol.

    (2) Conflictele avocatului cu magistratii sau cu alte autoritati publice se aduc de îndata de catre acesta la cunostinta decanului baroului, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate.

    (3) În cazul în care un conflict intervenit între avocati apartinând unor barouri diferite nu a putut fi solutionat de decanii respectivelor barouri, acestia desemneaza un al treilea decan. Conflictul va fi solutionat prin acordul comun al celor trei decani sau al delegatilor acestora, reuniti într-o adunare deliberativa cu caracter colegial. Decanii interesati vor supraveghea aplicarea solutiei date.

    ART. 228

    Avocatul este obligat sa prezinte clientului, la cerere, situatia privind cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredintat si a caror rambursare o solicita.

    ART. 229

    (1) Avocatul are obligatia sa se abtina de la exercitarea oricarei activitati profesionale în cazul în care exista sau survine un conflict de interese.

    (2) Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava.

 

    §3. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei

 

    ART. 230

    (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinata sa asigure publicului informatii cu privire la activitatea desfasurata de acestea. Publicitatea trebuie sa fie veridica, sa respecte secretul profesional si sa fie realizata cu demnitate si prudenta.

    (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate mentiunile laudative sau comparative si toate indicatiile referitoare la identitatea clientilor sunt interzise.

    (3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama în scopul dobândirii de clientela.

    ART. 231

    (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

    a) plasarea unei firme;

    b) anunturi de publicitate potrivit prezentului statut;

    c) anunturi si mentiuni în anuare si carti de telefon;

    d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii, etc. profesionale si de specialitate;

    e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;

    f) adresa de Internet.

    (2) Nu este permisa utilizarea urmatoarelor mijloace de publicitate:

    a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau resedinta unei persoane, sau într-un loc public;

    b) propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost în prealabil solicitata în acest sens;

    c) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare în masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate.

    ART. 232

    (1) Firma trebuie sa aiba dimensiunile maxime de 40 X 60 cm si va fi amplasata la intrarea imobilului si/sau a spatiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îsi are sediul profesional principal sau secundar, ori birou de lucru.

    (2) Firma cuprinde mentiunile prevazute de anexa nr. XXII la statut, gravate pe suport metalic.

    ART. 233

    (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunturi în mica sau în marea publicitate numai în presa scrisa, cu ocazia stabilirii sau a schimbarii sediului profesional, a sediului secundar si/sau a biroului de lucru, precum si a modificarii formelor acestora.

    (2) În cazul în care anuntul se face prin presa scrisa dimensiunile sunt de maximum 6 x 9 cm.

    (3) Anunturile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele si principalele domenii în care avocatii îsi desfasoara activitatea.

    ART. 234

    (1) Invitatiile si anunturile de participare la întruniri si colocviile de specialitate pot mentiona denumirea formei de exercitare a profesiei si baroul din care aceasta face parte.

    (2) În vederea participarii la manifestarile mentionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita brosuri de prezentare generala, ale caror forma si continut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizarii comunicarii acestora catre public.

    (3) Brosura de prezentare generala nu poate face referire la:

    a) numele clientilor formei de exercitare a profesiei. Prin exceptie, brosura poate indica doar numele clientilor care si-au dat acordul în acest sens;

    b) activitati care nu au legatura cu exercitarea profesiei.

    (4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza brosuri de prezentare generala catre toate categoriile de public. Difuzarea poate fi realizata numai de catre forma de exercitare a profesiei, fara posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite tertilor în vederea difuzarii, cu exceptia serviciilor postale.

    ART. 235

    (1) Corespondenta formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:

    a) numarul de telefon, telefax, adresa de Internet si adresa electronica (e-mail);

    b) indicarea sediului principal si, dupa caz, a sediului secundar si/sau a biroului de lucru;

    c) sigla formei respective de exercitare a profesiei, avizata, în prealabil, de consiliul baroului;

    (2) Cartile de vizita profesionale ale avocatului ce îsi desfasoara activitatea în cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde mentiunile permise corespondentei, precum si titlul de asociat, colaborator sau salarizat si, daca este cazul, titlurile stiintifice si/sau profesionale dobândite în tara sau în strainatate.

    ART. 236

    (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresa proprie de Internet, care poate cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata, precum si cele permise corespondentei.

    (2) Continutul si modul de prezentare a adresei de Internet se avizeaza, în prealabil, de consiliul baroului si trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, precum si secretul profesional.

    (3) Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute de art. 3 alin. (1) din Lege.

    (4) Adresa de Internet nu poate contine legaturi catre alte adrese de Internet (link-uri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de avocat.

    (5) Pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de Internet trebuie sa asigure în mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii si trebuie sa dispuna fara întârziere eliminarea lor, daca continutul si forma acestora sunt contrare principiilor esentiale privind exercitarea profesiei de avocat.

    ART. 237

    Nerespectarea obligatiilor prevazute de Lege si prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie abatere disciplinara grava.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Arbitrajul

 

    §1. Dispozitii generale

 

    ART. 238

    (1) Litigiile dintre avocati cu privire la relatiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociati sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitiu a profesiei, vor fi supuse dispozitiilor din prezenta sectiune.

    (2) Petentul va sesiza decanul baroului printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situatia de fapt, si temeiul de drept.

    (3) Cererea va fi comunicata partii reclamate, care va fi invitata sa-si precizeze, în scris, punctul de vedere.

 

    §2. Medierea

 

    ART. 239

    (1) Decanul baroului poate propune partilor o procedura de mediere si le comunica numele mediatorului pe care l-a propus.

    (2) Daca una din parti refuza medierea, litigiul nu va putea fi solutionat decât prin procedura arbitrajului prevazuta de art. 242 si urmatoarele din prezentul statut.

    ART. 240

    (1) Dupa ce partile au acceptat propunerea de mediere, decanul baroului va fixa durata procedurii de mediere, care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul litigiilor ce decurg din contracte de colaborare sau de salarizare, termenul nu poate fi mai mare de 1 luna.

    (2) Activitatea mediatorului este gratuita.

    ART. 241

    (1) Mediatorul poate proceda la consultarea partilor fie împreuna, fie separat pentru a constata punctele asupra carora exista divergenta si modalitatile în care interesele partilor pot fi conciliate.

    (2) La sfârsitul medierii, mediatorul va redacta un proces - verbal semnat si de parti în care va consemna concilierea acestora. În caz de esec partial sau total al medierii, procesul verbal va cuprinde pretentiile asupra carora partile au convenit sau, dupa caz, punctele asupra carora partile au opinii diferite si vor fi comunicate decanului pentru a da curs procedurii arbitrajului.

    (3) Procesul-verbal va fi comunicat decanului, care, în cazul consemnarii esecului medierii, îl va comunica partilor în vederea parcurgerii procedurii arbitrajului.

 

    §3. Arbitrajul

 

    ART. 242

    Când litigiul nu a putut fi solutionat integral prin mediere, partea interesata poate declansa procedura arbitrajului, care va fi supusa dispozitiilor art. 343 - 368 din Codul de procedura civila si dispozitiilor de mai jos.

    ART. 243

    (1) Partea interesata formuleaza cerere de arbitrare pe care o înainteaza decanului baroului.

    (2) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul litigiului, situatia de fapt, probele, temeiurile de drept si numele arbitrului propus.

    (3) Cererea precum si înscrisurile care o însotesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte parti sunt si unul pentru decan.

    ART. 244

    (1) Primind cererea de arbitrare, decanul baroului o va comunica de îndata pârâtilor.

    (2) În cazul în care paratul este o forma asociativa de exercitare a profesiei, comunicarea se face catre reprezentantul acesteia.

    (3) Paratul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în care va arata punctul sau asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În acelasi termen poate formula cerere reconventionala care va îndeplini aceleasi conditii de forma ca si cererea de arbitrare.

    ART. 245

    (1) În cazul în care partile nu se înteleg asupra persoanei arbitrului, decanul va desemna un avocat din barou.

    (2) Functia de arbitru poate fi îndeplinita numai de un avocat cu cel putin 10 ani vechime neîntrerupta în profesie si care se bucura de o buna reputatie.

    (3) Activitatea arbitrului este remunerata potrivit regulilor stabilite de decan.

    (4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza aceasta însarcinare fara o justificare intemeiata.

    ART. 246

    (1) În procedura arbitrala, partile pot fi asistate de un avocat.

    (2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialitatii. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una din parti va fi comunicata celeilalte parti.

    (3) Sedintele de judecata nu sunt publice.

    ART. 247

    Termenul de arbitraj este de 5 luni si poate fi prelungit numai în conditiile prevazute de codul de procedura civila.

    ART. 248

    Daca partile nu convin altfel, litigiul se va solutiona exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzantele profesionale si regulile deontologice.

    ART. 249

    (1) Prin grija decanului, se va comunica fiecarei parti o copie a hotarârii arbitrale.

    (2) Executarea hotarârii arbitrale se realizeaza în conditiile art. 367 - 368 din Codul de procedura civila.

    ART. 250

    (1) În situatia în care decanul baroului este implicat într-un litigiu arbitrai de natura celui prevazut la articolele din prezentul paragraf, atributiile prevazute la art. 244, 245 si 249 din prezentul statut vor fi exercitate de catre presedintele U.N.B.R., iar arbitrul va fi desemnat dintre membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

    (2) În litigiile arbitrale în care hotarârile sunt susceptibile a fi executate pe teritoriul unui stat strain, avocatul strain implicat în arbitraj va semna o declaratie potrivit careia recunoaste caracterul definitiv si executoriu al hotarârii arbitrale ce se va pronunta.

    ART. 251

    Dosarul arbitrai va fi arhivat de barou si va fi pastrat timp de 5 ani.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Raspunderea disciplinara

 

    §1. Dispozitii generale

 

    ART. 252

    (1) Protectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legii.

    (2) Fapta savârsita de avocat, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, hotarârile obligatorii ale organelor profesiei, ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care îsi are sediul secundar si care este de natura sa prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocati, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 73 din Lege.

    (3) Constituie abatere disciplinara grava încalcarea dispozitiilor din Lege si din prezentul statut ce prevad expres o astfel de calificare.

    ART. 253

    (1) Raspunderea disciplinara a avocatului nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa.

    (2) Actiunea disciplinara poate fi exercitata în termen de cel mult un an de la data savârsirii abaterii.

    (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi luata în considerare la aplicarea sanctiunii.

    ART. 254

    Consiliile barourilor sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui avocat si sa comunice situatia disciplinara a avocatului la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.

    ART. 255

    Instantele disciplinare sunt:

    a) comisia de disciplina a baroului;

    b) Comisia centrala de disciplina;

    c) Consiliul U.N.B.R., în plenul sau, constituit conform art. 72 alin. (3) din Lege.

 

    §2. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare

 

    ART. 256

    (1) În fiecare barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina, independenta de organele de conducere ale baroului prevazute la art. 49 din Lege, alcatuita din 5 pana la 11 membri, alesi de adunarea generala a baroului pe o perioada de 4 ani.

    (2) Membrii comisiilor de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie.

    ART. 257

    (1) Comisia de disciplina a baroului este coordonata de un presedinte ales de catre membrii acesteia.

    (2) Consiliul baroului va desemna un secretar care nu face parte dintre membrii comisiei de disciplina si care îndeplineste functia de grefier, calitate în care pastreaza, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare în vederea desfasurarii activitatii comisiei, sub îndrumarea presedintelui.

    (3) Cheltuielile necesare activitatilor comisiei de disciplina se suporta de catre barou.

    (4) Alcatuirea completelor de judecata, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale comisiei de disciplina sunt în sarcina presedintelui.

    ART. 258

    Comisia de disciplina a baroului judeca, în prima instanta, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare savârsite de avocatii înscrisi în cadrul acestuia, cu exceptia abaterilor savârsite de decan si de membrii Consiliului U.N.B.R.

    ART. 259

    (1) În cadrul U.N.B.R. este organizata si functioneaza Comisia centrala de disciplina.

    (2) Comisia centrala de disciplina este alcatuita din reprezentantii barourilor desemnati de adunarile generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul avocatilor dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale barourilor.

    (3) Membrii Comisiei centrale de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime mai mare de 15 ani în profesie.

    (4) Din completele de judecata alcatuite potrivit art. 72 alin. (2), lit. a) si b) din Lege nu pot face parte sotul sau rudele pana la gradul patru inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis în judecata, ale membrilor Consiliului U.N.B.R., în cazul prevazut la art. 71 alin. (2) din Lege, precum si sotul sau rudele pana la gradul patru inclusiv ale partii care a declansat prin plângere procedura disciplinara.

    (5) Comisia centrala de disciplina este coordonata de unul dintre membrii acesteia în calitate de presedinte, desemnat de Congresul avocatilor, în ordinea voturilor obtinute.

    ART. 260

    Comisia centrala de disciplina judeca:

    a) ca instanta de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor Consiliului U.N.B.R. si ale decanilor;

    b) în contestatie, în complet de 5 membri, contestatiile declarate de avocatul interesat, decanul baroului si de presedintele U.N.B.R. impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale barourilor si a încheierilor prevazute la art. 74 alin. (1) si (2) din Lege.

    ART. 261

    Comisia centrala de disciplina îsi organizeaza, îsi tine evidentele si îsi desfasoara lucrarile cu sprijinul comisiei permanente a U.N.B.R. Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de catre comisia permanenta, îndeplineste functia de grefier al Comisiei centrale de disciplina.

    ART. 262

    (1) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instanta disciplinara, în plenul sau, mai putin cel în cauza, judeca recursurile declarate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia centrala de disciplina, ca instanta de fond, si a încheierilor prevazute la art. 74 alin. (1) si (2) din Lege. (2) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia Permanenta, îndeplineste functia de grefier al Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanta disciplinara în conditiile alineatului precedent.

    ART. 263

    Executarea deciziilor disciplinare se face de catre consiliul baroului în care avocatul este înscris.

 

    §.3. Reguli de procedura

 

    ART. 264

    (1) Plângerea îndreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului pe al carui tablou avocatul figureaza cu drept de exercitare a profesiei. Daca avocatul este pensionar care îsi continua activitatea în profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea se adreseaza baroului în care avocatul este sau a fost înscris în tablou.

    (2) Consiliul baroului poate fi sesizat si prin modalitatile prevazute la art. 70 alin. (2) si (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu prin hotarâre consemnata în procesul-verbal de sedinta.

    (3) Consiliul baroului procedeaza la anchetarea abaterii indicate în plângere sau în sesizare. În situatiile prevazute la art. 71 alin. (2) din Lege, plângerea sau sesizarea va fi înaintata de îndata Consiliului U.N.B.R.

    ART. 265

    (1) Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaza de consiliul baroului. În acest scop, consiliul va desemna un consilier pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

    (2) Daca abaterea disciplinara s-a savârsit pe raza unui alt barou, consiliul baroului poate decide efectuarea de cercetari, prin comisie rogatorie, de consiliul baroului pe raza caruia s-a savârsit fapta.

    (3) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului U.N.B.R. sau a unui decan se efectueaza de catre Consiliului U.N.B.R. În acest scop, consiliul va desemna pe unul dintre consilieri pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

    (4) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetarii prealabile se poate abtine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza în scris si se judeca de catre consiliul baroului, respectiv de Consiliul U.N.B.R., în absenta consilierului recuzat.

    ART. 266

    (1) Anchetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate.

    (2) Cercetarile se efectueaza dupa convocarea în scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimisa la sediul sau profesional. Convocarea se poate face si prin înstiintare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut înstiintarea, ori prin luarea la cunostinta prin semnatura.

    (3) Cercetarea se efectueaza numai dupa încunostintarea avocatului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunostinta a continutului plângerii ori al sesizarii. Avocatul cercetat poate da explicatii scrise.

    (4) Refuzul de a da curs convocarii constituie o încalcare a îndatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare.

    (5) În cursul cercetarilor, presedintele U.N.B.R., decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultarii persoana care a formulat plângerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de înscrisuri si va culege informatii, prin mijloacele prevazute de lege.

    (6) Dupa efectuarea cercetarilor, consilierul delegat întocmeste un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, pozitia celui cercetat si propunerea privind solutionarea plângerii sau sesizarii.

    (7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, respectiv al U.N.B.R., în cel mult 30 de zile de la primirea însarcinarii.

    ART. 267

    (1) În sedinta imediat urmatoare datei la care referatul a fost înregistrat, Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, consiliul baroului procedeaza la anchetarea abaterii pe baza referatului si a lucrarilor care au stat la baza întocmirii acestuia.

    (2) Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, consiliul baroului poate convoca avocatul anchetat, în vederea audierii sale.

    ART. 268

    (1) Dupa efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul U.N.B.R., respectiv consiliul baroului, vor decide, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor.

    (2) Solutia se comunica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct prin semnatura pe copie, avocatului cercetat, persoanei care a facut plângerea si presedintelui U.N.B.R., în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazuta la alin. 1.

    (3) În situatia în care, în urma anchetarii abaterii, se decide exercitarea actiunii disciplinare, Consiliul U.N.B.R, respectiv consiliul baroului vor desemna consilierul însarcinat cu sustinerea acesteia la instanta disciplinara.

    (4) Actiunea disciplinara se redacteaza în scris, motivat în fapt si în drept, cu indicarea persoanelor care urmeaza a fi citate în fata instantei disciplinare, si se semneaza de catre decanul baroului sau, dupa caz, de presedintele U.N.B.R.

    (5) În caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele U.N.B.R. sau decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului în cauza, în conditiile art. 581 din Codul de procedura civila.

    ART. 269

    (1) Pe durata urmaririi penale sau a judecarii faptei care constituie abatere disciplinara, procedura disciplinara se suspenda, urmând sa fie reluata dupa solutionarea cauzei.

    (2) Pe perioada suspendarii procedurii de anchetare si judecata pentru savârsirea unei abateri disciplinare, cursul termenului prevazut la art. 71 alin. (4) din Lege este oprit Cursul termenului se reia dupa solutionarea definitiva a cauzei.

    ART. 270

    (1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa, de îndata, termen de judecata cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate în actiune.

    (2) Procedura de citare în fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

    ART. 271

    (1) În fata instantei disciplinare avocatul se va infatisa personal. În cursul sedintelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.

    (2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica, iar lucrarile sedintei se consemneaza într-o încheiere.

    (3) Lipsa partilor regulat citate nu impiedica judecata, instanta disciplinara putându-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate în cauza.

    (4) Instanta disciplinara hotaraste, cu majoritate de voturi, si pronunta o decizie disciplinara.

    ART. 272

    (1) Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei.

    (2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauza, baroului în care avocatul este înscris, precum si presedintelui U.N.B.R.

    (3) Decizia privind aplicarea celorlalte sanctiuni disciplinare prevazute de lege ori încetarea actiunii disciplinare se comunica, de asemenea, în conditiile alin. (2).

    (4) Recursul declarat impotriva masurilor luate prin încheiere în conditiile art. 74 alin. (2) din Lege si impotriva deciziei disciplinare se depune si se înregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. Dupa expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se înregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotarârea, care, îl va inainta, de îndata, împreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente.

    ART. 273

    Recursul prevazut la art. 72 alin. (3) din Lege este distinct de recursul prevazut la art. 72 alin. (4) din Lege.

    ART. 274

    (1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute în prezentul statut se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

    (2) Caile de atac exercitate impotriva hotarârilor instantelor disciplinare de fond se judeca si au regimul caii de atac a recursului prevazut de Codul de procedura civila în cazurile în care hotarârile nu se ataca cu apel.

 

    CAP. V

    Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor

 

    Sectiunea a 1-a Stagiul profesional

 

    §. 1. Dispozitii generale

 

    ART. 275

    (1) Stagiul profesional, denumit în continuare "stagiu", reprezinta perioada parcursa la începutul exercitarii profesiei si are ca scop pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatului în vederea obtinerii titlului profesional de avocat definitiv.

    (2) Stagiul este obligatoriu si efectiv, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

    (3) În perioada stagiului, avocatul îsi desfasoara activitatea cu titlul profesional de avocat stagiar sub care este înscris în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

    ART. 276

    (1) Pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari se realizeaza prin:

    a) îndrumare si formare profesionala continua în cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se afla în raporturi contractuale de colaborare sau în calitate de salarizat în interiorul profesiei;

    b) conferinte de stagiu organizate de consiliul baroului;

    c) formele de învatamânt organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor denumit în continuare I.N.P.P.A.;

    (2) În exercitarea atributiilor prevazute de art. 63, lit. f), g), h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea Consiliului I.N.P.P.A. si a barourilor, întocmeste si aproba:

    a) cadrul unitar al programelor de învatamânt pentru pregatirea profesionala a avocatilor stagiari, în cadrul conferintelor de stagiu organizate de barouri;

    b) programele si planul de învatamânt propus de I.N.P.P.A.

    ART. 277

    (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primire în profesie ca avocat stagiar, însotita de documentatia prevazuta de prezentul statut, se depune la baroul în circumscriptia caruia solicitantul se va înscrie si îsi va exercita profesia.

    (2) În cererea de înscriere, solicitantul se va angaja ca va urma formele de pregatire profesionala prevazute de prezentul statut si hotarâte de organele profesiei.

    ART. 278

    (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie cu titlul de avocat stagiar se aproba de consiliul baroului prin hotarâre, dupa îndeplinirea procedurii prevazute de prezentul statut.

    (2) Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie obtine dreptul de a fi înscris în profesie. La cerere, acesta va fi înscris în Tabloul avocatilor, în conformitate cu procedura prevazuta de statut, prin hotarârea consiliului baroului. Hotarârea va fi comunicata solicitantului si presedintelui U.N.B.R. Hotarârea prin care se respinge cererea de înscriere, va fi motivata si va fi comunicata solicitantului.

    (3) Hotarârile consiliului baroului pot fi contestate la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicare.

    ART. 279

    (1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispozitiilor legale, statutare si deontologice.

    (2) Avocatul stagiar are urmatoarele îndatoriri suplimentare:

    a) sa îsi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa-si însuseasca tehnica de practica avocatiala;

    b) sa participe la toate conferintele de stagiu organizate de consiliul baroului, sa pregateasca în scris subiectele conferintelor si lucrarile avocatiale repartizate de coordonatorul conferintelor de stagiu;

    c) sa efectueze lucrarile avocatiale repartizate de avocatul îndrumator si de serviciul de asistenta judiciara al baroului;

    d) sa participe la toate manifestarile profesionale la care este convocat de catre organele de conducere ale profesiei;

    e) sa desfasoare o activitate efectiva în profesie si sa anunte în scris orice motiv de suspendare a stagiului.

    (3) Avocatul stagiar care urmeaza cursurile de pregatire si perfectionare profesionala organizate de I.N.P.P.A. este obligat sa îndeplineasca si îndatoririle ce decurg din aceasta calitate si sa respecte contractul de formare profesionala încheiat cu I.N.P.P.A..

    (4) Nerespectarea îndatoririlor prevazute mai sus reprezinta abatere disciplinara.

    ART. 280

    (1) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data înscrierii în Tabloul avocatilor.

    (2) Perioada în care avocatul stagiar urmeaza cursurile I.N.P.P.A. se include în durata stagiului.

    ART. 281

    (1) Persoana care anterior primirii în profesie a fost definitivata în functia juridica pe care a exercitat-o înainte de primirea în profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare în aceasta functie, dobândeste, potrivit art. 19 alin. (2) si (3) din Lege, calitatea de avocat definitiv.

    (2) Prin functii juridice, în sensul art. 19 din Lege, se înteleg functiile îndeplinite efectiv dupa absolvirea facultatii si dupa sustinerea examenului de licenta.

    (3) Consilierii juridici care nu au sustinut examen de definitivare în profesia de consilier juridic (jurisconsult), dar aveau o vechime de 5 ani la data intrarii în vigoare a Legii nr. 514/2003 privind profesia de consilier juridic, dobândesc calitatea de avocat definitiv.

    (4) Constatarea acestei calitati va fi mentionata în decizia de înscriere în barou.

 

    §.2. Contractul de formare profesionala initiala

 

    ART. 282

    Pentru a fi înscris în tabloul avocatilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va inregistra la barou un contract de colaborare profesionala sau un contract de salarizare în interiorul profesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesionala initiala, încheiat cu o forma de exercitare a profesiei sub îndrumarea unui avocat care îndeplineste conditiile prevazute de art. 18 din Lege.

    ART. 283

    (1) Contractul va mentiona obligatia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia nationala, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenta judiciara pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenta judiciara al baroului.

    (2) Forma de exercitare a profesiei se angajeaza fata de consiliul baroului cu privire la asigurarea executarii contractului de formare profesionala initiala si este obligat sa îl informeze pe decan, în scris, asupra oricarei cauze de încetare a îndrumarii. Forma de exercitare a profesiei se angajeaza fata de consiliul baroului pentru asigurarea contributiei la fondul de formare profesionala necesar pentru îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 53 alin. (2) lit. j) si art. 63 lit. f) din Lege, conform hotarârilor adoptate de Congresul avocatilor, în temeiul art. 61 alin. (1) lit. e) din Lege.

    (3) Avocatul îndrumator trebuie sa aiba reputatie profesionala nestirbita, vechimea prevazuta de art. 18 din lege si sa declare expres situatiile în care se afla daca sunt incidente cazurile prevazute la art. 19 alin. (4) si la art. 20 din Lege care vor fi consemnate în contractele prevazute la art. 282 din statut.

    (4) Consiliul baroului poate stabili numarul de contracte de colaborare profesionala sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea profesionala initiala ce pot fi încheiate de un avocat care îndeplineste conditiile art. 18 din Lege.

    (5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii asociati.

    (6) Daca, din orice motive obiective, înceteaza îndrumarea avocatului titular, toate obligatiile impuse de lege, statut si hotarârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de catre un alt avocat iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar în a-si gasi un îndrumator. Pana la gasirea altui îndrumator, stagiu se suspenda. Contractul de formare profesionala initiala va cuprinde în mod expres clauze corespunzatoare.

    (7) Daca, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesionala initiala nu îsi îndeplineste obligatiile asumate, consiliul baroului îi va solicita sa depuna un raport motivat asupra situatiei intervenite. În cazul în care se constata ca avocatul, cu rea-credinta, nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va initia procedura disciplinara.

    (8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare profesionala initiala propuse de avocatii straini înscrisi pe Tabloul special al fiecarui barou.

 

    §.3. Suspendarea stagiului

 

    ART. 284

    (1) Stagiul se suspenda în conditiile art. 17 alin. (3) din Lege.

    (2) Stagiul nu se suspenda în perioada în care avocatul stagiar urmeaza o forma de pregatire si perfectionare profesionala la o institutie de învatamânt superior (cursuri cu frecventa) daca forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se afla în raporturi contractuale profesionale atesta baroului acordul pentru frecventarea cursurilor si se obliga sa garanteze plata contributiilor si taxelor prevazute de lege în contul si pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor.

    (3) Stagiul se suspenda în cazul în care avocatul stagiar ocupa o functie incompatibila cu exercitiul profesiei sau nu îsi exercita efectiv stagiul timp de un an.

    (4) În situatia în care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi înscris în Tabloul avocatilor incompatibili si nu îi poate fi ridicata incompatibilitatea decât daca avocatul care s-a obligat sa asigure formarea profesionala initiala este de acord cu întreruperea stagiului si cu executarea contractului initial dupa ridicarea incompatibilitatii;

    (5) Suspendarea stagiului se constata de catre consiliul baroului, care apreciaza asupra împrejurarilor ce justifica lipsa din profesie, durata suspendarii si întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendarii.

    (6) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui sa prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesionala initiala cu un avocat care îndeplineste conditiile legale de competenta profesionala apta a asigura  prin îndrumare formarea profesionala initiala.

    ART. 285

    (1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului, care apreciaza asupra împrejurarilor ce justifica lipsa din profesie, durata suspendarii si întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendarii.

    (2) Stagiul se suspenda în cazul în care avocatul stagiar ocupa o functie incompatibila cu exercitiul profesiei sau nu îsi exercita efectiv stagiul timp de un an.

    (3) Stagiul efectuat anterior întreruperii nu intra în calculul termenului stabilit de art. 17 alin. (1) din lege.

 

    §.4. Conditiile si efectele organizarii stagiului de catre consiliul baroului

 

    ART. 286

    (1) În exercitarea atributiilor prevazute de art. 53, lit. j) din Lege, consiliul baroului organizeaza pregatirea profesionala a avocatilor stagiari prin organizarea conferintelor lunare de stagiu.

    (2) Conferinta de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice si al practicii judiciare, lucrari avocatiale scrise, dezbateri de spete.

    (3) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat anual de consiliul baroului, pregatit de catre consilierul coordonator al stagiului, cu consultarea avocatilor indrumatori.

    (4) Consilierul coordonator al stagiului va desemna, din rândul avocatilor stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu, pe secretarii conferintelor de stagiu, care vor tine evidenta prezentei si a lucrarilor avocatilor stagiari.

    (5) Prezenta la conferinta de stagiu va fi constatata prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la îndeplinirea de catre avocatii stagiari a obligatiilor ce le revin.

    ART. 287

    (1) La sfârsitul fiecarui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notata cu note între 1 si 10 de catre consilierul coordonator al stagiului, avându-se în vedere lucrarile efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum si prezenta la conferintele de stagiu si la manifestarile baroului la care a fost convocat.

    (2) Se va avea în vedere raportul întocmit de avocatul îndrumator si de coordonatorul serviciului de asistenta judiciara al baroului cu privire la activitatea depusa pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.

    (3) Notarile vor fi avute în vedere la avizarea înscrierii la examenul de definitivare în profesie.

    (4) Consiliul baroului, evaluand notarea acordata de consilierul coordonator al stagiului precum si raportul avocatului îndrumator si raportul coordonatorului serviciului de asistenta judiciara, poate dispune motivat prelungirea stagiului cu 1 an.

    ART. 288

    (1) Îndrumarea profesionala a avocatului stagiar este asigurata de avocatul îndrumator care a consimtit în acest sens prin contractul încheiat.

    (2) Pot asigura îndrumarea profesionala a avocatului stagiar doar avocatii care îndeplinesc cerintele impuse de art. 18 din Lege, precum si conditiile stabilite prin hotarâre a consiliului baroului si sunt titulari de cabinete individuale sau avocati asociati.

    (3) Încetarea îndrumarii din orice motive se aduce la cunostinta consiliului baroului, care hotaraste schimbarea indrumatorului.

    ART. 289

    (1) Avocatul îndrumator si coordonatorul serviciului de asistenta judiciara se vor preocupa de realizarea de catre avocatul stagiar a unui venit echitabil, corespunzator muncii depuse si potrivit art. 283 alin. (1) din prezentul statut.

    (2) Fapta avocatului care asigura îndrumarea profesionala, de a nu îsi îndeplini obligatiile de îndrumare si de a nu asigura venitul minim lunar garantat al avocatului stagiar, constituie abatere disciplinara grava.

    (3) Distinct de raspunderea disciplinara, consiliul baroului poate decide si interzicerea de a mai încheia contracte de formare profesionala pe o perioada de la 1 la 5 ani.

    ART. 290

    (1) Avocatul stagiar are dreptul de a pune concluzii numai la judecatorii.

    (2) Avocatul stagiar poate efectua activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Lege.

 

    §.5. Finalizarea stagiului. Înscrierea la examenul de definitivare în profesie

 

    ART. 291

    (1) Dupa terminarea stagiului, consiliul baroului, prin decizie motivata, va constata, de la caz la caz, îndeplinirea efectiva a stagiului. Constatarea se face pe baza raportului avocatului îndrumator si a celui al serviciului de asistenta judiciara, precum si a notarilor consilierului coordonator al stagiului profesional.

    (2) I.N.P.P.A. va comunica fiecarui barou situatia privind frecventarea cursurilor, înscrierea la examenul de absolvire si rezultatele examenului sustinut de avocatii stagiari.

    ART. 292

    În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului, avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie.

    ART. 293

    (1) Consiliul baroului va hotarî prin decizie înscrierea avocatului stagiar pentru sustinerea examenului de definitivat în baza evaluarii activitatii sale de pregatire profesionala. (2) Evaluarea prevazuta la alineatul precedent se va realiza în baza:

    a) calificativelor si notelor acordate de consilierul coordonator al conferintelor de stagiu;

    b) raportul avocatului îndrumator;

    c) referatul consilierului coordonator al serviciului de asistenta judiciara a baroului;

    d) raportul final.

    ART. 294

    (1) La sfârsitul perioadei de stagiu, avocatul este obligat sa sustina examenul de definitivare.

    (2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat, precum si cel care nu a promovat examenul de absolvire al I.N.P.P.A., este înscris din oficiu în urmatoarea sesiune a examenului de definitivat.

    (3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat va fi exclus din profesie.

 

    §.6. Examenul de definitivare în profesia de avocat

 

    ART. 295

    (1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se organizeaza de catre fiecare barou. Consiliul U.N.B.R. va asigura caracterul unitar al examenului prin Regulamentul de desfasurare a examenului. Regulamentul va prevede în mod obligatoriu materiile din care urmeaza a se face examinarea, programa analitica iar la propunerea Baroului Bucuresti, data unica de sustinere a acestuia. Regulamentul va prevede examinarea preponderent practica a candidatilor si respectarea optiunii acestora, în masura posibilitatilor, spre a fi examinat în raport de specializarile în care s-au initiat, separat de examinarea privind pregatirea profesionala generala.

    (2) Comisia de examen a fiecarui barou este formata din avocati definitivi cu competenta profesionala deplina si cu reputatie profesionala nestirbita. Procedura de desemnare va fi prevazuta în Regulamentul de examen.

    (3) Regulamentul de examen va fi comunicat barourilor inclusiv prin afisare pe internet cu minimum 60 de zile anterior datei examenului si va fi adus la cunostinta candidatilor prin grija consiliilor barourilor.

    ART. 296

    (1) Rezultatele examenului vor fi validate de consiliul baroului si vor fi comunicate U.N.B.R.. I.N.P.P.A. va comunica, în mod corespunzator, rezultatele examenului de absolvire.

    (2) Dupa promovarea examenului, candidatul dobândeste titlul profesional de avocat definitiv si va fi înscris în Tabloul avocatilor definitivi.

    (3) Avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. dobândeste titlul profesional de avocat definitiv. Pe baza diplomei de absolvire a I.N.P.P.A., Consiliul Baroului va emite decizia de constatare a calitatii de avocat definitiv si va efectua înscrierea pe Tabloul avocatilor definitivi.

    (4) De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv, curge termenul prevazut la art. 22 alin. (2) din Lege.

 

    Sectiunea a 2 - a

    Organizarea si functionarea Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor

 

    ART. 297

    (1) I.N.P.P.A. este persoana juridica de drept privat, nonprofit, aflata sub autoritatea Consiliului U.N.B.R., care nu face parte din sistemul national de învatamânt si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare.

    (2) I.N.P.P.A. are personalitate juridica si buget propriu, care se aproba anual de catre Consiliul U.N.B.R.

    (3) Consiliul U.N.B.R. adopta si modifica Statutul I.N.P.P.A., prin care se stabileste organizarea si functionarea acestuia.

    (4) Conducerea I.N.P.P.A. este asigurata de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., denumit în continuare Consiliul Institutului.

    (5) Consiliul Institutului este format din cinci membri, desemnati pentru o perioada de patru ani, conform statutului I.N.P.P.A..

    (6) Presedintele Consiliului este Directorul Institutului.

    (7) Conducerea executiva a Institutului este asigurata de un director executiv numit de Consiliul Institutului.

    (8) Veniturile I.N.P.P.A. provin din:

    a) resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. si bugetele barourilor;

    b) donatii, sponsorizari sau legate;

    c) venituri realizate din activitati economice directe;

    d) alte venituri prevazute de Statutul I.N.P.P.A..

    ART. 298

    (1) În temeiul Legii, al prezentului statut si al Statutului sau de organizare si functionare, I.N.P.P.A. are urmatoarele atributii :

    a) organizeaza pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari la standarde de competenta profesionala stabilite de organele profesiei;

    b) elaboreaza programele de studiu ale avocatilor stagiari si propune Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România adoptarea programei anuale de studiu;

    c) elaboreaza în conlucrare cu barourile proiectul programului anual de realizare a pregatirii continue si propune Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România adoptarea acestuia;

    d) asigura cursantilor stagiile de practica la cabinete individuale de avocat, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati civile profesionale cu raspundere limitata ;

    e) organizeaza examenul de absolvire, în conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.

    (2) Cursurile organizate de I.N.P.P.A. se desfasoara sub forma de prelegeri si ateliere încadrate în module de pregatire, în urma carora cursantii obtin calificative.

    (3) Dispozitiile referitoare la formarea profesionala initiala sunt aplicabile si formelor de exercitare a profesiei care asigura stagiile de practica ale cursantilor.

    ART. 299

    (1) La finalizarea cursurilor si a stagiului de practica organizate de I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat sa sustina examenul de absolvire.

    (2) Certificatul eliberat absolventilor care au promovat examenul de absolvire atesta formarea profesionala initiala în profesia de avocat si are regimul prevazut de lege în materia formarii profesionale initiale si în materia recunoasterii calificarilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate.

 

    Sectiunea a 3-a

    Pregatirea profesionala continua

 

    ART. 300

    (1) Avocatii sunt obligati sa-si actualizeze permanent pregatirea lor profesionala, prin mentinerea si diversificarea cunostintelor în domeniile în care îsi exercita profesia.

    (2) Pregatirea profesionala continua presupune largirea cunostintelor si competentelor în noi domenii ale dreptului, largirea cunostintelor în domeniul procedurilor si al legilor aplicate în Uniunea Europeana, precum si dobândirea certificarii pregatirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregatirea profesionala a avocatilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

    (3) Pregatirea profesionala continua se realizeaza si prin specializarea impusa de diversificarea si extinderea aplicarii dreptului în raport de evolutia relatiilor social -economice contemporane.

    ART. 301

    (1) Toate organele profesiei si institutiile ce îsi desfasoara activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate sa asigure conditiile necesare pregatirii profesionale continue a avocatilor, în raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocatii opteaza. Obligatia priveste în mod special si domeniul dreptului comunitar european, însusirea si aplicarea deontologiei si standardelor profesionale în materie.

    (2) Pregatirea profesionala continua se realizeaza în cadrul barourilor, al Uniunii Nationale a Barourilor din România si al formelor de exercitare a profesiei si are drept scop îndeplinirea de catre avocati a obligatiei profesionale de pregatire continua bazata pe o cultura juridica de calitate si o pregatire temeinica pentru îndeplinirea corespunzatoare a activitatilor de interes public pe care le implica folosirea titlului profesional de avocat.

    ART. 302

    Reprezinta modalitati de pregatire profesionala continua, în cadru organizat:

    a) activitatile coordonate si indrumate de Departamentul de pregatire profesionala continua al I.N.P.P.A.;

    b) asistenta la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinte, congrese si orice alta forma organizata pentru realizarea actualizarii cunostintelor si tehnicilor de exercitare a profesiei;

    c) pregatirea on-line;

    d) redactarea si publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme juridice;

    e) activitati specifice în cercurile de studii organizate de barouri;

    f) activitati organizate în cooperare cu institutii de învatamânt sau institutii de realizare a pregatirii profesionale în domenii conexe activitatii specifice profesiei de avocat.

    g) orice alta activitate recunoscuta de organele profesiei.

    ART. 303

    (1) Pregatirea continua realizata de catre avocati va fi evaluata în mod regulat.

    (2) Controlul respectarii obligatiilor de pregatire continua (inclusiv consecintele nerespectarii acestor obligatii) se va reflecta într-un sistem declarativ realizat de catre avocati, apt a fi verificat. Controlul pregatirii profesionale continue este de competenta Baroului si se va realiza în cadrul normativ corespunzator exercitarii profesiei la nivel national conform hotarârilor adoptate de Congresul avocatilor si de Consiliul U.N.B.R.

    (3) Pe baza hotarârilor Congresului avocatilor Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea si controlul pregatirii profesionale continue a avocatilor care va tine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregatirii profesionale continue în mod coerent si unitar la nivel national. Organele profesiei de avocat vor certifica periodic pregatirea profesionala continua a fiecarui avocat.

 

    CAP. VI

    Asigurarile sociale

 

    ART. 304

    (1) Avocatii înscrisi în barouri, care figureaza în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurari sociale al avocatilor si sunt membri de drept ai Casei de Asigurari a Avocatilor denumita în continuare C.A.A..

    (2) Avocatii înscrisi în barou care nu figureaza în Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestatiile de asigurari sociale corespunzator perioadei în care si-au exercitat profesia, în conditiile prevazute de legea si Statutul C.A.A..

    (3) Perioada în care un avocat este deputat sau senator este luata în calcul la stabilirea vechimii în avocatura, în conditiile achitarii cotelor de contributie la C.A.A.. Indemnizatia de parlamentar si celelalte drepturi banesti încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfasurata în perioada mandatului de parlamentar, se considera venituri din profesie si se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contributie, cat si la stabilirea pensiei de catre C.A.A..

    ART. 305

    (1) C.A.A. este organizata si functioneaza în cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din România. C.A.A. este institutie autonoma de interes public, are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.

    (2) C.A.A. va infiinta filiale organizate pe lânga barouri, cu avizul Consiliului U.N.B.R.

    (3) Filialele C.A.A., constituite în conditiile prevazute de lege, au personalitate juridica de interes public, buget si patrimoniu propriu.

    ART. 306

    C.A.A. stabileste si acorda membrilor sai, în conditiile legii sale de organizare si ale Statutului C.A.A., pensii si ajutoare sociale.

    ART. 307

    (1) Fondurile C.A.A. se constituie în conditiile statutului acesteia.

    (2) Pensiile si ajutoarele sociale vor avea ca baza de calcul exclusiv stagiile de cotizare si cuantumul contributiilor achitate de avocatul asigurat, fiind interzisa aplicarea altor criterii de calcul.

    ART. 308

    (1) Plata contributiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia pana la data de 15 ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata.

    (2) În cazul achitarii contributiei prin ordin de plata, plata se considera facuta la data debitarii contului bancar al platitorului. În cazul în care data de 15 a lunii este o zi nelucratoare, plata contributiei se socoteste facuta în termen daca este facuta în ziua lucratoare imediat urmatoare datei de 15.

    (3) Depasirea cu cel mult 5 zile a termenului de plata prevazut la alineatul precedent atrage obligatia de plata a majorarilor de întârziere în favoarea C.A.A.. La achitarea contributiei avocatul este obligat sa ateste, în scris si sub semnatura veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectueaza plata si pentru care plateste cota de contributie în conditiile prevazute de Statutul C.A.A.. Statutul C.A.A. va prevedea forma si modalitatea în care se face si se înregistreaza declaratia.

    (4) Avocatul care plateste cota maxima de contributie nu are obligatia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei platite.

    ART. 309

    (1) Neplata contributiilor lunare în cuantumul si la termenele stabilite atrage aplicarea masurii prevazute la art. 27 lit. c) din Lege.

    (2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor si va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea platii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va atasa dovada notificarii.

    (3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevazute la alineatul precedent nu este necesara daca avocatul nu a dat declaratia privind veniturile realizate pe o perioada mai mare de 6 luni si nici nu a platit cotele de contributie la C.A.A..

    (4) Încalcarea repetata a obligatiilor prevazute la art.76 alin.(2) din Lege constituie abatere disciplinara grava.

    ART. 310

    La cererea filialei avocatul este obligat sa informeze în scris asupra îndeplinirii obligatiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurarilor sociale privind avocatii, sa indice criteriile în raport cu care a achitat contributia si sa prezinte dovezile de plata a acesteia, în cazurile în care din evidentele filialei nu rezulta datele prevazute în prezentul articol.

    ART. 311

    (1) Consiliul de administratie al C.A.A. si consiliile barourilor vor coordona activitatea filialelor în vederea aplicarii unitare a legii.

    (2) Între filiala, C.A.A. si barouri se stabileste prin Statutul C.A.A. modul de comunicare a informatiilor si de coordonare a activitatii filialelor.

    (3) Adunarea generala a filialei se întruneste anual, la aceeasi data cu adunarea generala ordinara a baroului sau ori de câte ori este nevoie.

    (4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generala dupa obtinerea avizului consiliului baroului si va fi comunicat C.A.A. spre aprobare.

    (5) Hotarârile consiliului de administratie al filialei se comunica C.A.A. si consiliului baroului.

    (6) Consiliul baroului poate convoca în sedinta comuna consiliul de administratie al filialei.

    ART. 312

    (1) Consiliul de administratie al filialei va face propuneri Consiliului de administratie al C.A.A. pentru aprobarea statului de functiuni, dupa obtinerea avizului consiliului baroului.

    (2) Dupa obtinerea avizului baroului si cu aprobarea Consiliului de administratie al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.

    (3) Consiliul de administratie al filialei îndeplineste atributiile stabilite prin lege, statutul si regulamentul de organizare si functionare al C.A.A. si pune în aplicare hotarârile Consiliului de administratie al C.A.A., Congresului avocatilor, Consiliului U.N.B.R. si ale consiliului baroului.

    (4) În caz de abatere grava si evidenta ori de nereguli financiare, Consiliul de administratie al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate suspenda consiliul de administratie al filialei. În acest caz Consiliul de administratie al C.A.A. va numi o conducere interimara cu avizul consultativ al consiliului baroului, pana la organizarea unor noi alegeri, respectiv pana la data primei adunari generale ordinare sau extraordinare a filialei.

    ART. 313

    (1) Consiliul U.N.B.R. va coordona activitatea Consiliului de administratie al C.A.A. în vederea aplicarii legii si a Statutului C.A.A..

    (2) Pentru cheltuielile cu caracter de investitii din disponibilitatile banesti ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va întocmi programul anual de investitii, care va fi aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România în ultima sedinta a fiecarui an pentru anul urmator. La întocmirea programului anual de investitii înscris în bugetul anului urmator, Consiliul de administratie al C.A.A. va avea în vedere evolutiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor trei trimestre ale anului în curs.

    (3) În intervalul dintre Congresele avocatilor, în caz de abatere grava si evidenta ori de nereguli financiare, Consiliul U.N.B.R., din oficiu sau la cererea a o treime dintre membrii Consiliului U.N.B.R., va putea suspenda Consiliul de administratie al C.A.A. În acest caz, Consiliul U.N.B.R. va numi o conducere interimara, pana la proximul Congres.

    ART. 314

    (1) Toate hotarârile si deciziile Consiliului de administratie al C.A.A. intra în vigoare si vor fi puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora facuta catre membrii C.A.A., inclusiv prin internet.

    (2) În mod corespunzator dispozitiile alineatului de mai sus se aplica cu privire la hotarârile si deciziile consiliilor de administratie ale filialelor.

 

    CAP. VII

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 315

    (1) În aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a si incasa taxe pentru:

    a) înscrierea în barou a avocatilor primiti în profesie, cu examen sau scutire de examen;

    b) înscrierea la examenul de intrare în profesie;

    c) înscrierea la examenul de definitivat;

    d) reînscrierea în Tabloul avocatilor a avocatului exclus pentru neplata contributiilor profesionale;

    e) reînscrierea în Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil;

    f) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera,

    g) înfiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou;

    h) înscrierea în Tabloul special a avocatului strain;

    i) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala.

    (2) Limitele maxime si scutirile de la taxele prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului U.N.B.R.

    ART. 316

    Comisia Permanenta a U.N.B.R. are dreptul de a stabili si incasa taxe pentru:

    a) înscrierea candidatilor la examenul de primire în profesie;

    b) înscrierea candidatilor la examenul de definitivare în profesie;

    c) înscrierea la examenul de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana a avocatilor straini;

    d) acordarea de avize conforme, în conditiile legii;

    e) activitati de secretariat si de jurisdictie profesionala.

    ART. 317

    Formele noi de asociere pentru exercitarea profesiei de avocat (societatile civile profesionale cu raspundere limitata), reglementate prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, se pot organiza si functiona numai dupa intrarea în vigoare a prezentului statut.

    ART. 318

    Organele de conducere ale U.A.R. legal alese la data adoptarii Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, îsi vor îndeplini în continuare atributiile potrivit Legii si statutului, ca organe de conducere ale U.N.B.R., pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alese.

    ART. 319

    Avocatii care se afla în perioada de stagiu la data intrarii în vigoare a prezentului statut si pentru care s-au acordat reduceri ale duratei de stagiu pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie, pana la publicarea Legii nr. 255/23.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, beneficiaza de drepturile acordate. Avocatii care urmeaza cursurile I.N.P.P.A. vor respecta contractele de formare profesionala încheiate cu I.N.P.P.A., iar dupa promovarea examenului de absolvire dobândesc calitatea de avocat definitiv.

    ART. 320

    (1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei în vigoare la data adoptarii Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat se pastreaza. în caz de schimbare a formei de exercitare a profesiei de avocat, dispozitiile art. 7 alin. (1) din Lege, precum si cele corespunzatoare din prezentul statut devin aplicabile.

    (2) Dispozitiile alineatului 1 se aplica în mod corespunzator si în cazul folosirii firmei, stampilei, parafei, antetului si a oricaror elemente de identificare a formelor de exercitare a profesiei.

    ART. 321

    Anexele nr. I - XXX fac parte integranta din prezentul statut.

    ART. 322

    Prezentul statut a fost adoptat în sedinta Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004 si intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 323

    La data publicarii prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I, îsi înceteaza aplicabilitatea Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                 LISTA ANEXELOR

                    - la Statutul profesiei de avocat 2004 -

*T*

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

    I        Contractul de asistenta juridica

    II       Împuternicirea avocatiala

    III      Împuternicire avocatiala pentru asistenta judiciara obligatorie

    IV       Împuternicire avocatiala pentru asistenta juridica gratuita

    V        Delegatia de substituire

    VI       Tabloul avocatilor

    VII      Tabloul avocatilor incompatibili

    VIII     Tabloul special al avocatilor straini

    IX       Contractul de colaborare

    X        Contractul de salarizare în interiorul profesiei

    XI       Contractul de grupare a cabinetelor individuale

    XII      Contract de constituire a societatii civile profesionale de avocati

    XIII     Statutul societatii civile profesionale de avocati

    XIV      Actul constitutiv al societatii civile profesionale de avocati cu

             raspundere limitata

    XV       Statutul societatii civile profesionale de avocati cu raspundere

             limitata

    XVI      Certificat de înregistrare a societatii civile profesionale cu

             raspundere limitata pentru dovedire  d dobândirii personalitatii

             juridice

    XVII     Registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica

    XVIII    Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu

             privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor

    XIX      Registrul de înregistrare a activitatilor fiduciare în conditiile

             art. 3 alin. (1), lit. g) din Lege

    XX       Registrul de înregistrare a partilor de interes, a partilor sociale

             si/sau a actiunilor societatilor, în conditiile art. 3 alin. (1),

             lit. h) din Lege

    XXI      Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei de avocat

    XXII     Modelul firmei folosite de formele de exercitare a profesiei de

             avocat

    XXIII    Modelul si continutul parafei profesionale

    XXIV     Modelul si continutul parafei pentru actele întocmite de avocat

             conform art. 3 alin. (1), lit. c) din Lege

    XXV      Modelul si caracteristicile robei

    XXVI     Modelul legitimatiei de avocat.

    XXVII    Modelul insignei de avocat

    XXVIII   Act de înfiintare a cabinetului individual de avocat

    XXIX     Conventie de asociere a cabinetelor individuale (cabinete asociate)

    XXX      Registrul de evidenta al societatilor civile profesionale de

             avocati cu raspundere limitata

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

*ST*

 

    ANEXA I

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul.....................................................

 

 

                         CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA

                      Nr.......... Data..................

 

    încheiat între:

    1. Denumirea formei de exercitare a profesiei .................................. înfiintata prin decizia Baroului ............................... nr..............din.................. cu sediul în ................................................. având codul fiscal nr....................... si contul bancar în ................... (ROL/EURO/USD/etc................)................................ deschis la ................................................ prin avocat........................................ în calitate de .................................................... pe de o parte, si

    2. Domnul/Doamna..........................., domiciliat(a) în................................ în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, sot etc.) ............................................................, pe de alta parte.

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale statutului profesiei de avocat, partile convin:

    Art. 1. - Obiectul contractului

    1.1. Obiectul contractului îl reprezinta  .............................................................................................................................................................................................................................................. (dupa caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultatii juridice, redactarea si semnarea de acte, cereri si alte cai de atac, forme de executare, mediere, operatiuni fiduciare, domicilieri de firme precum si orice alte activitati prevazute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul cu domiciliul/sediul în ...............................................................................................................................................................................................................................................

    1.2. Alte mentiuni: ................................................................................................................................................................................................................................................

    Art. 2. - Onorariul

    2.1. Onorariul convenit este în cuantum de: ................................ (ROL/EURO/USD/etc................).

    2.2. Alte mentiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior mentionate, moneda de plata, modalitati de plata etc.): ...........................................................................................

    Art. 3. - Cheltuieli

    3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de......................................... (ROL/EURO/USD/etc.................).

    3.2. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

    Art. 4. - Clauze speciale

    4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre client cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.

    4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract si/sau în conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

    4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocatiala. Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decât cu acordul expres al partilor.

    4.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza avocatului si îsi exprima acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conform informatiilor pe care le-a furnizat.

    4.5. Executarea obligatiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeaza de catre avocatii care îsi exercita profesia în cadrul acestuia.

    4.6. Neplata onorariului în cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îsi produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

    4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat.

    Art. 5. - Alte clauze .............................................................................................................................................................................................................................................

    Art. 6. - Locul si data încheierii. înregistrarea contractului încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanta)...................................................., astazi......................, în doua exemplare, ambele parti atestând ca exemplarul original a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost pastrata de catre forma de exercitare a profesiei si înregistrat sub nr.............. din......................... în registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica.

 

    (FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI)                         CLIENT/REPREZENTANT,

    Atest data, continutul actului si identitatea             ...........................

    semnatarului prezentului contract                         Actul de identitate.........

    prin avocat,                                              ............................

    Semnatura,                                                       Semnatura,

 

 

    ANEXA II

 

    Uniunea Nationala a Barourilordin România

    Baroul...................................

    Forma de exercitare a profesiei ................

    ...............................................

 

                            ÎMPUTERNICIRE AVOCATIALA

                               Nr.______________

 

    Domnul/doamna avocat........................... se împuterniceste de catre clientul ..........................................................................................................................................., în baza contractului de asistenta juridica nr. .............. din.........................., sa exercite urmatoarele  activitati: .................................................................................................................................................................................. si sa asiste/ sa reprezinte clientul în fata ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

    Data..................

 

    CLIENT/REPREZENTANT,*)              Atest identitatea partilor, continutul si data

                                         contractului de asistenta juridica în baza

    ......................                   caruia s-a eliberat împuternicirea

         (semnatura)                         FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI **)

                                                     prin avocat,

                                              ..............................

                                                 (semnatura si stampila)

 

 

    *) Semnatura nu este necesara             ** Semnatura avocatului si aplicarea

    în situatia în care forma de              stampilei nu sunt necesare în situatia

    exercitare a profesiei de avocat          în care prezenta împuternicire avocatiala

    atesta identitatea partilor, a            este semnata de catre client sau

    continutului si data contractului         reprezentantul acestuia.

    de asistenta juridica în baza

    caruia s-a eliberat împuternicirea.

 

 

    ANEXA III

 

    Uniunea Nationala a Barourilordin România

    Baroul...................................

 

                DELEGATIE PENTRU ASISTENTA JUDICIARA OBLIGATORIE

                                  Nr._________

 

    Domnul/doamna avocat ........................................ tel. .................. este desemnat sa acorde asistenta judiciara din oficiu justitiabilului................................................................................................................................................................................. în temeiul prezentei delegatii avocatul desemnat are dreptul sa efectueze urmatoarele activitati avocatiale: sa asiste/ sa reprezinte/redacteze acte cu caracter juridic/sa dea consultatii justitiabilului în fata: ............................................................................................................................................................................................................................

 

    Onorariul.....................lei

    Prezenta delegatie înceteaza la depunerea împuternicirii avocatului ales.

 

    Data si ora eliberarii delegatiei...............................

 

                DECAN

         .......................

        Semnatura/stampila Baroului

 

 

    ANEXA IV

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul....................................

 

                  DELEGATIE PENTRU ASISTENTA JURIDICA GRATUITA

                                 Nr.___________

 

    Domnul/doamna avocat ............................. este desemnat sa acorde asistenta juridica gratuita justitiabilului...................................................................................................................................................................... în temeiul prezentei delegatii avocatul desemnat are dreptul sa efectueze urmatoarele activitati avocatiale: sa asiste/ sa reprezinte/redacteze acte cu caracter juridic/sa dea consultatii justitiabilului în fata: .............................................................................................................................................................................................................................................

    Prezenta delegatie înceteaza la depunerea împuternicirii avocatului ales.

 

    Data eliberarii delegatiei........................

 

             DECAN

     .........................

    Semnatura/stampila baroului

 

 

    ANEXA V

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul..........................

    Forma de exercitare a profesiei

    ...............................

 

                            DELEGATIE DE SUBSTITUIRE

                                Nr. ___________

 

    Domnul/doamna avocat ................................. din Baroul ...............................împuterniceste pe domnul/doamna avocat ..........................................din Baroul......................................... forma de exercitare a profesiei ................................................................ sa îl(o) substituie în fata ........................................................................................... pentru  clientul..........................................................................

    Alte mentiuni  ...............................................................................................................................................................................................................................

    Data eliberarii.....................

 

    AVOCAT SUBSTITUIT,                             AVOCAT SUBSTITUENT,

         semnatura                                     semnatura

      .................                            .................

 

 

    ANEXA VI

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul_________________________________

 

                               TABLOUL AVOCATILOR

                                   Partea I-A

                               Avocati definitivi

 

*T*

*Font 8*

-¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬

-Nr.-Numele  - Titlul - Data   - Sediul  - Sediul  -Birou de- Forma de -Modalitatea-Instan- -Alte  -

-crt-si pre- - stiin- -inscri- -profesi- -profesi- -  lucru -exercitare-de exerci- -tele la -men-  -

-   -numele  - tific  -erii în -   onal  -onal se- -Adresa, -a profe-  -tare a pro--care au -tiuni -

-   -avoca-  -în dome-- barou/ -principal-cundar   -tel/Fax,-siei: CI/ -fesiei(ti- -dreptul -      -

-   -tului   - niul   -Decizia -Adresa,  -Adresa,  - email, -CA/SCPA/  -tular-T,   -sa puna -      -

-   -        -        -  nr.   -tel/Fax, -tel/Fax, -website - SCPRL/   -asociat-A, -conclu- -      -

-   -        -        -        - email,  - email,  -        -          -colabora-  - zii    -      -

-   -        -        -        -website  -website  -        -          -tor-C, sa- -        -      -

-   -        -        -        -         -         -        -          -larizat-S) -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 1 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 2 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 3 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 4 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 5 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 6 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 7 -        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

-...-        -        -        -         -         -        -          -           -        -      -

L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-

-----

    * Se mentioneaza: trecerea pe tabloul avocatilor incompatibili, situatii survenite în cursul

anului privind suspendarea din exercitiul dreptului de a exercita profesia, interdictia de a

exercita profesia, retragerea din profesie, decesul, etc.

*ST*

 

 

    ANEXA VI

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul _________________________

 

                               TABLOUL AVOCATILOR

                                   Partea I-B

                                Avocati stagiari

 

*T*

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr. -Numele si  -Titlu sti--  Data    -  Sediul   - Denumirea   -Modalitatea  -

-crt.-prenumele  - intific  -înscrierii-profesional- formei de   - de exerci-  -

-    -avocatului -în dome-  -în barou  - Adresa,   -exercitare a - tare a pro- -

-    -stagiar    -niul sti- -/Decizia  - tel/Fax,  -profesiei în -fesiei (ti-  -

-    -           - intelor  -    nr.   -  email,   - care îsi    -tular-T, aso--

-    -           -juridice  -          - website   -desfasoara   -ciat-A, cola--

-    -           -          -          -           -activitatea  -borator-C,   -

-    -           -          -          -           -             -salarizat-S) -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 1  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 2  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 3  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 4  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 5  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 6  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 7  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 8  -           -          -          -           -             -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-... -           -          -          -           -             -             -

L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

 

    ANEXA VI

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul______________________________

 

 

                               TABLOUL AVOCATILOR

                                  Partea II-a

              Cabinete asociate, societati civile profesionale si

              societati civile profesionale cu raspundere limitata

*T*

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr. -Denumirea cabi- -   Sediul   -   Sediul   - Birou de   -Numele, prenumele-

-crt.-netelor asociate- principal: - secundar:  -  lucru:    -avocatilor care o-

-    -a societatilor  -Adresa, tel/-  Adresa,   -Adresa, tel/-compun/ modalita--

-    -civile profesi- -Fax, email, - tel/Fax,   -Fax, email, -tea în care aces--

-    -onale sau socie--  website   -  email,    -  website   -tia îsi exercita -

-    -tatilor civile  -            - website    -            -profesia (asociat-

-    -profesionale cu -            -            -            -colaborator, sa- -

-    -   raspundere   -            -            -            -larizat în inte- -

-    -   limitata     -            -            -            -riorul profesiei)-

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  1 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  2 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  3 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  4 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  5 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  6 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  7 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  8 -                -            -            -            -                 -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-... -                -            -            -            -                 -

L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

 

    ANEXA VII

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul ________________________

 

                        TABLOUL AVOCATILOR INCOMPATIBILI

*T*

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr. - Numele si -Data aprobarii   -Nr. deciziei- Data radierii  -Nr. deciziei -

-crt.- prenumele -cererii de       -consiliului -înregistrarii în-consiliului  -

-    -avocatului -trecere în tablou- baroului   -prezentul tablou- baroului    -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  1 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  2 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  3 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  4 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  5 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  6 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  7 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-  8 -           -                 -            -                -             -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-... -           -                 -            -                -             -

L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

 

    ANEXA VIII

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul____________________________

 

                     TABLOUL SPECIAL AL AVOCATILOR STRAINI

 

*T*

*Font 8*

-¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¬

-Nr.-Numele -Baroul - Data  - Numarul- Titlul -Forma de-  Sediul  -Modalitatea-Are/Nu are-Instan--Alte -

-crt-si pre--strain -inscri--si data -stiinti--exerci- -profesio- -de exerci- -dreptul de-tele la-men- -

-   -numele -în care-erii în-deciziei-fic în  -tare a  -nal: Adre--tare a pro--a da con- -care au-tiuni-

-   -avoca- - este  - tablou- de în- -domeniul-profe-  -sa, tel/  -  fesiei   -sultanta  -dreptul-     -

-   -tului  -înscris-       - scriere-stiinte-- siei   -Fax, email-           -în dreptul-sa puna-     -

-   -       -       -       -în barou-lor ju- -        - website  -           -romanesc  -conclu--     -

-   -       -       -       -        - ridice -        -          -           -din data..- zii   -     -

-   -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

-   -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 1 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 2 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 3 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 4 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 5 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 6 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

- 7 -       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

-...-       -       -       -        -        -        -          -           -          -       -     -

L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦-

*ST*

 

 

    ANEXA IX

 

    CONTRACT DE COLABORARE

 

    1. ......................................... (forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în .............................., reprezentata prin av. .................................., numita în continuare "Beneficiar"

    si

    2. Dl./d-na ......................................................,    avocat colaborator, domiciliat(a) în ................................., str. ..........., nr. ...., et. ....., ap. ......, sector ........., numit(a) în continuare "Colaborator".

    Potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutului profesiei, partile încheie prezentul

 

    CONTRACT DE COLABORARE

 

    CAPITOLUL I

    OBIECTUL CONTRACTULUI

 

    Art. 1. - (1) Obiectul contractului îl constituie reglementarea conditiilor si termenilor colaborarii profesionale, fara subordonare, dintre Beneficiar si Colaborator.

    (2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

 

    CAPITOLUL II

    DURATA CONTRACTULUI

 

    Art. 2. - (1) Prezentul Contract se încheie pe o durata de ............ si intra în vigoare de la data avizarii de catre barou.

    (2) "Colaboratorul" va colabora exclusiv cu "Beneficiarul" pe perioada contractului, fara a avea dreptul la clientela proprie.

 

    CAPITOLUL III

    OBLIGATIILE PARTILOR

 

    Art. 3. - Beneficiarul se obliga:

    4.1. sa acorde sprijin si informatii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredintate si pentru a se valorifica/dobândi/perfectiona pregatirea profesionala si deontologica a Colaboratorului;*)

---------

    *) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, Contractul se completeaza cu clauze specifice pentru formarea profesionala initiala.

    Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar:

    Beneficiarul se obliga:

    a) sa asigure ca avocat îndrumator pentru formarea profesionala initiala a colaboratorului pe dl./d-na ..................... pe toata durata stagiului, care îndeplineste conditiile prevazute de Lege si Statutul profesiei;

    b) sa permita colaboratorului sa participe la formele de pregatire si formare profesionala initiala prevazute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;

    c) sa asigure avocatului stagiar conditiile necesare îndeplinirii obligatiilor specifice prevazute de Lege si Statutul profesiei;

    d) sa contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionala initiala si sa achite contributia stabilita de barou, potrivit prevederilor Statutului;

    e) sa supravegheze formarea tehnicilor si deprinderilor profesionale si la însusirea regulilor deontologice de catre colaborator pe toata perioada stagiului;

    f) sa repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumator pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului;

    Colaboratorul se obliga:

    a) sa informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participa pentru pregatirea si formarea profesionala initiala, hotarâta de organele profesiei, în termen rezonabil;

    b) sa îndeplineasca întocmai si la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumator;

    c) sa respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor prevazute în prezentul contract cu titlu de  contributie la suportarea cheltuielilor de formare profesionala initiala prevazute la capitolul VIII din prezentul contract.

    4.1. sa puna la dispozitia "Colaboratorului" spatiul de lucru, dotarile si logistica, pentru desfasurarea activitatii, asigurând conditii pentru pastrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spatiile afectate desfasurarii activitatii "Beneficiarului".

    4.2. sa nu impuna Colaboratorului un client sau un dosar/cauza ori sa nu impuna acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultatii etc. contrar principiilor deontologice;

    4.3. sa retrocedeze lunar Colaboratorului o cota din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de ................. brut**);

----------

    **) În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevazute în Statutul profesiei.

    4.4. sa acorde Colaboratorului referintele solicitate de acesta la încetarea Contractului;

    4.5. sa asigure Colaboratorului cel putin ....... zile lucratoare libere pe an, în vederea refacerii capacitatii sale de munca.

    4.6. sa permita Colaboratorului accesul la formele de pregatire profesionala initiale si continua, potrivit hotarârilor organelor profesiei.

    Art. 4. - COLABORATORUL se obliga:

    4.1. sa-si organizeze activitatea si timpul de munca în functie de obligatiile profesionale asumate;

    4.2. sa depuna toata diligenta pentru a servi clientela încredintata de Beneficiar, si rezolva întocmai si la timp lucrarile repartizate.

    4.3. sa nu asiste, sa nu reprezinte si sa nu acorde consultatii juridice unor parti cu interese contrare sau unor clienti cu interese contrare Beneficiarului ori ale caror interese vin în conflict cu interesele altor clienti ai Beneficiarului;

    4.4. sa respecte secretul profesional, si regulile de confidentialitate cuprinse în prezentul Contract si Regulamentul de ordine interioara al Beneficiarului;

    4.5. sa respecte Regulamentul de ordine interioara al Beneficiarului ale carui prevederi i-au fost aduse la cunostinta Colaboratorului odata cu semnarea acestui Contract.

    4.6. sa depuna toata diligenta pentru a respecta strategia profesionala generala a Beneficiarului si sa se abtina de la orice act de natura a afecta interesele clientilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;

    4.7. sa-si îndeplineasca întocmai si la timp toate obligatiile profesionale prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutul profesiei si sa-si plateasca la zi toate taxele si contributiile datorate pentru formarea bugetului  U.N.B.R., al baroului si al Casei de Asigurari a Avocatilor.

 

    CAPITOLUL IV

    REPARAREA PREJUDICIULUI

 

    Art. 5. - (1) Culpa grava a Colaboratorului în îndeplinirea obligatiilor profesionale, care determina producerea unui prejudiciu, sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage raspunderea Colaboratorului si obligatia la repararea prejudiciului astfel cauzat.

    (2) În acest caz, Beneficiarul poate, în functie de gravitatea culpei, sa rezilieze în mod unilateral prezentul Contract, fara preaviz.

    Art. 6. - Culpa grava a Colaboratorului în îndeplinirea obligatiilor profesionale, care determina producerea unui prejudiciu, clientilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul raspunde, atrage obligatia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar.

 

    CAPITOLUL V

    OBLIGATII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

 

    Art. 7. - (1) Colaboratorul va respecta confidentialitatea absoluta cu privire la toate informatiile si/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clientilor acestuia, despre care a luat sau putea sa ia cunostinta pe perioada executarii prezentului contract.

    (2) Colaboratorul se angajeaza ca pe durata colaborarii si dupa încetarea acesteia, din orice motiv, sa nu divulge, catre nici o persoana, sa nu se foloseasca si sa ia toate precautiile necesare pentru pastrarea secretului asupra informatiilor prevazute la alineatul (1).

    Art. 8. - Colaboratorul are obligatia sa respecte confidentialitatea asupra oricaror date de personal privind asociatii, colaboratorii, avocatii salarizati, conlucrarile profesionale ale Beneficiarului si angajatii acestuia de care a luat sau putea lua cunostinta pe durata colaborarii.

    Art. 9. - La încetarea din orice motiv a Contractului, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate si fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricaror documente încredintate sau redactate de acesta în executarea Contractului, precum si a celor puse la dispozitia Colaboratorului sub orice forma de catre Beneficiar.

    Art. 10. - (1) Colaboratorul are obligatia sa respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborarii fara a fi îndreptatit sa utilizeze programe sau parti ale programelor software pentru uz personal.

    (2) Colaboratorul nu are dreptul sa copieze programele software, bazele de date si informatiile conservate de catre Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotarile ce i-au fost puse la dispozitie pe perioada colaborarii sau sa le transmita catre alte persoane, fara acceptul Beneficiarului.

    Art. 11. - Drepturile de autor asupra oricarei comunicari sau oricarui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborarii vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, daca au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborari, daca partile nu convin altfel.

    Art. 12. - Obligatiile de confidentialitate prevazute mai sus revin Colaboratorului pe toata durata Contractului si dupa încetarea acestuia din orice motiv.

    Art. 13. - În cazul în care Colaboratorul incalca obligatiile de confidentialitate si de pastrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptatit la repararea integrala a prejudiciului cauzat acestuia sau clientilor sai.

 

    CAPITOLUL VI

    ÎNCETAREA COLABORARII

 

    Art. 14. - (1) Colaborarea înceteaza prin ajungere la termen.

    (2) Oricare dintre parti poate lua initiativa încetarii colaborarii înainte de împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte parti, cu cel putin o luna înainte de data la care se doreste încetarea colaborarii.

    (3) În caz de abatere grava a Colaboratorului, contractul înceteaza fara preaviz.

    Art. 15. - În caz de încetare a contractului din culpa oricareia dintre parti, acoperirea integrala a oricarui prejudiciu suferit se face în conditiile legii.

    Art. 16. - Dupa încetarea colaborarii, Colaboratorul va dispune de libertate profesionala deplina, dar:

    a) se va abtine de la orice act sau fapt de concurenta profesionala neloiala cu Beneficiarul;

    b) nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenta, a reprezentat sau a dat consultatii;

    c) nu va putea angaja clienti dintre clientii avuti de Beneficiar pe perioada colaborarii, timp de doi ani de la încetarea contractului;

    Art. 17. - Încetarea colaborarii va fi comunicata în scris baroului în termen de cinci zile de la data de la care a intervenit.

 

    CAPITOLUL VII

    LITIGII

 

    Art. 18. - Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

 

    CAPITOLUL VIII

    ALTE CLAUZE

 

    .................................................

    .................................................

    .................................................

 

    CAPITOLUL IX

    DISPOZITII FINALE. LITIGII

 

    Art. 19. - (1) Modificarile aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris si vor fi semnate de catre ambele parti.

    (2) Notificarile si avizarile dintre parti se fac în scris sau prin scrisoare recomandata cu aviz de primire.

    Art. 20. - Orice litigii cu privire la încheierea, executarea,  interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului Decanului Baroului ............, potrivit procedurii prevazute în Statutul profesiei de avocat.

    Încheiat astazi ..........., la ............, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la Barou de catre Beneficiar.

 

 

                          SEMNATURILE:

 

          BENEFICIAR,                       AVOCAT COLABORATOR,

 

    DEPUS ASTAZI, ............ LA BAROUL ...............

 

 

                                     VIZAT,

 

                                     DECAN,

 

                                      L.S.

 

    ANEXA X

 

 

    CONTRACT DE SALARIZARE ÎN INTERIORUL PROFESIEI

 

    - Societatea civila profesionala de avocati "...................."/Societatea civila profesionala de avocati cu raspundere limitata " ......................." reprezentata prin avocat coordonator .................... denumita în continuare "Societatea"

    si

    - Avocat .................................., denumit în continuare "Salarizat", potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutului profesiei, partile încheie prezentul

 

                 CONTRACT DE SALARIZARE ÎN INTERIORUL PROFESIEI

 

    Art. 1. - OBIECTUL CONTRACTULUI

    1.1. - Obiectul contractului îl constituie exercitarea profesiei de avocat de catre Salarizat în cadrul Societatii.

    1.2. - În exercitarea activitatii ce i se încredinteaza, Salarizatul este independent profesional. Salarizatul este subordonat Societatii cu privire la conditiile de munca.

    1.3. - Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul Societatii.

    1.4. - Prezentul contract nu este un contract de munca si nu se supune legislatiei muncii.

    Art. 2. - DURATA CONTRACTULUI

    2.1. - Prezentul Contract se încheie pe o durata de ............. si intra în vigoare de la data avizarii de catre barou.

    2.2. - Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada contractului fara a avea dreptul la clientela proprie.

    Art. 3 - TIMPUL DE MUNCA

    3.1. - Salarizatul va presta zilnic ............... ore de munca.

    3.2. - În cadrul timpului de munca convenit, Salarizatul se obliga sa-si ofere toata experienta si competenta profesionala pentru îndeplinirea sarcinilor încredintate de Societate.

    Art. 4. - ONORARII RETROCEDATE

    4.1. - Retrocedarea bruta de onorarii este convenita la suma de ............. lei lunar*).

--------

    *) În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevazute în Statutul profesiei.

    Art. 5. - OBLIGATIILE PARTILOR

    A. - Societatea se obliga:

    5.1. - sa retrocedeze salarizatului suma convenita la data de ....... a fiecarei luni;

    5.2. - sa puna la dispozitia Salarizatului conditiile de munca necesare îndeplinirii sarcinilor încredintate**);

-----------

    **) În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeaza cu clauze specifice pentru formarea profesionala initiala.

    Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar:

    Beneficiarul se obliga:

    a) sa asigure ca avocat îndrumator pentru formarea profesionala initiala a colaboratorului pe dl./d-na ..................... pe toata durata stagiului, care îndeplineste conditiile prevazute de Lege si Statutul profesiei;

    b) sa permita colaboratorului sa participe la formele de pregatire si formare profesionala initiala prevazute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;

    c) sa asigure avocatului stagiar conditiile necesare îndeplinirii obligatiilor specifice prevazute de Lege si Statutul profesiei;

    d) sa contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionala initiala si sa achite contributia stabilita de barou, potrivit prevederilor Statutului;

    e) sa supravegheze formarea tehnicilor si deprinderilor profesionale si la însusirea regulilor deontologice de catre colaborator pe toata perioada stagiului;

    f) sa repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumator pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului;

    Colaboratorul se obliga:

    a) sa informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participa pentru pregatirea si formarea profesionala initiala, hotarâta de organele profesiei, în termen rezonabil;

    b) sa îndeplineasca întocmai si la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumator;

    c) sa respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor prevazute în prezentul contract cu titlu de contributie la suportarea cheltuielilor de formare profesionala initiala prevazute la capitolul VIII din prezentul contract.

    5.3. - sa nu impuna Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare constiintei acestuia sau pot aduce atingere independentei profesionale.

    B. - Salarizatul se obliga:

    5.4. - sa dedice întreg timpul de munca convenit îndeplinirii sarcinilor încredintate de Societate, cu intreaga sa capacitate profesionala;

    5.5. - sa nu aiba clientela personala;

    5.6. - sa se abtina de la orice concurenta profesionala neloiala dupa încetarea contractului, sub sanctiunile prevazute de Lege si Statutul profesiei;

    5.7. - sa nu participe, ca avocat, în cauzele în care a depus activitate în calitate de salarizat si sa nu angajeze clienti ai Societatii pe o perioada de 2 ani de la data încetarii contractului;

    5.8. - sa raspunda civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesionala.

    Art. 6 - PERIOADA DE ÎNCERCARE

    6.1.  Prezentul contract este supus unei perioade de încercare pe o durata de trei luni de la încheierea sa.

    6.2. În perioada de încercare, partile pot denunta contractul, cu un preaviz de 15 zile.

    Art. 7. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    7.1. Contractul înceteaza la expirarea duratei pentru care a fost încheiat.

    7.2. Contractul poate fi denuntat unilateral de catre fiecare parte, cu un preaviz de o luna.

    7.3. În cazul în care una dintre parti îsi incalca grav obligatiile contractuale, fara preaviz.

    Art. 8. - CLAUZE FINALE

    8.1. Notificarile si avizarile dintre parti se fac în scris sau prin scrisoare recomandata cu aviz de primire.

    8.2. Orice modificare a contractului se face prin act aditional subscris de fiecare din parti.

    8.3. Orice litigiu între parti în legatura cu prevederile prezentului contract sunt supuse Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.

    8.4.  Prezentul contract si orice modificare a acestuia se depun, de îndata, la barou.

    Art. 9. - ALTE CLAUZE

    ......................................................

    ......................................................

    ......................................................

    ......................................................

    Încheiat astazi ............... la ........................ în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou.

 

 

                               SEMNATURILE:

 

             SOCIETATE,                          SALARIZAT,

 

    DEPUS AZI ...................... LA BAROUL ...................

 

                                     VIZAT

 

                                     DECAN,

 

                                      L.S.

 

 

    ANEXA XI

 

    CONTRACT DE GRUPARE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCATI

 

    Între subsemnatii:

    1) - Domnul ...................................., avocat titular al cabinetului individual ................................... cu sediul profesional în ................................................;

    2) - Domnul ........................................, avocat titular al cabinetului individual ......................................... cu sediul profesional în .........................................;

    3) - Domnul ......................................., avocat titular al cabinetului individual ............................................. cu sediul profesional în .........................................;

    4) - Domnul ......................................, avocat titular al cabinetului individual ....................................... cu sediul profesional în .......................................... .

    În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si cu prevederile Statutului profesiei s-au convenit urmatoarele:

    Art. 1. - Spatiul comun de functionare

    Subsemnatii au decis sa-si grupeze cabinetele în localitatea ....................... adresa completa) ......................., începând cu ............................... .

    1) - Situatia juridica precisa a spatiilor si a titlului de care dispune grupul, (proprietar, locatar, sublocatar, punere la dispozitie a locuintei etc.)...............................

    2) - Descrierea spatiilor - partile comune; ........................

    3) - Descrierea localurilor (parti de localuri folosite în exclusivitate) ..........

    Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune de .......... încaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si suprafata) ............................ .

    Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune de .......... încaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si suprafata) ........................ .

    Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune de .......... încaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si suprafata) .......................... .

    Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune de .......... încaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si suprafata) ........................... .

    Art. 2. - Cheltuieli

    Cheltuielile comune cuprind: (detaliere a cheltuielilor comune conventional asumate de grup) ............../(Exemplu: chiria si cheltuielile locative; cheltuielile de întretinere a localurilor; cheltuielile de încalzire si iluminat; taxa sau taxele de asigurare; cheltuielile de documentare comuna; plata telefonului; salariile personalului de întretinere - eventual salariul prepus standardului unui secretariat comun; onorariile contabilului însarcinat cu evidentele contabile ale grupului etc.)/.............................

    Art. 3. - Repartizarea cheltuielilor comune

    Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform criteriilor urmatoare, corespunzatoare procentajului indicat: .........../(Pentru fiecare tip de cheltuiala prevazuta în articolul precedent, indicati criteriul de repartitie ales si procentajul caruia îi corespunde, daca acest lucru este posibil - de exemplu, pentru chirie si cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea suprafetelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul corespunzator; telefon: în functie de numarul de posturi; documentare, biblioteca: o parte de catre avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare din colaboratorii sau avocatii salarizati din cabinetul acestuia)/...........

    Art. 4. - Contabilitate

    O evidenta contabila speciala va fi tinuta pentru cheltuielile comune ale cabinetelor grupate, în partida simpla. Pentru functionarea grupului, va fi deschis un cont bancar. Acesta va functiona sub semnatura unuia din titulari.

    Art. 5. - Sedintele

    La începutul fiecarui semestru, titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a aproba cheltuielile comune si repartizarea lor.

    Se întocmeste un proces-verbal al sedintei.

    Un registru de procese-verbale se va tine la sediul grupului.

    Art. 6. - Exercitarea profesiei

    Prezenta conventie nu are nici o consecinta cu privire la exercitarea profesiei în forma cabinetelor individuale de avocati, cabinetele individuale care îsi pastreaza pe deplin individualitatea, ca forma de exercitare a profesiei.

    Art. 7. - Durata

    Prezentele conventii sunt încheiate pe o durata nedeterminata (de la ............... la ...................).

    Fiecare din subsemnati poate oricând sa se retraga din conventia cabinetului grupat, sub rezerva respectarii unui termen de sase luni, în care trebuie sa-si previna partenerii de contract. El poate propune un succesor celorlalti membrii ai grupului.

    Fiecare dintre subsemnatii va putea face obiectul unei masuri de excludere pentru nerespectarea obligatiei sale de a participa la cheltuielile comune. Aceasta decizie se va lua cu unanimitatea celorlalti membri ai grupului, cel în cauza va beneficia de un termen de (minimum doua luni) pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost puse la dispozitie.

    În cazul în care survin dificultati, titularul initial al spatiului va beneficia de dreptul preferential de atribuire a acestuia, cu obligatia de a accepta un termen de preaviz de minimum trei luni pentru ceilalti membri ai cabinetului grupat.

    Art. 8. - Conditie suspensiva

    Prezenta conventie este încheiata cu conditia suspensiva a înregistrarii la decanatul baroului.

    Art. 9. - Arbitraj

    Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei conventii va fi supus spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta.

    Încheiata la (data) ............... (în tot atâtea exemplare câte parti sunt, plus unul pentru consiliul baroului).

 

 

    ANEXA XII

 

 

                                    CONTRACT

       pentru constituirea unei societati civile profesionale de avocati

 

    Între:

    1. Dl /dna ................................ avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor ......................................;

    2. Dl /dna ................................ avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor .......................................;

    3. Dl /dna ................................ avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor .......................................;

    4. Dl /dna ................................... avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor ......................................, au convenit constituirea unei societati civile profesionale de avocati, supusa reglementarilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si în conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

    Art. 1. - Denumirea societatii.

    Societatea civila profesionala de avocati poarta denumirea de .......................................................... si are sediul în ......................................................

    Art. 2. - Societatea se constituie pe o durata ....................

    Art. 3. - Conditiile de asociere sunt prevazute în statutul societatii civile profesionale de avocati, încheiat potrivit Statutului profesiei si care face parte integranta din prezentul contract.

 

    Localitatea ..............         Data ..............

 

                                   Semnatura,

 

 

    ANEXA XIII

 

    STATUTUL societatii civile profesionale ...............

 

    Subsemnatii:

    - ................... domiciliat în ............................., cod numeric personal ................, nascut în ..............., la data de ......., înscris în tabloul avocatilor în data de ......... si avocat definitiv din data de ...............;

    - ................... domiciliat în ............................., cod numeric personal................, nascut în ............., la data de ......., înscris în tabloul avocatilor în data de ........ si avocat definitiv din data de...............;

    - .................. domiciliat în ............................., cod numeric personal ................, nascut în ............., la data de ......., înscris în tabloul avocatilor în data de ......... si avocat definitiv din data de ...............,

    au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul Societatii civile profesionale   de avocati ................................. înfiintata conform art. 5 din   Legea nr. 51/1995 si art. 188 - 201 din Statutul profesiei de avocat.

 

    TITLUL I

    Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata

 

    Art. 1. - Forma

    Prezenta Societate este înfiintata ca o societate civila profesionala de avocati si este compusa din subsemnatii avocati înscrisi pe tabloul Baroului ......................... ca avocati definitivi:

    - ...................................         - asociat;

    - ...................................         - asociat;

    - ...................................         - asociat.

    Art. 2. - Obiect

    Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii nr. 51/1995 si statutului profesiei de avocat.

    Art. 3. - Scop profesional

    3.1. - Fiecare asociat, avocat colaborator si avocat salarizat în interiorul profesiei îsi angajeaza raspunderea profesionala pentru activitatea desfasurata în cadrul societatii.

    3.2. - Societatea este denumita ............... - Societate civila de avocati (SCA).

    Art. 4. - Sediul

    Sediul principal al Societatii este situat în .................. .

    Societatea îsi poate deschide birouri de lucru în circumscriptia Baroului ................. sau sedii secundare în circumscriptia altor barouri din tara si strainatate.

    Art. 5. - Durata

    Societatea se constituie pentru o durata de ....... ani din momentul înscrierii sale pe tabloul Baroului ............................

 

    TITLUL II

    Capitalul social

 

    Art. 6. - Compunerea capitalului social

    6.1. - Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:

    - Dl. ...................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ......... lei (.........) lei,

    - Dl. ...................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ......... lei (.........) lei,

    - Dl. ...................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ......... lei (.........) lei,

    6.2. - Aporturile în natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele bunuri:

    - ................., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ..... din data de .......... la valoarea de ............. lei;

    - ................., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ..... din data de ........... la valoarea de ............. lei;

    - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ..... din data de ........... la valoarea de ............. lei.

    Art. 7. - Repartizare

    7.1. - Capitalul social este divizat în ............ parti sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:

    - ...........................-................parti sociale;

    - ...........................-................parti sociale;

    - ...........................-................parti sociale;

 

    TITLUL III

    Adunarea generala

 

    Art. 8.  - Adunarile generale

    8.1. - Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.

    8.2. - Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.

    8.3. - Asociatii nu pot fi reprezentati în adunarea generala decât de alti asociati.

    8.4. - Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile înainte de data tinerii lor.

    8.5. - Adunarea generala se va întruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor, în orice alt loc.

    8.6. - Hotarârile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute în Statutul profesiei de avocat.

    8.7. - Pentru hotarârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.

    Art. 9. - Atributiile adunarii generale

    9.1. - Principalele atributii ale adunarii generale sunt:

    a) aprobarea bilantului anual;

    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

    c) marirea sau reducerea capitalului social;

    d) fuziunea;

    e) schimbarea denumirii societatii;

    f) schimbarea sediului principal, înfiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

    g) crearea sau anularea partilor de industrie;

    h) primirea de noi asociati;

    i) excluderea asociatului/asociatilor;

    j) alegerea avocatului coordonator al societatii;

    k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

    i) orice modificare a statutului societatii.

    Art. 10. - Procedura adunarii generale si procesele-verbale

    10.1. - Adunarile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul desemnat de catre acesta.

    10.2. - Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotarârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotarâre. Procesul verbal va fi semnat de asociatii prezenti.

    10.3. - Lucrarile adunarii generale se consemneaza într-un registru numerotat si parafat de coordonatorul Societatii.

 

    TITLUL IV

    Coordonarea activitatii

 

    Art. 11. - Coordonarea

    11.1. - Societatea este coordonata de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotarârea asociatilor ce detin împreuna mai mult de 1/2 din capitalul social.

    11.2. - Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.

    11.3. - Calitatea de avocat coordonator înceteaza prin revocare, deces, demisie, retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii asociatilor.

    Art. 12. - Desemnarea avocatului coordonator

    Dl. (d-na) ............................... este desemnat(a) începând cu data de ........................... avocatul coordonator al societatii.

    Art. 13. - Drepturi si obligatiile avocatului coordonator

    13.1. - Avocatului coordonator reprezinta Societatea în raporturile cu tertii.

    13.2. - Actele de înstrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se încheie numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrainate de catre avocatul coordonator fara a fi necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din valoarea capitalului social.

    13.3. - Raporturile dintre avocatul coordonator si ceilalti avocati ai societatii nu implica nici o subordonare în plan profesional.

    Art. 14. - Remunerare

    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotarârii adunarii generale.

 

    TITLUL V

    Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de Societate

 

    Art. 15. - Exercitiul financiar

    Exercitiul financiar începe de la 01 ianuarie si se sfârseste la 31 decembrie al fiecarui an cu exceptia primului an, când începe la data infiintarii si dureaza pana la 31 decembrie.

    Art. 16. - Conturile si informarea asociatilor

    16.1. - Operatiunile în conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de avocatul coordonator, singur, alaturi sau împreuna cu alte persoane desemnate prin hotarârea adunarii generale. La încheierea exercitiului financiar, avocatul coordonator întocmeste bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, întocmite de coordonator.

    16.2. - Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice registru si document contabil al Societatii.

    16.3. - Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile ale Societatii si a întocmi raportul asupra gestiunii.

    Art. 17. - Rezultatele financiare

    Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

    Art. 18. - Repartizarea beneficiilor

    18.1. - Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat catre asociati.

    18.2. - Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:

    - cota alocata detinatorilor partilor sociale ................... ;

    - cota alocata detinatorilor partilor de industrie .............. ;

    - alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii, etc.)

 

    TITLUL VI

    Cesiunea si transmiterea partilor sociale

 

    Art. 19. - Cesiunea partilor sociale

    19.1. Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre avocati definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în conditiile Legii si Statutului.

    19.2. - Cesiunea între asociati este libera.

    19.3. - Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat în scris al asociatilor.

    19.4. -  Oricare asociat îsi poate exercita dreptul de preemtiune în termen de 30 de zile de la primirea notificarii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate, sau, în lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute la capitalul social.

    Art. 20. - Notificarea cesiunii

    20.1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.

    20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre avocat/avocati neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile art. 19 alin. (2) si nefiind aplicabile.

    20.3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.

    Art. 21. - Retragerea asociatilor

    21.1. - Asociatul se poate retrage oricând din societate cu conditia de a notifica, în scris, celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni înainte.

    21.2. - La împlinirea termenului prevazut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare în evidentele sale.

    21.3.  - În caz de neîntelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut .............................................. .

    Art. 22. - Încetarea calitatii de asociat

    22.1. - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, în conditiile prevazute în prezentul titlu.

    22.2 - În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.

    Art. 23. - Decesul asociatului

    23.1. - (1) La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.

    23.2. - Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:............................ .

    23.3. - În termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor proceda dupa cum urmeaza:

    a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;

    b) emiterea de noi parti sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existenta la momentul decesului;

    c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

    Art. 24. - Alte dispozitii

    24.1. - Cesionarii sunt obligati sa depuna la barou un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc)

 

    TITLUL VII

    Exercitarea profesiei

 

    Art. 25. - Activitatea si raspunderea profesionala

    25.1. - Asociatii, avocatii colaboratori si avocatii salarizati în interiorul profesiei, exercita profesia de avocat în numele societatii.

    25.2. - Fiecare avocat raspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineste.

    25.3. - Societatea va încheia contracte de asigurare profesionala, în nume propriu si pentru fiecare avocat care îsi exercita profesia în cadrul acesteia.

    Art. 26. - Suspendarea asociatilor

    ...................................................................

    ...................................................................

    Art. 27. - Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

    ...................................................................

    ...................................................................

 

    TITLUL VIII

    Dizolvarea si lichidarea

 

    Art. 28. - Dizolvarea

    Societatea se dizolva în urmatoarele situatii:

    a) prin hotarârea luata în unanimitate de asociati;

    b) prin hotarâre judecatoreasca;

    c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;

    d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;

    e) prin dobândirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;

    f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.

    Art. 29. - Lichidarea

    29.1. - Societatea intra în lichidare din momentul dizolvarii sale. În toate actele sale se va mentiona "în lichidare".

    29.2. - Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru  numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de catre decan.

    29.3. - Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata încheierea lichidarii.

    29.4. - În situatiile în care în societate ramâne un singur asociat pentru o perioada mai mare de trei luni, societatea intra în lichidare, cu exceptia cazului în care asociatul ramas decide reorganizarea acesteia.

 

    TITLUL IX

    Conditia suspensiva si publicitate

 

    Art. 30. - Conditia suspensiva

    30.1. - Societatea este constituita între asociati de la data semnarii statutului, sub conditia suspensiva a înscrierii sale în tabloul baroului.

    30.2. - Dupa înscrierea Societatii, avocatul coordonator va convoca o adunare generala extraordinara pentru a se constata îndeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru începerea activitatii.

    Art. 31. - Publicitate

    31.1. - În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.

 

                                   SEMNATURI:

 

                            Av. ....................

                            Av. ....................

                            Av. ....................

 

 

    ANEXA XIV

 

 

                                    CONTRACT

             pentru constituirea unei societati civile profesionale

                       de avocati cu raspundere limitata

 

    Între:

    1. Dl. ..................................... avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor ...............................;

    2. Dl. ..................................... avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor......................................;

    3. Dl. ..................................... avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor......................................;

    4. Dl. ..................................... avocat definitiv înscris în tabloul avocatilor ......................................, au convenit constituirea unei societati civile profesionale cu raspundere limitata,   supusa reglementarilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si în conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

    Art. 1. - Denumirea societatii.

    Societatea civila profesionala cu raspundere limitata poarta denumirea de .................................. si are sediul în ...............

    Art. 2. - Societatea se constituie pe o durata ................. .

    Art. 3. - Conditiile de asociere sunt prevazute în statutul societatii civile profesionale cu raspundere limitata, încheiat potrivit Statutului profesiei si care face parte integranta din prezentul contract.

 

    Localitatea ........                      Data ...........

 

 

                                   Semnatura,

 

 

    ANEXA XV

 

 

              SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA CU RASPUNDERE LIMITATA

 

                                   - STATUT -

 

    Subsemnatii:

    - .................. domiciliat în .............................., cod numeric personal ................, nascut în ............, la data de .........., înscris în tabloul avocatilor în data de ........ si avocat definitiv din data de ..............;

    - .................. domiciliat în ........................., cod numeric personal................, nascut în ............, la data de ........., înscris în tabloul avocatilor în data de ........ si avocat definitiv din data de ..............;

    - .................. domiciliat în ..........................., cod numeric personal................, nascut în ............, la data de .........., înscris în tabloul avocatilor în data de ........ si avocat definitiv din data de ..............,

    au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul societatii civile profesionale cu raspundere limitata ............................................ înfiintata conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 si art. 188 - 201 din Statutul profesiei de avocat.

 

    TITLUL I

    Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata

 

    Art. 1. - Forma

    Prezenta Societate este înfiintata ca o societate civila profesionala cu raspundere limitata si este compusa din subsemnatii avocati înscrisi pe tabloul Baroului ............ ca avocati definitivi:

    - .........................................    - asociat;

    - ........................................     - asociat;

    - ........................................     - asociat.

    Art. 2. - Obiect

    Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.

    Art. 3. - Scop profesional

    3.1. - Fiecare asociat, avocat colaborator si avocat salarizat în interiorul profesiei îsi angajeaza raspunderea profesionala numai în limitele capitalului social subscris si varsat.

    3.2. - Societatea este denumita ....................... - Societate civila de avocati cu raspundere limitata (S.C.A.R.L.).

    Art. 4. - Sediul

    Sediul principal al Societatii este situat în ................. .

    Societatea îsi poate deschide birouri de lucru în circumscriptia Baroului ............ sau sedii secundare în circumscriptia altor barouri din tara si strainatate.

    Art. 5. - Durata

    Societatea se constituie pentru o durata de ..... ani din momentul înscrierii sale pe tabloul Baroului .............

 

    TITLUL II

    Capitalul social

 

    Art. 6. - Compunerea capitalului social

    6.1. - Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:

    - Dl. ..................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ........ lei (.........) lei,

    - Dl. ..................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ........ lei (.........) lei,

    - Dl. ..................................................:

    - aport în numerar/natura/clientela: ........ lei (.........) lei,

    6.2. - Aporturile în natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele bunuri:

    - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ......... din data de ......... la valoarea de ....... lei;

    - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ......... din data de ......... la valoarea .......... lei;

    - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ......... din data de .......... la valoarea de ...... lei.

    Art. 7. - Repartizare

    Capitalul social este divizat în ............ parti sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:

    - ..........................-................ parti sociale;

    - ..........................-................ parti sociale;

    - ..........................-................ parti sociale;

 

    TITLUL III

    Adunarea generala

 

    Art. 8. - Adunarile generale

    8.1. - Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.

    8.2. - Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.

    8.3. - Asociatii nu pot fi reprezentati în adunarea generala decât de alti asociati.

    8.4. - Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile înainte de data tinerii lor.

    8.5. - Adunarea generala se va întruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor în orice alt loc.

    8.6. - Hotarârile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute în Statutul profesiei de avocat.

    8.7. - Pentru hotarârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.

    Art. 9. - Atributiile Adunarii generale

    Principalele atributii ale Adunarii Generale sunt:

    a) aprobarea bilantului anual;

    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

    c) marirea sau reducerea capitalului social;

    d) fuziunea;

    e) schimbarea denumirii societatii;

    f) schimbarea sediului principal, înfiintarea de birouri de lucru sau   sedii secundare;

    g) crearea sau anularea partilor de industrie;

    h) primirea de noi asociati;

    i) excluderea asociatului/asociatilor;

    j) alegerea avocatului coordonator al societatii;

    k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

    i) orice modificarea a statutului societatii.

    Art. 10. - Procedura adunarii generale si procesele-verbale

    10.1. - Adunarile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul desemnat de catre acesta.

    10.2. - Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotarârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotarâre. Procesul verbal va fi semnat de asociatii prezenti.

    10.3. - Lucrarile adunarii generale se consemneaza într-un registru numerotat si parafat de coordonatorul Societatii.

 

    TITLUL IV

    Coordonarea activitatii

 

    Art. 11. - Coordonarea

    11.1. - Societatea este coordonata de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotarârea asociatilor ce detin împreuna mai mult de 1/2 din capitalul social.

    11.2. - Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.

    11.3. - Calitatea de avocat coordonator înceteaza prin revocare, deces, demisie, retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii asociatilor.

    Art. 12. - Desemnarea avocatului coordonator

    Dl. (d-na) .................................. este desemnat(a) începând cu data de ........................ avocatul coordonator al societatii.

    Art. 13. - Drepturi si obligatiile avocatului coordonator

    13.1. - Avocatului coordonator reprezinta Societatea în raporturile cu tertii.

    13.2. - Actele de înstrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se încheie numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrainate de catre avocatul coordonator fara a fi necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din valoarea capitalului social.

    13.3. - Raporturile dintre avocatul coordonator si ceilalti avocati ai societatii nu implica nici o subordonare în plan profesional.

    Art. 14. - Remunerare

    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotarârii adunarii generale.

 

    TITLUL V

    Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de Societate

 

    Art. 15 - Exercitiul financiar

    Exercitiul financiar începe de la 01 ianuarie si se sfârseste la 31 decembrie al fiecarui an cu exceptia primului an, când începe la data infiintarii si dureaza pana la 31 decembrie.

    Art. 16 - Conturile si informarea asociatilor

    16.1. - Operatiunile în conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de avocatul coordonator, singur, alaturi sau împreuna cu alte persoane desemnate prin hotarârea adunarii generale. La încheierea exercitiului financiar, avocatul coordonator întocmeste bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, întocmite de coordonator.

    16.2. - Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice registru si document contabil al Societatii.

    16.3. - Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile ale Societatii si a întocmi raportul asupra gestiunii.

    Art. 17 - Rezultatele financiare

    Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

    Art. 18 - Repartizarea beneficiilor

    18.1. - Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile si a sumei datorate de societate cu titlu de impozit pe profit.

    18.2. - Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:

    - cota alocata detinatorilor partilor sociale ..........;

    - cota alocata detinatorilor partilor de industrie ..........;

    - alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii, etc.) ...........

 

    TITLUL VI

    Cesiunea si transmiterea partilor sociale

 

    Art. 19 - Cesiunea partilor sociale

    19.1. Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre avocati definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în conditiile Legii si Statutului.

    19.2. - Cesiunea între asociati este libera.

    19.3. Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat în scris al asociatilor.

    19.4. Oricare asociat îsi poate exercita dreptul de preemtiune în termen de 30 de zile de la primirea notificarii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate, sau, în lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute la capitalul social.

    Art. 20 - Notificarea cesiunii

    20.1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.

    20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre avocat/avocati neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

    20.3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.

    Art. 21 - Retragerea asociatilor

    21.1. - Asociatul se poate retrage oricând din societate cu conditia de a notifica, în scris, celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni înainte.

    21.2. - La împlinirea termenului prevazut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare în evidentele sale.

    21.3. - În caz de neîntelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut:

    .................................................................

    .................................................................

    Art. 22 - Încetarea calitatii de asociat

    22.1. - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, în conditiile prevazute în prezentul titlu.

    22.2. - În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.

    Art. 23 - Decesul asociatului

    23.1. - (1) La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.

    23.2. - Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:

    .............................................................

    .............................................................

    23.3. - În termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor proceda dupa cum urmeaza:

    a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;

    b) emiterea de noi parti sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existenta la momentul decesului;

    c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

    Art. 24 - Alte dispozitii

    Cesionarii sunt obligati sa depuna la barou un exemplar original al actului de cesiune.

    (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc.)

 

    TITLUL VII

    Exercitarea profesiei

 

    Art. 25 - Activitatea si raspunderea profesionala

    25.1. - Asociatii, avocatii colaboratori si avocatii salarizati în interiorul profesiei, exercita profesia de avocat în numele societatii.

    25.2. - Fiecare avocat raspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineste.

    25.3. - Societatea va încheia contracte de asigurare profesionala, în nume propriu si pentru fiecare avocat care îsi exercita profesia în cadrul acesteia.

    Art. 26 - Suspendarea asociatilor

    .............................................................

    .............................................................

    Art. 27 - Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

    .............................................................

    .............................................................

    .............................................................

 

    TITLUL VIII

    Dizolvarea si lichidarea

 

    Art. 28 - Dizolvarea

    Societatea se dizolva în urmatoarele situatii:

    a) prin hotarârea luata în unanimitate de asociati;

    b) prin hotarâre judecatoreasca;

    c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;

    d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;

    e) prin dobândirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;

    f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.

    Art. 29 - Lichidarea

    29.1. - Societatea intra în lichidare din momentul dizolvarii sale. În toate actele sale se va mentiona "în lichidare".

    29.2. - Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de catre decan.

    29.3. - Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata încheierea lichidarii.

    29.4. - În situatiile în care în societate ramâne un singur asociat pentru o perioada mai mare de trei luni, societatea intra în lichidare, cu exceptia cazului în care asociatul ramas decide reorganizarea acesteia.

 

    TITLUL IX

    Conditia suspensiva si publicitate

 

    Art. 30 - Conditia suspensiva

    30.1. - Societatea este constituita între asociati de la data semnarii statutului, sub conditia suspensiva a înscrierii sale în tabloul baroului.

    30.2. - Dupa înscrierea Societatii, avocatul coordonator va convoca o adunare generala extraordinara pentru a se constata îndeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru începerea activitatii.

    Art. 31 - Publicitate

    În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.

    Art. 32 - Dobândirea personalitatii juridice

    Societatea dobândeste personalitate juridica la data înregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului în a carei raza teritoriala se afla sediul ei principal.

 

         SEMNATURI:

 

        Av. ........

        Av. ........

        Av. ........

 

 

    ANEXA XVI

 

    Uniunea Nationala a Barourilor din România

    Baroul ...............

 

                             CERTIFICAT Nr.

            de înregistrare a societatii civile profesionale

                    de avocati cu raspundere limitata

 

    1. Denumirea .........................................."S.C.A.R.L."

    2. Sediul .........................................................

    3. Durata de functionare ..........................................

    4. Data dobândirii personalitatii juridice (data de înregistrarea la

       barou a deciziei Consiliului Baroului .........................

    5. Semnatura si stampila ..........................................

 

 

                      Semnatura decanului

 

                              L.S.

 

 

    ANEXA XVII

 

                             REGISTRU DE EVIDENTA

                      a contractelor de asistenta juridica

*T*

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr. - Data efectuarii -Nr. si data încheierii -Numele si prenumele-   Alte   -

-crt.-  înregistrarii  -  contractului         -   persoanelor     -observatii-

-    -                 -                       -    semnatare      -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 1  -                 -                       -                   -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 2  -                 -                       -                   -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 3  -                 -                       -                   -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 4  -                 -                       -                   -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

- 5  -                 -                       -                   -          -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

-... -                 -                       -                   -          -

L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    ANEXA XVIII

 

                          REGISTRU DE ÎNREGISTRARE

                  a actelor juridice atestate de avocat

                conform articolului 3 din Legea nr. 51/1995

*T*

-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr. -Denumirea actului- Persoana/persoanele   - Data -Obiectul actului- Obs.  -

-crt.-                 -semnatare ale actului  -      -                -       -

-    -                 -   (Nume, prenume,     -      -                -       -

-    -                 -  domiciliu, act de    -      -                -       -

-    -                 -     identitate)       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 1  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 2  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 3  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 4  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 5  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

- 6  -                 -                       -      -                -       -

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+

-... -                 -                       -      -                -       -

L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    ANEXA XIX

 

                           REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE

                  a activitatilor fiduciare în conditiile art. 3

                            alin. (1), lit. g) din Lege

*T*

*Font 9*

-¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-Nr-    Client  -Con-    -             Bunuri       -       Fonduri       -Ope-  - Alte   -

-c +¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+tract*1)+¦¦¦T¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦+rati- -mentiuni-

-r -De--Se--Cont-        -De--Va- -Pro- -Da-  -Da-  -Nr. -În-     -Ie-    -uni*6)-        -

-t.-nu--diu-ban--        -nu--loa--veni--ta*2)-ta*3)-cont-trari*4)-siri*5)-      -        -

-  -mi--   -car -        -mi--re  -enta -pre- -pre- -    -        -       -      -        -

-  -re -   -    -        -re -(mii-     -lua- -da-  -    -        -       -      -        -

-  -   -   -    -        - a -lei)-     -rii  -rii  -    -        -       -      -        -

-  -   -   -    -        -bu--    -     -     -     -    -        -       -      -        -

-  -   -   -    -        -nu--    -     -     -     -    -        -       -      -        -

-  -   -   -    -        -lui-    -     -     -     -    -        -       -      -        -

-  -   -   -    -        -   -    -     -     -     -    -        -       -      -        -

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+

L¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    1. se vor inregistra numarul si data contractului încheiat între avocat si client în baza caruia avocatul desfasoara operatiunile fiduciare. Actele aditionale se vor inregistra corespunzator.

    2. se va inregistra documentul ce justifica predarea catre avocat.

    3. se va inregistra documentul ce justifica predarea de catre avocat.

    4. se va indica data evidentierii fiecarei sume în contul deschis pentru client si provenienta acesteia (exemplu: executare silita).

    5. se va indica fiecare suma platita din contul deschis pentru client, operatiunea ce justifica plata si destinatia platii.

    6. se va descrie - rezumativ - fiecare operatiune efectuata si obiectul acesteia.

 

    ANEXA XX

 

                             REGISTRUL DE EVIDENTA

         a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor

         societatilor, în conditiile art. 3 alin. (1), lit. h) din Lege

*T*

*Font 9*

-¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬

-Nr-    Client  -Con-    -   Informatii titulari  -Iden-  -  Operatiuni     - Alte -

-c +¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+tract*1)+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+titate +¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+menti--

-r -De--Se--Cont-        -Data  -Numar-Va-  -Va-  -actio- -Cesiuni -Garantii-uni*4)-

-t.-nu--diu-ban--        -emisi--     -loare-loare-nari/  -(parti, -(parti, -      -

-  -mi--   -car -        -une   -     -tota--nomi--Nr.    -data, nr-data, nr-      -

-  -re -   -    -        -      -     -la   -nala -titluri-titluri,-titluri,-      -

-  -   -   -    -        -      -     -(mii -     -deti-  -valoa-  -valoa-  -      -

-  -   -   -    -        -      -     -lei) -     -nute   - re*2)  - re*3)  -      -

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 1-   -   -    -        -      -     -     -     -       -        -        -      -

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

- 2-   -   -    -        -      -     -     -     -       -        -        -      -

+¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+

-..-   -   -    -        -      -     -     -     -       -        -        -      -

L¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    1. se vor inregistra numarul si data contractului încheiat între avocat si client; actele aditionale se vor inregistra corespunzator.

    2. se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii, numarul si valoarea totala a titlurilor cedate;

    3. se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant), data constituirii garantiei, tipul garantiei, numarul de titluri grevate si valoarea totala garantata.

    4. exemplu: date privind înregistrarea în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, etc.

 

    ANEXA XXI

 

                 MODELUL STAMPILEI FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI

 

    1. Stampila are forma rotunda;

    2. Diametrul stampilei este de 3 cm;

    3. Continutul stampilei:

    -  Uniunea Nationala a Barourilor din România;

    -  Baroul;

    -  Denumirea formei de exercitare a profesiei.

    4. Mentiunile privind Uniunea Nationala a Barourilor din România si denumirea baroului se inscriptioneaza în interiorul circumferintei stampilei urmarind linia circumferintei.

    5. Mentiunea privind denumirea formei de exercitare a profesiei se inscriptioneaza în interiorul circumferintei stampilei.

 

    EXEMPLE:

 

    NOTA(CTCE)

    MODELUL STAMPILEI FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI - se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, la pagina 101.(a se vedea imaginea sociata)

 

 

    ANEXA XXII

 

      MODELUL FIRMEI FOLOSITE DE FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT

 

    1. Continutul firmei:

    - Uniunea Nationala a Barourilor din România;

    - Baroul;

    - denumirea formei de exercitare a profesiei;

    - mentiuni privind identificarea sediului (etaj, apartament);

    - mentiuni privind: sediul principal, sediul secundar, birou de lucru.

 

    EXEMPLU:

*T*

  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

  -                                                                           -

  -          UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA                       -

  -                                                                           -

  -                                                                           -

  -................................................................(Baroul)   -

  -                                                                           -

  -............................(Denumirea formei de exercitare a profesiei)   -

  -                                                                           -

  -........................(sediul principal/sediul secundar/birou de lucru)  -

  -                                                                           -

  -.......(elemente de identificare ale sediului; exemplu: etaj, apartament)  -

  -                                                                           -

  -                                                                           -

  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

    Dimensiunile maxime ale firmei sunt de 40 x 60 cm. Firma va fi confectionata din metal cu mentiunile gravate.

 

 

    ANEXA XXIII

*T*

                   MODELUL SI CONTINUTUL PARAFEI PROFESIONALE

 

    Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm.

 

  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

  -                                                 -

  -  .............................................. -

  -          (Forma de exercitare a profesiei)      -

  -                                                 -

  -  .............................................. -

  -         (numele si prenumele avocatului)        -

  -                                                 -

  -  avocat ...........(stagiar/avocat definitiv)   -

  -                                                 -

  -                                                 -

  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

 

 

    EXEMPLU:

 

               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

               - "Popescu si Asociatii" S.C.A.  -

               -       Ion Popescu              -

               -     avocat definitiv           -

               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    ANEXA XXIV

*T*

                  MODELUL SI CONTINUTUL PARAFEI FOLOSITE DE AVOCAT

                           PENTRU ACTELE ÎNTOCMITE CONFORM

                  ART. 3 ALIN. (1) LIT. C) DIN LEGEA NR. 51/1995

 

    Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm.

 

  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

  -                                                                      -

  -  Avocat ............................................................ -

  -                                                                      -

  -    În conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c)   -

  -  din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul-

  -  prezentului act.                                                    -

  -                                                                      -

  -                                                                      -

  -    *Nr. ...............  Data ..................                     -

  -                                                                      -

  -                                                                      -

  -                                     Semnatura                        -

  -                                   ...............                    -

  -                                                                      -

  -                                        L.S.                          -

  -                                                                      -

  -                                                                      -

  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

    * Numarul este corespunzator numarului curent din Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor, întocmit conform Statutului profesiei de avocat.

 

 

    ANEXA XXV

 

         MODELUL SI CARACTERISTICILE ROBEI SI ALE ACCESORIILOR ACESTEIA

 

    1. Roba purtata de avocati este confectionata din stofa/material textil nesifonabil de culoare neagra; croiala este larga - model închis la gat - cu guler gen tunica, ingust; spatele este incretit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm); manecile sunt largi la baza si incretite la umar (10 cm ), iar mansetele sunt confectionate din material de aceeasi culoare, lucios (cu latimea de 25 cm ). Roba se încheie cu nasturi aplicati în interiorul acesteia. În partile laterale sunt prevazute doua deschideri, de dimensiunea 18 cm, gen buzunar.

    2. Avocatii poarta baveta plisata, de culoare alba, de forma trapezoidala, având baza mare de 12 cm, baza mica de 4 cm si lungimea de 25 cm. Baveta se prinde la baza gulerului.

    3. Pe umarul stang al robei se aplica o esarfa de o parte si de alta a umarului, fixata de roba printr-un sistem de prindere (baza mica a celor doua esarfe, legata între ele printr-o aplicatie din acelasi material, de forma trapezoidala cu urmatoarele dimensiuni: baza mare 5 cm, baza mica 3,5 si înaltimea de 4 cm). Pe aplicatie care sunt confectionate butonierele pentru cei doi nasturi prin care esarfa se fixeaza de roba. Esarfa este confectionata din acelasi material ca si roba, are forma trapezoidala, în ambele parti. Partea din fata este pliata printr-o cuta dubla. Partea din fata a esarfei se termina prin aplicarea unui material "gen blanita", de culoare alba, aplicat la exterior, cu latimea de 7 cm. Partea din spate a esarfei are aceiasi terminatie aplicata pe ambele parti ale esarfei cu latimea de 6 cm. Esarfa se fixeaza de roba prin doi nasturi neaparenti. Cele doua parti ale esarfei sunt cusute între ele, iar cusatura este mascata cu un nasture imbracat în acelasi material din care este confectionata roba, de dimensiunea bazei mici a celor doua esarfe. Partea din fata a esarfei are baza mare de 17 cm, baza mica de 5 cm si lungimea de 29 cm. Partea din spate a esarfei are baza mare de 11 cm, baza mica de 5 cm si lungimea de 59 cm.

    4. Modelul de roba descris mai sus este redat în schita - tipar ce se pastreaza spre conservare la secretariatul Uniunii Nationale a Barourilor din România si se va transmite la fiecare barou pentru a fi pusa la dispozitia avocatilor.

 

 

    ANEXA XXVI

 

                      * MODELUL LEGITIMATIEI DE AVOCAT

 

    Se confectioneaza cu coperti din piele, de culoare identica cu fondul insignei de avocat.

    În interior exista file tipografiate pe care se fac mentiuni si se aplica vize

semestriale.

 

*T*

      Coperta 1 - exterior       Coperta 1 - interior

      culoare GRENA

       9 x 6 cm

 

      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

      - UNIUNEA NATIONALA A   --                       -

      - BAROURILOR DIN ROANIA --                       -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      -                       --   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -

      -                       --   -            -      -

      -                       --   -            -      -

      -                       --   - Loc pentru -      -

      -      LEGITIMATIE      --   - fotografie -      -

      -          DE           --   - tip 3x4 cm -      -

      -        AVOCAT         --   -            -      -

      -                       --   -            -      -

      -                       --   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      -                       --                       -

      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

 

      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

      -                       --           -           -

      - UNIUNEA NATIONALA A   --   VIZAT   -  VIZAT    -

      -BAROURILOR DIN ROAAANIA--   Sem. I  -  Sem. II  -

      -BAROUL ............    --           -           -

      -                       --           -           -

      -                       -- Anul ...  -Anul ...   -

      -                       --           -           -

      - LEGITIMATIE NR. ..... -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

      -                       --           -           -

      - DL/D-na ............  --   VIZAT   -  VIZAT    -

      - CNP: ...............  --   Sem. I  - Sem. II   -

      - Este înscris în Barou --           -           -

      - în calitate de:       --           -           -

      -- avocat stagiar la    --  Anul...  -  Anul...  -

      -   data de: .........  --           -           -

      -  prin decizia nr.../..-+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+

      -- avocat definitiv la  --           -           -

      - data de: ......       --           -           -

      - prin decizia nr.../...--   VIZAT   -   VIZAT   -

      -                       --   Sem. I  -   Sem. II -

      -  DECAN,   SECRETAR,   --           -           -

      -    LS.                --   Anul ...-   Anul....-

      -                       --           -           -

      -                       --           -           -

      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

 

       Coperta 2 - interior       Coperta 2 - exterior

                                   culoare GRENA

                                     9x6 cm

      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

      -                        --                       -

      -COMPETENTA PROFESIONALA:--                       -

      -                        --                       -

      -                        --                       -

      -                        --                       -

      -1. Are competenta       --                       -

      -  profesionala a        --                       -

      -  avocatului stagiar.   --                       -

      -           DECAN,       --                       -

      -                        --                       -

      -2. Are dreptul sa       --                       -

      -  puna concluzii la     --                       -

      -  tribunale, curti      --                       -

      -  de apel.              --                       -

      -            DECAN,      --                       -

      -                        --                       -

      -3. Are dreptul sa       --                       -

      -  puna concluzii la     --                       -

      -  toate instantele,     --                       -

      -  indiferent de grad.   --                       -

      -              DECAN,    --                       -

      -                        --                       -

      -                        --                       -

      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

 

      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

      -                             -

      -                             -

      -                             -

      -1. Eliberata la data de      -

      -   ....................      -

      -2.  Mentiuni privind         -

      -  situatia profesionala:     -

      -- incompatibil de la         -

      - data de: ..............     -

      -- ridicat incompatibilitatea -

      - la data de: .........;      -

      -- suspendat pe perioada:     -

      -  ...................        -

      -              DECAN,         -

      -                             -

      -                             -

      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

------------

    *Legitimatia de avocat poate fi si tip card care va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele mentiuni: UNBR, Baroul, Numele, prenume, CNP, fotografie, data înscrierii în barou, data definitivarii în profesie, durata de valabilitate, sigla UNBR/sigla baroului. Legitimatiile tip card se confectioneaza pe cheltuiala fiecarui barou care initiaza si implementeaza acest tip de legitimatie.

 

 

    Model exemplificativ:

 

    NOTA(CTCE)

    Fata 1: Legitimatia de avocat,- se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, la pagina 107.(a se vedea imaginea sociata)

*T*

    Fata 2:

   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

   - Dosar profesional nr.      CNP:            -

   -   XXXXX/XXXX            XXXXXXXXXXXXX      -

   -                                            -

   - Sediul Profesional:  *                     -

   -                                            -

   -......................................      -

   -......................................      -

   -  Tel/Fax                                   -

   -  E-mail:                                   -

   -                                            -

   -  Data înscrierii în Barou:   16/10/1999    -

   -  Data definitivarii în profesie:24/06/2002 -

   -    G.S.: xx xx**                           -

   -                                            -

   -      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬    -

   -      -         cod de bare            -*** -

   -      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    -

   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*ST*

    NOTA(CTCE)

    Figura reprezentând - Pozitionarea hologramei - se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, la pagina 107.(a se vedea imaginea sociata)

 

 

    ANEXA XXVII

 

    NOTA(CTCE)

    MODELUL INSIGNEI DE AVOCAT - se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, la pagina 108.(a se vedea imaginea sociata)

 

    Dimensiunile (diametrul):

    - pentru costum -1 cm;

    - pentru roba - 4 cm;

 

 

    ANEXA XXVIII

 

                             ACT DE ÎNFIINTARE

                        a cabinetului individual de avocat

 

 

    Subsemnatul ............ avocat definitiv, înscris în baroul.........., în baza deciziei nr. ..... din data de ........... în calitate de avocat titular,

 

                              INFIINTEZ

 

    Cabinetul individual de avocat cu:

    1. Denumirea ......(conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege) .......

    2. Sediul profesional al cabinetului este: ...........................

    3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar cabinetului consta în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire)

    ................................................................

    ................................................................

    4. Avocati colaboratori:

    - (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin numar si data, mentiunea "definitiv/stagiar", mentiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizarii de catre consiliul baroului, etc.)

    - (numele, prenumele, data înscrierii în barou, individualizarea deciziei de înscriere prin numar si data, mentiunea "definitiv/stagiar", mentiuni privind contractul de colaborare - data încheierii, data avizarii de catre consiliul baroului, etc.)

    Ma angajez sa achit întocmai si la termen taxele si contributiile profesionale ce imi revin (se fac mentiuni suplimentare privind eventuala contributie la fondul de formare profesionala initiala în cazul în care printre colaboratori sunt avocati stagiari iar baroul a hotarât plata si modalitatea de plata a unei astfel de contributii).

 

 

    Data ..........            Semnatura ..............

 

 

    Depus azi ....... la barou împreuna cu contractele de colaborare mentionate în actul de înfiintare si copiile certificate ale deciziei/deciziilor de înscriere în barou/deciziilor de dobândire a calitatii de avocat definitiv.

 

 

                                                         Secretar,

 

    Avizat în sedinta consiliului baroului din ...............

 

                                     DECAN,

                                      L.S.

 

 

    ANEXA XXIX

 

                                     CONVENTIE

       DE ASOCIERE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCATI (CABINETE ASOCIATE)

 

    Între:

 

    1. Cabinetul individual ..... reprezentat prin ...... avocat titular .....;

    2. Cabinetul individual ..... reprezentat prin ...... avocat titular .....;

    3. ......

 

    În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si potrivit prevederilor Statutului profesiei s-a convenit asocierea în scopul exercitarii în comun a profesiei în forma de "CABINETELOR ASOCIATE DE AVOCATI".

    Pe durata existentei prezentei asocieri, cabinetele individuale care au convenit ca exercita profesia în numele prezentei asocieri.

 

    Art. 1 - Denumirea asocierii

    1.1. Asocierea este denumita ........(numele tuturor titularilor, urmate de sintagma "Cabinete de avocat asociate" .............

    Art. 2 - Sediul si durata asocierii

    2.1. Sediul asocierii este stabilit în .............................

    2.2. Cabinetele asociate de avocati vor functiona si în urmatoarele localuri:

    a) ....................

    b) ....................

    c) ....................

    2.3. Asocierea se încheie pe o durata de ........... (nedeterminata).

    Art. 3 - Aporturi în bunuri pentru asociere

    Pentru functionarea asocierii cabinetele individuale îsi aduc aporturi în bunuri, dupa cum urmeaza:

    1. Cabinetul individual (denumirea) ........... aporteaza

    a) în natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ....... în valoare de ....... lei (valoarea de înregistrare în evidentele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte);

    b) în numerar ...... lei, depusa în contul profesional ....... deschis la;

    2. Cabinetul individual (denumirea) ........... aporteaza

    a) în natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ........ în valoare de ....... lei (valoarea de înregistrare în evidentele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte);

    b) în numerar ....... lei, depusa în contul profesional deschis la .......;

    3. ...

    Titlurile ce atesta apartenenta aporturilor se vor indica în anexa .......

 

    Art. 4 - Cota de participare la asociere

    4.1. Cota de participare la asociere convenita de parti este:

    Cabinetul individual ....................... %

    Cabinetul individual ....................... %

    Aporturile prevazut la art. 2, aporturile în clientela, activitatea profesionala concreta, au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevazuta la art. 4.1.

    4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneratiile pentru avocatii salarizati, salariile, retrocedarile de onorarii pentru avocatii colaboratori, cheltuielile de întretinere, chirii, amortizari, taxe si impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investitii, utilitati si dotari precum si orice alte cheltuieli) sunt suportate de catre asociere din veniturile realizate de catre aceasta.

    4.3. Dupa deducerea cheltuielilor prevazute la art. 4.2. venitul ramas se distribuie între asociati conform cotelor convenite la art. 4.1. din contract.

    4.4. Asociatii pot conveni înainte de distribuirea la aliniatul precedent, constituirea unui fond de rezerva al asocierii.

    4.5. Cota de participare la asociere confera asociatilor dreptul si obligatia de a incasa venitul si de a suporta pierderea.

    Art. 5 - Conducerea si coordonarea asocierii

    5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generala formata din titularii cabinetelor individuale asociate.

    5.2. (se vor mentiona clauze convenite privind conducerea si coordonarea asocierii cu respectarea Legii si a Statutului profesiei de avocat.)

    5.3. Asociatii desemneaza cu unanimitate de voturi un coordonator care va reprezenta asocierea în raporturile cu tertii.

    ....................................................................

    ....................................................................

    Art. 6 - Exercitarea profesiei

    6.1. Fiecare asociat exercita profesia de avocat în numele asocierii.

    În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.

    6.2. Asociatii vor consacra în beneficiul asocierii intreaga lor activitate profesionala si se vor informa reciproc în legatura cu aceasta

    6.3. (pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitarii profesiei, pentru cazul incapacitatii temporare de exercitare a profesie, privind raspunderea profesionala, etc, cu respectarea Legii si a Statutului profesiei de avocat.)

    ..............................................................

    ..............................................................

    Art. 7 - Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii.

    (pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii si a Statutului profesiei de avocat.)

    ..............................................................

    ..............................................................

 

    Art. 8 - Alte clauze.

    ..............................................................

    ..............................................................

    Art. 9 - Dispozitii finale

    9.1. Prezentul contract va fi depus la barou de coordonatorul asocierii, avocat ................ si va intra în vigoare în conditiile prevazute de Lege si Statut.

 

 

    Încheiat astazi ..... la ....... în ... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la decanatul baroului.

 

 

    Semnaturile avocatilor titulari si stampila fiecarui cabinet individual:

 

    1. ............................

    2. ...........................

 

 

              DEPUS AZI ................ LA BAROU.

 

    Examinat si avizat în sedinta Consiliului Baroului din ..........,

 

 

                                       DECAN,

                                       L.S.

 

    ANEXA XXX

 

 

    UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

    Baroul ......................

 

                 REGISTRUL DE EVIDENTA AL SOCIETATILOR CIVILE

                     PROFESIONALE CU RASPUNDERE LIMITATA

*T*

*Font 8*

 -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¬

 -Nr.-Denumirea- Sediul  - Sediul -Birou de-Numele -Baroul  - Numele,  - Data   -Numarul-Modifi- -*Alte-

 -crt-societa- -principal-secundar- lucru  - si    -în care -prenumele -inregis--  si   -cari ale-men- -

 -   -tilor    -Adresa,  -Adresa, -Adresa  -prenume-asocia- -avocatilor-trarii  - data  -actului -ti-  -

 -   - civile  -tel./Fax,-tel./Fax-tel./Fax-le     -tul     -care o    -  în    -elibera-consti- -uni  -

 -   -profe-   -email,   -email,  -email,  -asocia-- este   -compun    -registru-rii    -tutiv   -     -

 -   -sionale  -website  -website -website -tilor  -înscris -modalita- -        -certifi-        -     -

 -   -  cu     -         -        -        -       -        -tea în    -        -catului-        -     -

 -   -raspun-  -         -        -        -       -        -care      -        -  de   -        -     -

 -   -dere     -         -        -        -       -        -acestia   -        -inregis-        -     -

 -   -limitata -         -        -        -       -        -îsi       -        -trare  -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -exercita  -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -profesia  -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -(asociat, -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -colabora- -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -tor,      -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -salarizat -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -în interi--        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -orul      -        -       -        -     -

 -   -         -         -        -        -       -        -profesiei)-        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -1  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -2  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -3  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -4  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -5  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -6  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -7  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 +¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+

 -...-         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 -*  -         -         -        -        -       -        -          -        -       -        -     -

 L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦-

*ST*

 

    * Se vor inregistra mentiuni privind notificarile cesiunilor, transformarea sau reorganizarea societatii, decesul asociatilor, situatia înscrierii în tablou, etc.

 

                                   --------------